Leeuwarden: wat ooit verdween, nu te zien in 3D De Ambachtsschool LeoVdlr^ LA.il Klaas Zandberg Op basis van oude bouwtekeningen en fo to's vervaardigt Louis Kemper digitale re constructies van verdwenen gebouwen in Leeuwarden. In deze derde aflevering de Ambachtsschool in de Menno van Coe hoornstraat, gebouwd in 1905 en afge brand/afgebroken in 1973. De eerste Ambachtsschool in Leeu warden (en Friesland) werd in 1880 opgericht in de Speelmansstraat. Naast het vakonderwijs voor jon gens én meisjes werden er ook speciale oplei dingen aangeboden, zoals boetseren voor bakkers en zijdeschilderen voor naaisters. De eerste cursisten waren tussen de 18 en 50 jaar oud, maar al snel kwamen ook jongere leerlin gen naar de school. De school kampte met structureel ruimtegebrek ondanks een aantal verbouwingen. In 1904 werden er plannen gemaakt voor een nieuwe ambachtsschool in de Menno van Coehoornstraat aan de toenmalige rand van de stad. De school moest ruimte bieden aan 250 leerlingen. De bouw werd begroot op 123.500 gulden. Aanvankelijk speelde gemeentearchi tect Hofkamp de belangrijkste rol bij de voor bereidingen van de bouw. Later werden de meeste ontwerptekeningen gemaakt door S. Koldijk, geassisteerd door D. Meintema. Aannemer werd G.A. Kijlstra uit Drachten. Op 29 april 1905 kon de nieuwe school worden ge opend. Op 27 september volgde er koninklijk bezoek. De Leeuwarder Courant was wat zuinigjes met commentaar op het exterieur: 'Uitwendig valt aan het gebouw weinig op te merken. Het is eenvoudig, maar netjes. Alleen willen we nog het torentje noemen. Hierdoor zijn alle onderdelen van het complex van gebouwen meer tot een geheel gevormd.' Stadsarchivaris Rinske Visscher omschreef in 1906 het inte rieur als volgt: 'Het locaal bevat beneden: drie timmerwinkels met bergplaatsen, houtstek etc., eene schilderswerkplaats met lakkamer, eene meubelmakerij, drie smederijen, eene machinekamer en eene metselaarswerkplaats, die in verbinding staat met het open terrein, zoodat de leerlingen ook buiten kunnen wer ken; - boven vindt men vijf lokalen voor lijn en vakteekenen, twee handteekenzalen met modellenkamers, eene zaal voor natuur- en werktuigkunde en drie lokalen voor voortge- zet onderwijs, terwijl op den zolder nog eene werkplaats voor het boetseeren, draaien en houtsnijden is gemaakt.' Door hun grote vakkennis werden de leer lingen van de Ambachtsschool gewilde werk krachten. Toch bleek de school al gauw voor nogal wat hogere functies niet voldoende. In 1915 werd daarom een MTS opgericht. De aller beste leerlingen van de Ambachtsschool wer den op de MTS toegelaten. In 1922 werd er op de Ambachtsschool in 30 verschillende am bachten onderwijs gegeven: van schilder en meubelmaker tot rijwiel- en motorvoertuigen-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 39