LcoVdiv<)t^i»ll 12 had in de tweede helft van de acht tiende eeuw het grootste steenhouwers atelier in Leeuwarden. Sinds 1763 was hij landschapssteenhouwer en antiek snijder, die betrokken was bij alle pro vinciale bouwprojecten. In heel Fries land leverde hij gedurende een halve eeuw een onnoemelijke hoeveelheid beeldhouwwerk in steen en hout in overheidsgebouwen, kerken, en voor name woonhuizen in steden en op het platteland. Van bewaard gebleven werk van zijn hand in Leeuwarden noemen we het snijwerk in de Oranjezaal (1762, met anderen) in het stadhuis, de monu mentale gevelsteen in de Lutherse Kerk (1776) en de schoorsteenmantel in de vertrekkamer van het stadhuis (1787). Hij zal ook het snijwerk op de galerijen in de Waalse Kerk hebben vervaardigd. Tussen 1771 en 1792 staat zijn naam dikwijls genoemd bij betalingen, die ver antwoord worden in de stedelijke reke ningen. Archivalisch is werk van hem in Leeuwarden aanwijsbaar aan het Tucht- en Werkhuis (1756), het Diaconiehuis (1760), het Landschapshuis (1763), de Justitiepaal (1772) en de pomp op de Vismarkt (1778). Hij decoreerde de hui zen van Heere Yedema (1767) en procu reur Roorda (1774) en in de Westerkerk verzorgde hij het beeldhouwwerk aan de rouwkast van Jetze van Sminia (1771) en aan de grafsteen van Epeüs Wielinga (1785). Dit moet een fractie zijn van het werk dat hij in Leeuwarden leverde, ook bijvoorbeeld aan gevelversieringen, zoals van de Witte Beer (1770) op de Nieuwestad en de Planteur (1785) aan het Naauw of in de kerkmuur van Lek- kum (1778). De Prinsenstoel in 1786 In 1786 worden de regeringsbanken en de Prinsenstoel in de Galileeërkerk als volgt beschreven in deel II van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoor dige Staat van Friesland 'Deeze kerk is tegenwoordig een laag gebouw, van binnen voorzien met een houten gewulft, zynde het Westeinde ten Noorden verbreed door een uit- bouwzel, rustende aldaar op zes pilaa- ren; onder dit uitbouwzel vindt men de gestoelten der Edele Mogende Heeren Staaten, Gedeputeerde Staaten, Edele De Galileërkerk aan de oostzijde van de Tweebaksmarkt een jaar voor de sloop in 1940

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 14