Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie: Leeuwarden en de landbouwkoloniën 1 Wil Schackmann Met financiële steun van de beter gesitu eerde plaatsgenoten proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen in de land bouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Weeskinderen groeien daar op zonder 'slegte' moeders, volwassenen betonen zich 'oppassend' of juist 'niet werkzaam' en veel Leeuwarders laten via hun nageslacht daarginds sporen na. De armoede in het koninkrijk der Nederlanden is anno 1818 intens. Enkele eeuwen eerder, in de Gouden Eeuw, waren we verreweg het rijkste land van de hele wereld. Daarna is het geleidelijk minder geworden en na de Franse tijd met twintig jaar oorlogen, handelsblokkades en ande re economische rampspoed is de situatie dramatisch. Naar schatting kan meer dan tien procent van de bevolking de kost niet verdienen en moet leven van de bedeling door een diaconie, een parochie of een gemeentebestuur. In sommige plaatsen is bijna de helft van de inwoners noodlij dend. Er moet wat gebeuren. Pi 5nb.C<iaralHl( tfrT STncfthoppl> Yin WdAiSfh'fia 'Lt L «Tl HIT den 3 b-ïÉnd dat firfURg «Ti dc hnjCD VAD dfi alhpef wooendfr LediC vtai wdfTüiéliJfc Bfaalfcfcip- pÜ zulks worden inngeïodcn Lljprwi kt in brtlc finingino F&ur n^wifflige' £il\&n als vfirar let neniÉö vin* LtfiWiu, de behfKctlpcSj bij de icrigLingfili dier MainVhapplj vCTViar^d J inp[ïvnl£t; ?flodelL€U êair-in ce veriooTHm. Ziillrnric almede ge-UgEAbCld ïjjn, irx» ïat b«K3itiipq§ vnn cjridrt MuddleilAll m tnt«ktn^ op geelde lljiliü, als ook ICf UfiViKtiinff rm liriCUCfchqiKT germane Cf lp[ SkadihrU, ille vaucftiddi^eo ïDifthm to en i* uren3 nicjrflïonilpr-d Zoa en F ws klagenlij dtis Ctaumit Jl Pu tfmftw -doei due Conraïisije gekmlsficflHd. Wordende leder fwldenkertfe Éitgfinöödi^tf, om in ifrzen uiedr lc werken ar htrö^tfinjs vnn her welh-ikend nml Ï#?!D dwfl mm ZïJik; UuAaikUltt H!-!DgleidH l'riö Fmdt* fit <3ee NcAerlandcrt al llMli bel'tbetiflcrvudc Muib fthnppij van Weiifadlfflcid. Lfrmwirdci}. den rj OAobw iHlï. T O H AN R ti M EE ST t. iu |EÜCKE^ >WM2Eii x. 9, Oproep in de Leeuwarder Courant van 16 oktober 1818 om via intekenlijsten te doneren voor het 'heilzame doel' van de Maatschappij van Weldadigheid Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de aard bol. Maar in de eerste helft van de negentiende eeuw trekken Leeuwarder 'kolo nisten' slechts enkele tientallen kilometers zuidwaarts. Verbroedering, welker doel zoo edel en pligtmatig is De Maatschappij van Weldadigheid vraagt de burgers een stuiver per week opzij te leggen. Met het zo gevormde kapi taal kunnen arme gezinnen worden over gebracht naar het nog onontgonnen Drenthe om daar te leren de eigen kost te verdienen. De initiatiefnemers verwach ten veel steun, gezien het 'algemeen erkend weldadig karakter onzer natie', en inderdaad: 'van de Zierikzeesche Courant tot de Leeuwarder Courant wordt jui chend melding gemaakt van deze 'ver broedering, welker doel zoo edel en pligt matig is', vanaf kansels worden oproepen gedaan, sympathiserende notabelen laten plakkaten verspreiden, in de betere buur ten gaat men van deur tot deur, de Maat schappij van Weldadigheid, kortom, is niet over het hoofd te zien. En het slaat geweldig aan. Het algemeen erkend wel dadige karakter van ons volk bereikt euforische hoogten, heel Nederland wil dat dit dorp geopend wordt.' (uit De proef- kolonie, blz. 15). In de stad Leeuwarden worden binnen enkele maanden 341 contribuanten geworven. Daarnaast is voor 35 gulden en 40 cent aan eenmalige giften op tafel gelegd en hebben de inwoners ingetekend op '1628 ellen gebleekt linnen' dat in de op te richten kolonie vervaardigd zal gaan worden. De Maatschappij doet een oproep om in elke stad of ieder dorp een subcommissie van weldadigheid op te richten om de con tributies te innen en alvast armen te selecteren die naar Drenthe gestuurd kunnen worden. Op 23 juli 1818 komt er bij de landelijke leiding bericht binnen dat als een van de eerste 25 ook de sub commissie van weldadigheid Leeuwarden haar werkzaamheden is begonnen. De Maatschappij wil niet met elke subcom missie in elk gehucht of elke vlek afzon derlijk corresponderen - niet onterecht, want binnen anderhalfjaar zijn er over de 700 subcommissies van weldadigheid - en daarom moet Leeuwarden ook de con tacten tussen de dorpscommissies in haar regio en de landelijke leiding onderhou den. Het 'arrondissement' omvat veertien plaatsen waar onder verantwoordelijk heid van Leeuwarden contributie moet worden geïnd. In Barradeel, Franekera- deel, Leeuwarderadeel en Ameland is dat snel gedaan, want daar zijn geen contri buanten. In Tietjerksteradeel, Westdon- geradeel en Hennaarderadeel loopt het met respectievelijk 3, 9 en 3 donateurs ook niet echt storm, maar de overige plaatsen hebben minimaal twaalf leden en Achtkarspelen zelfs 31. Om de rest een beetje op te jutten benoemt Leeuwarden in elk gehucht een dorpscommissie van weldadigheid. Nog in hetzelfde jaar wordt besloten tot 'eene eerste proeve'; 52 huisjes met elk een lapje land in de buurt van Vledder. Dan gaat het snel. Een van de voordelen van die tijd is datje geen bouwvergunnin gen hoeft aan te vragen of bestemmings planprocedures te doorlopen. In augustus start de bouw van de proefkolonie, eind oktober 1818 arriveren de eerste bewo ners. Leeuwarden is uitverkoren om een van de eerste 52 huisjes te mogen vullen. De subcommissie doorzoekt het bewoners bestand op mensen die zowel arm als vlij tig als netjes zijn en de keus valt op Dirk Klaasjen de Vries, 49 jaar, katholiek, getrouwd, met vijf kinderen. Ik ben nimmer besluiteloos Het leuke is dat de Maatschappij van Wel dadigheid vanaf de eerste dagen van haar bestaan een geweldig goed archief heeft Leovo-V^ £<*.11

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 3