LiC0Vac^t^i»2 13 Mogende Heeren Raaden van het Hof Provinciaal, als ook die van de Magis traat, Vroedschap en Officieren van de Schuttery deezer Stad. Ook is onder dit uitbouwzel geplaatst het Orgel en daar onder het gestoelte van Zyn Doorluchti ge Hoogheid, den Here Stadhouder dee- zer Provincie en bezyde hetzelve dat van deszelfs Gemalinne. Naast dit gestoelte is de ingang tot het Orgel, als mede naar de Konsistoriekamer.' Noten 1 Sytse ten Hoeve, 'Twee stadhouderlijke gestoelten in Leeuwarden', in: De Vrije Fries LI (1971), blz. 68-77 en 'De inrichting van De Grote- of Jacobijnerkerk te Leeu warden', in: Publikatieband Stichting Alde Fryske tsjerken II (1979), blz. 133-164. Vergelijk: Sytse ten Hoeve, 'Wapenkuif van de Leeuwarder magistraatsbank uit de Verenigde Staten', in: Fryslan 2010-1, blz. 29-32. 2 Tresoar, (Toegangsnr. 5), Archief Staten van Friesland 1580-1795, Resolutieboek, oud nr. G10-8 en Registratieboek van beta lingsordonnantiën op de ontvanger van de kloostergoederen, 1 maart 1636, nr. 2671. 3 Archief gemeentebestuur Leeuwarden, Raadsresoluties van 21 februari 1755, 25 februari, 23 en 30 september, 14 okto ber 1757, 23 juni 1758, 12 februari en 13 augustus 1762. Vriendelijke mededelingen van de heer Wim Dolk. 4 Sytse ten Hoeve, Een herenhuis voor een patriot, (Makkum, 2011), blz. 73-74. 5 Ibidem, blz. 74. Interieur van de Galileërkerk rond 1935 Foto: Liturgisch Instituut Rijks Universiteit Groningen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 15