PUBLIEKE VERKOOPING. en aertjooggelü l be M en pjtfenttert pttbM bp raee£rt>ttöenötn te btrfcopen: rz fk <2?ene gatge en Hanben tgatlg bg EeTke Cuperus in Feddes tótgUUtb/ DJ? petti bip oubet getöegoo? bejer g>tab/ toe Petri 1823 aan ben H?eec Ten Eerften, cene Atetogufiinge gelitooteetb better m. %joo fieftaanbe uit ttoee ïPocnfiamerg/ negen bubbel* be fóoeftallen met £cguuty foanleget en tobinge. ©eftöertre tot jaaagtïegerg ten ©often en j^ooaben h« 4e Per ched, ten Heeften het 2e Percheel, en ten ^niben be peer fama, begetegtigb inec tïeeb en ©21ft ober fiet ?1 cï»9e Percgeel/ alfmeoe ober oe Xanben naar get iftamBuutftetö$(e en bestoaatb met öceb en ©?ift ban get i peetgeeï 1 Tweeden, ©ier ponberaaten ©jeiblanbacgtec get öojbbliet brg ban ftoreenbestoaaro met ©eeb en ©tift get tsambuutfietbpte/ en baat mebe naar bo^fcgrebt ©jjft gewgttgb ais meoe bestoaatb met een ©oetpab. ^cbbenbe tot ^aagtlegecg ten ©often be Ctben Fedd«s,tn het Burger Weeshuis van Leeuwarden, ten Zuiben het Noord vliet, ten JPegten E Cuperu», en ten laoojben be iseitoe c. Tjidgers. c Tén naar het Burger tot jSaagtlegecg ten ©often het i« ---0-----«■ urger Weeshuis, en tttt ^00|btn De £>tab Leeuwardti ponbematen ©?eiblanb met be be.. ~*79ttr giteatoarben/ fleregttgb_met fleet] tot ^aaftleger# ten ©often be Cf en ten ^oojben be &tab %eetttoatben. T«n View iïoreen anoetert.' vorige Percheel fteanbe JPatermolen boojmaaio bestnaarb met sef ©2ift ober be botige pertgeelen en gtanbergen ban ?«r» ten hitmen be ,v^ ra rn ben ©am/ leggenbe tugfegen get inleger entt %anb ig een - *■--- genot ban et guloen maalloon afbaar te laten/ t n g» 3icg met 9Ttt b< ben Heer Bom* üiopet obergelaten toefóe negen ï^eet 00? toeme nei ie ponbemate c Bums ban I Ten Vyfden©if ponbematen ©2eibfanb in een g>tttft/ n 3e§tien ponbematen ^a®öan be obttige pon^na» ten begoten aan De Ctben Tigier, gelegen aan get ©ubl onber ^Leeutoatben botqtgaalg aangefïagtn ^^Ö2fctn «n ttöeebe ploreen op No. *!a te %eeub>atben, Hebfiöe tot ^aaftïegetf ten ©often h« öuddeel, ten ZvSm/j ïPeften en jaoojoen be €tben Tigier. j Ten galbe tot het Burger Ten Zevenden, Ctoaalf ponbematen jföfeben onber brg ban jflocetn. op get 3oogenaambe fluigïanb bp be 4JPetrg ©ebben/ Aanplakbiljet van de publieke verkoop van een boerderij en landerijen, gelegen bij de Poppebrug aan het Vliet: "Wie hier aan gadinge maaken, kope op Vrydag den 30 July 1819 by de beschryving en den 13 Augus tus daar aan volgende by de Finale Palmslag telkens des Nademiddags ten 3 Uren precies in de Stads Schutters Doele te Leeuwarden en koope op alsdan voortelezene Conditiën, inmiddels te vernemen by Mr. J.C. Bergsma Jz., Openbaar Notaris te Leeuwarden"

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 40