Nieuws van Aed Levwerd LtW&ÏU Werkgroep stndsaivhenlogie Ken historische vereniging als do onze kan niet zonder een werkgroep 'stadsarcheologie, Dit was ook de conclusie van hel bestuur kort nn dp oprichting van de Leeuwarder histori sche vereniging Aed Ijevwerd in januari j.l. Kiii-l daarop werd de werkgroep daad werke lijk opgericht- Het 'waarom 'en hoe' d aai van wordt in onderstaand artikel uit de doeken gedaan en wordt verduidelijkt aan de hfind van een eeiste concreet project Stedsarxbiuhjgie in hut algemeen Archeologie houdt zich bezig met wat we noe men het bodemarchiefj 'n on-'ï geval dat. van do stad Leeuwarden (stadsarcheologie). He! bijzondere van dit archief is dat bet goal om concrete tastbare erfstukken, grotendeels geborgen in de grond die je met enige moeite zichtbaar kunt maken, kunt aanraken en waarvan Vooraf vaak de ligging ervan kan Wonden aangeduid. Muur- of fuïideringarestcn, sporen van kelders, stegen of bestrating, waterlopen of nphogingslagen. zij Vertellen iets over de Vorm er de situering van huizen, anders- suortige gebouwen van destijds, dus over de geschiedenis von de bebouwing, bewoning en ontwikkeling van de stad; waarom en hoe heeft wat de plaats gekregen die het Loen en ook nu nog heelt. Naast liet gewone archiefonderzoek naar geschreven Inonnen en oude kaarten levert de archeologie, mei enig geluk een rijkdom aan gegevens op; puzzlestukjes die hel beeld vnn hoe vroeger de Leeuwarders woonden en leefden helpen Ui completeren, In die zin kan en mag je vtui archeologie als een soort schat graven spreken. Stadsarcheologie is dus on- deideel van het historisch onderzoek van onze stad. De geschiede rus van Leeuwarden is iets Wal wij als Leeuwarders -en degenen die zich Leeuwarder voelen- gemeenschappelijk Uitsnede run tie. Ktmlsfiltittegnind Jiilinnriex Seme, waarop weergegeven de bebouwingssi* tiuiiiv mm rn. IfiOf)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 32