I» DERDf FRYSK FOföET ^oigoed rWRNErqeïij LiC0Vac^t^i»2 13 met een uitspraak van de Hoge Raad: 'gebruik van een huis wordt beschermd, niet het huis zelf. Leegstaande woningen werden per definitie beschouwd als zijnde 'niet in gebruik'. Eind jaren zeventig genoten krakers nog een relatief grote bescherming. Ze werden als bewoner beschermd en voor een eventuele ontruiming was een op naam van een bewoner gestelde dagvaar ding nodig. Gebruikelijk was dan ook in de krakerswereld, dat de identiteit van de bewoners geheim gehouden werd. Op basis van de Ontwerp-Leegstandswet werd kraken van een niet geregistreerd pand niet strafbaar; dat was wel het geval bij een wel als zodanig geregistreerd pand. De Leegstandswet werd per 1987 inge voerd. Het leegstandsregister was inmid dels geschrapt, anonieme dagvaarding werd wel mogelijk gemaakt. Kraken werd niet strafbaar, maar de voorwaarden om te kunnen blijven zitten werden aange scherpt. Met de Huisvestingswet van 1993 werd kraken van woningen die korter dan een jaar leegstaan, verboden. Kraken is in Nederland sinds 1 oktober 2010 verboden, vanuit respect voor het eigendomsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Kraken en Leegstand. Kraken in Leeuwarden in de begin jaren Onder het kopje 'Clandestien betrekken van woningen' meldde de Leeuwarder Courant op 21 december 1946: '...eenige personen, die zonder de vereischte toe stemming een woning hadden betrokken, gedwongen zijn deze weer te verlaten. In een geval moest tot uitzetting met assis tentie der politie worden overgegaan'. Enkele jaren later betrok melkventer K. Thomassen een leegstaande onbewoon baar verklaarde woning aan de Willem Loréstraat, zonder daarvoor vergunning te hebben gekregen. Na de uitzetting kam peerde hij met zijn gezin in een tent (villa 'Hoe zal het komen') in de voortuin van de woning. Twee voorbeelden van kraken toen het begrip als zodanig nog niet eens bestond. Dat veranderde begin jaren zeventig. Met de komst van Axies in de gemeente raad kreeg het gemeentelijk afbraak- en krottenbeleid meer politieke aandacht, door de Kabouters kreeg kraken media- Spandoek tegen de gevel van de sigarenzaak van Tetman de Vries op de hoek van de Willemskade en de Prins Hendrikstraat uit protest tegen het gemeentelijk beleid met betrekking tot sloop in de binnenstad, 1978 Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 15