32 HennyvanDuuren,wordtmetsloopbedreigd. Devierkantemolenonderkantmoetvanbur- gemeester en wethouders van Leeuwarden wijken voor nieuwbouw van woningen en bedrijven. De heer Nicolai, bewoner van het Noordvliet, heeft zich sterk gemaakt voor behoud vande molenromp. OokAedLevwerd heeft zich ingezet voor dit doelIn september 2000heeft het bestuur een brief naar burge meester en wethouders geschreven, waarin om opheldering werd gevraagd. In de brief wordt erop gewezen dat de onderkant van de molenéén vandelaatsteverwijzingen vormt naar hetambachtelijkeverledenvanhet Vliet. Inhetantwoordvanburgemees terenwethou ders werd gesteld dat binnen de gesprekken met een projectontwikkelaar 'de aanwezig heidvan de molen eenbelangrijke rol speelt.' IndezelfdebriefvroeghetbestuurvanAed Levwerd of de geruchten kloppen, dat de voormalige machinefabriek aan het Noord- vliet met sloop wordt bedreigdDe gemeente antwoordde'Wat betreft de door u genoemde voormaligemachinefabriekaanhetNoordvliet bestaan althansbij degemeente momenteel geen concrete plannenDit lijkt ophet eer ste gezicht een verheugende mededeling. Enige scepsis is echter op zij n plaats, gezien de gang van zaken ten aanzien van de molenromp. Deopmerkingvanburgemeesterenwethou- dersoverdemachinefabrieklaatruimtevoor sloop. Filmmiddag zondag 8 april; 15.00 uur; Filmhuis Aed Levwerd organiseert in samenwerking inetGemeentearchiefenFriesFilmarchiefeen filmmiddagmetalsthemabouwenen wonen in Leeuwarden 1945-1985. Zozalonder ande re de opening van bruggen en andere nieuw bouw worden getoond. Ook is te zien hoe de spits van de Bonifatiustoren steeds schever zakten tenslotte afbreekt. Het gaat voor een deel om zelden of nooit vertoond materiaal. J an van der Hoek, bestuurslid van het F ries Filmarchiefenkennervan(oud)Leeuwarden, zaldefilmbeeldenvancommentaarvoorzien. DevoorstellinginhetFilmhuis,Ruiterskwartier 6, begint om 15.00 uur en zal inclusief pauze ongeveer twee uur duren. Het aantal beschikbare plaatsen bedraagt slechts 75, dus wees er snel bij. Leden van AedLevwerdhebbengratis toegang, anderen betalen ƒ10,-. Opgaveenverdere inlichtingenbij FriesFilm- archief tel. (058) 213 73 96, info@filminfriesland.nl De molenromp die deel uitmaakt van machine fabriek Van Duuren aan het Zuidvliet, 1969 (foto W. Dolk) Studiedag over mondelinge geschiedenis Omdebelangstellingvoordegeschiedenisvan onze stad te bevorderen en relevante gege vens daarover vast te leggen, heeft de Leeu warder Historische Vereniging AedLevwerd eenwerkgroepvoormondelingeoverlevering (oralhistory)opgericht.Voordatdewerkgroep echtmetprojectenaanhetwerkgaatjijkthet gewenst wat meer inzicht in het onderwerp te krijgen en ook de belangstelling voor mede- werkingaaneeneventueelprojectonderonze leden te peilen. Daartoeorganiseertdewerkgroepopzaterdag 26 mei van 10.30-15.00 uur in de gehoorzaal vanhetRyksargyfeenstudiedagoveroralhis- tory,ondervoorzitterschapvandegemeente- archivaris van Leeuwarden, Jan Folkerts. Inleidingen worden gehouden door: Annelies van der Goot, Omrop Fryslan: De kunst van het interviewen; Kees Slager: oud-medewerkervanhetVPRO- radioprogrammaOVT,verteltoverzijnervarin- gen met een oral history- project in Zeeland; Yme Kuiper, R.U. Groningen: De voors en tegens van mondelinge geschiedenis; van levensverhaal tot verantwoorde geschied schrijving; JohanFrieswijk,FryskeAkademy:Qralhistory van het 'gewone' volk. Er wordt een zeer eenvoudige lunch geser veerd; er zijn geen kosten aan deze dag ver bonden. InlichtingenenopgavevoorlmeibijHeinEhr- hardt, tel. (058)2662128, hein@ehrhardt.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 35