12 tevens meubelen van vorige generaties, net zoals er portretten van voorouders hingen, zodat deze kast het authentieke beeld van de zaal versterkt. Een passend kleed, dat groot genoeg was, bleek onvind baar. Er is daarom een kleed voor deze kamer op maat gemaakt. Portretten van voogden en voogdessen konden worden aangevuld met portretten die zich in het depot van het Fries Muse um bevonden en in bruikleen verworven konden worden. De vele portretten zijn aan linten opgehangen zoals gebruikelijk in het midden van de negentiende eeuw. De portretten benadrukken de onlosma kelijke verbondenheid van het Old Burger Weeshuis en Leeuwarden. De Van Eysingazaal en de Auck Peterskamer De Van Eysingazaal wordt in combinatie met de Van Haersmazaal gebruikt als ont vangstkamer. De zaal is genoemd naar de laatste bewoner van het huis Freule Van Eysinga en bevindt zich aan de Nieuwe- stadzijde. Hier hangt ook een portret van de Freule. In de Van Eysinga-zaal zijn het plafond, de lambrizeringen, de marmeren schouw en de deuren nog uit de bouwtijd. Ook hier zijn de gordijnpartijen uitgevoerd volgens negentiende eeuws concept. De Auck Peterskamer, de kleinste kamer, dient als herenkamer of voor kleine verga deringen en is genoemd naar de oprichter van het weeshuis. De kamer bevindt zich rechts van de gang en heeft twee ramen aan de Nieuwestadzijde. Door het ontbre ken van het oorspronkelijke stucplafond en de eenvoudigere haard is de inrichting daarom soberder dan in de twee zalen die een representatief karakter hebben. In de Auck Peters-kamer zijn de marmeren schouw en de deuren nog uit de bouwtijd. De Tuin De tuin is als het ware de voortzetting van de kamers. De stilistische eenheid met het huis is zoveel mogelijk hersteld. In de tuin zijn planten gezet die in de negentiende eeuw in tuinen voorkwamen. Zo zijn er bijvoorbeeld heerlijk geurende Damascena rozen van het type Comte de Chambord (1860) geplant. De oase van rust in de drukke stad wordt afgesloten door een fraai hek uit de bouwtijd. Merktekens Het gerestaureerde Old Burger Weeshuis dat door zijn bewonersgeschiedenis innig met Leeuwarden verbonden is, is weer in oude glorie hersteld. Huizen als het Old Burger Weeshuis bieden tegenwicht in een haastige en modernistische tijd. Huis en tuin markeren een definitief verleden, maar zeker niet vergeten verleden. Eens te meer blijkt dat, willen wij ons bewust blijven van onze wortels, de stuwkracht De achterzijde van het Auck Petershuis rond 1958 die ons heeft gebracht waar we nu zijn en waar volgende generaties eens zullen belanden, wij die historische continuïteit ook in de merktekens die monumenten nu eenmaal zijn, zorgvuldig moeten blijven koesteren. Dankzij de restauratie kunnen toekomstige (Leeuwarder) generaties van dit culturele erfgoed blijven genieten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 14