Saskia, de vrouw van Rembrandt LcoVdiv<)t^i»ll 2 Ben Broos Op 13 oktober jongstleden werd de tentoonstelling Sporen van Saskia, vrouw van Rembrandt geopend, bij welke gelegenheid ook het eerste exemplaar van de biografie Saskia. De vrouw van Rembrandt werd overhandigd aan burgemeester Ferd Crone. Het boek is geschreven door Rembrandtkenner Ben Broos en vertelt het levensver haal van Saskia. Broos hield bij die gelegenheid het onderstaande openingswoord. In 1956 vierde heel Nederland het feit dat het 350 jaar geleden was dat Rembrandt werd geboren. Er waren tentoonstel lingen in het Rijksmuseum en Museum Boymans Van Beuningen en de kranten stonden bol van mooie verhalen over onze nationale held. Ik was toen twaalf jaar oud. Op een of andere manier kreeg ik een extra Rembrandt-nummer van het Algemeen Handelsblad in handen en dat heb ik altijd zorgvuldig bewaard. Eén artikel uit die krant moet mij toen bij zonder hebben geboeid. Het was getiteld 'Saskia's bruiloft' en het was verluchtigd met drie fascinerende afbeeldingen. Allereerst zag je een portret, getekend met de zilverstift op perkament, dat Rembrandt in 1633 maakte van Saskia. Dat was op de derde dag nadat ze in ondertrouw waren gegaan. Daaronder zagen we het document met de registra tie van het huwelijk van Rembrandt en Saskia in het kerkboek van Sint Anna- parochie. En als aardigheid zagen we ook een typisch Fries huwelijksgeschenk afgebeeld: een zogenaamd 'knottekistje'. Hierin zat een gedenkpenning in een doekje met een losse knoop of knotte. Als de bruid die knotte aanhaalde, was dat een bevestiging van haar eeuwige trouw. Die tekening (in reproductie wel iswaar), het originele kerkboek en een echt knottekistje zult u op de tentoon stelling kunnen bewonderen. De eerste zin van het krantenverhaal trof mij bijzonder: 'Eerst in het midden van de vorige eeuw (de 19de eeuw dus) zijn enkele Friese geleerden, onder wie de Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff, er achter gekomen, dat Rem- brandts eerste vrouw, Saskia, geen boe renmeisje uit Waterland was, maar de dochter van een hoge Friese magistraat.' Die hoge magistraat was uiteraard Rom- bertus Uylenburgh, die vele malen bur gemeester is geweest van Leeuwarden. Dat verhaal over Rembrandts vrouw als een boerinnetje uit Ransdorp was een 'sprookje' (zoals Eekhoff het noem de) uit de koker van Rembrandts eerste biograaf, Arnold Houbraken. Eekhoff had documenten gevonden die daarvan het onomstotelijk bewijs waren Wat moest dat heerlijk zijn geweest, dacht ik indertijd, om zo'n ontdekking te kunnen doen aan de hand van archief stukken. De combinatie van kunst en historisch onderzoek werd ook mijn ide aal. Zes jaar later was ik een kersvers studentje kunstgeschiedenis. Saskia bleef mijn aandacht trek ken. In 1965 kocht ik bij De Slegte een boekje, getiteld: Saskia, the Wife of Rem brandt. Dat boekje ligt nu in een vitrine op de tentoonstelling. Ik betaalde daar voor 1,75 gulden. Een exemplaar zag ik onlangs antiquarisch aangeboden voor meer dan duizend dollar. Het is nu dus een kostbaar drukwerk, maar het is bovendien nog steeds een koste lijk verhaal. Saskia's leven werd door de schrijver, de Amerikaans bibliothecaris Charles Knowles Bolton, naverteld aan de hand van de ontdekkingen van Eek- hoff en zijn collega's, onder wie Pieter Scheltema, alias 'Piet Perkament', de eerste archivaris van Amsterdam. Bol ton had geen romantische interpretaties of andere poespas nodig. Zijn biografie verscheen in 1893 in Boston. Hier te lande is zijn bijdrage volstrekt onopge merkt gebleven en dat valt te betreuren. Vrijwel onbekend is hier ook een boek je over Saskia dat in 1965 verscheen - alweer: niet in Nederland, maar nu in Frankrijk. De schrijver was Pierre Des- cargues, een populaire kunstcriticus die over Picasso en Brigitte Bardot had geschreven. Hij had zich goed ingeleefd. De Fransman was naar Leeuwarden gereisd, had met archivaris Van Len- nep gesproken die volgens hem niet veel wist en hij was naar Sint Anna- parochie gegaan om de kerk te fotogra feren waar Saskia was getrouwd. Tot zijn grote verdriet bleek het gebouw niet meer de oude kerk uit Saskia's tijd te zijn. Maar, schreef Descargues, hij had tenminste op het weggetje gestaan waar Saskia had gelopen. Dit bijzondere boekje ziet u ook op de tentoonstelling. Vijftien jaar later, in 1980, vond ik het nog steeds jammer dat een gemoder niseerde versie van Boltons biografie niet voorhanden was. Dat schreef ik in een recensie van The Rembrandt Documents, een bundeling van alle archiefstukken die tot dan toe bekend Een zilveren knottekistje, tussen 1628 en 1653 vervaardigd door Frank Rienks Baardt Collectie Fries Museum (bruikleen Ottema Kingma-Stichting

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 4