Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 1756. Raadsvergadering. Grouw, 9 september 1983. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, te houden op dinsdag 20 september 1983 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw, ter behandeling van onderstaande agenda. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 juli 1983. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het verlenen van een recht van opstal en een recht van overpad aan het Werkvoorzieningsschap Zuid-Oost Friesland voor een werkloods op het Recreatieoord "Yn'e Lijte" te Grouw. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening voor de bouw van een garage op een perceel aan de Nieuwe Hoek 19 te Warga. 6. Voorstel tot intrekking van een raadsbesluit tot verlening van een jaarlijks subsidie aan de Nederlandse Blindenbibliotheek. 7. Voorstel tot verhuur van een perceel grond aan de Stationsweg/hoek J.W. de Visserwei te Grouw. 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor bodemsanering van het voormalig Halbertsmaterrein te Grouw. 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening voor de bouw van twee boorkelders op een perceel aan de weg Leechlan onder Wartena. 10. Voorstel tot vaststelling van de vragenlijst nieuwbouw en vernieuw bouw 1984 t/m 1986.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1