Gedane zaken: kruidenierswinkel van de dames Feenstra LfoVa.v^tA>1- K. L FEENSTRA Anna de Jong In een stad die leeft komen en gaun winkels. In de rubriek (.ledanc zaken stappen wij nog één keer een verdwenen winkel binnen. Oil keer de kruidenierswinkel van de dames Feenstra in de Nieuwestceg nr. S Op 12 juni 1973 ging de winkeldeur voor goed op slot; flHn de winkelnering van de dames Feenstra was een einde gekomen. In 1900 begon vader Klaas Feenstra een handel in ki-uideniers- en grutterswaren in de Nieuwesleeg 5; naast zijn winkel bezat hij nog een pakhuis aan de Prins Hendrikstraat. Het echtpaar kreeg zes kin deren, van wie een zoon en een dochter op junge leeftijd overleden. Martha en Fardina, de oudste dochters zetten de zaak voort, toen hun ouders kort na elkaar -moeder Feenstra in 1925 en vader Feenstra in 1926- overle den. Het jongste dochtertje IJsbranda was nog maar elf jaar. Zij kwam in de drukhe- klnnte zaak toen de zuster die haar ver zorgde in het huwelijk trad. De tantezeggers uit Hciloo kwanten graag logeren in Leeuwarden. Eén van hen, mevrouw E. Botte ma- Lijfering herinnert zich: 'We mochten soms helpen in de winkel, suiker en bonen en snoep afwegen, tijdens het snoep afwegen moesten we blijven flui ten. Ook mocht je geen suiker in do honen morsen, anders zouden de bonen niet gaar worden! De tantes hadden ieder hun eigen rol: tante Martha was de zorgzame, deed de »l F. nïH«3 hïll RrTCtsEP. LEEUWARDEN. Uiitheti- «a Ihhlriiiu uWL il.-riiiL.-tnL WV n, Likn-ura S fci'ïis. rn ftigirnn •TurrMtlW rDfCariiia Lrfi lltt^)||i.'i - fi|«rip1|£rli (ii ïLrliisji-rndl IkLt Drukwerk KL, Feenstra, co, WW (collectie E. Bottema-Lijferingt huishouding en kookte. Tante Dina was de boekhoudster en tante Bannie deed het zware werk, zoals boodschappen rondbren gen De tantes werkten altijd, behalve Dp woensdagmiddag en op zondag, dan was de winket gesloten. Tante Dien was de culture le tante, zij nam ons mee naar de Prinsentuin en het Fries Museum. We heb ben veel goede herinneringen aan Leeuwarden en we zijn blij dat de winkel van de tantes zo goed bewaard is gebleven.' Arm en rijk mochten de dames Feenstra tot hun klandizie rekenen: de rijke klanten van de Nieuwestad, zon Is notaris Van Giffen en baron Rengers, maar die stuurde meest al eeu dienstmeisje. De arme klanten kwa men uit de omgeving van de Bagijnestraat, statiegeld inleverend om een hall' pond sui ker te kopen. In de Nieuwestceg waren tal van middenstanders gevestigd, kleermaker Mttriha en Ban me Feenstra voorde inmiddels gesloten winket, eind jaren zeventig (foto: collectie E. Bottema-Lijfering) Planting», slager Beek. een hoedenwinkel, fotograaf Van der Peyl, kleermaker Smit en de kaaswinkel van Schreur, De etalage is tot 1989 intact gebleven. J. Boomama heeft hel pand gekocht en het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Nieuwestceg 5 met als doel: het winkelpand met zijn rijke geschiedenis te behouden. De jongste van de drie dames Feenstra -die inmiddels naar Swettehiem is verhuisd- stond in juni 1991 nog eenmaal achter de toonbank om de eerste donateur van de Stichting Nieuwestceg 5 in te schrij ven. Sindsdien hebben veel mensen de win kelbel laten klingelen en hebben zij geur en sfeer van vroeger kunnen opsnuiven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 15