ONDERDAK NES SCHOENEN CAF Foer - Bést Foer m Uw BRANDVERZEKERING NA 10 JAAR HALVE PREMIE DEKKLEDEN IS HET BESTE BIJ DE Eewal 59 Tel. 3616 N.V. vh. Fa. A. KWINT ZUIDERGRACHTSWAL 24 Markiezen - Tenten Staaldraad - Touw STAAN Leuker ZITTEN prettiger en LIGGEN gunstiger in prijs NIEUWESTAD 74 fe De C AT-artikels foldogge oan 'e heechste easken en wurde mei de modernste masinen fabrisearre üt 'e béste grounstoffen. Levering fan alle lanboubinoadigdheden fan prima kwaliteit üt mear as 100 depots en filialen yn Fryslan. CAF Ljouwert - Oprjochte 1896 IELEF. K 5100 - 5315, b g.g 7324 verhuur - verkoop

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 23