SCHUTTER IJ. Wet Schutterij. Toezending van de Wet van 26-3-1815» ter versterking van het leger, door de Schutterij eventueel aan de grenzen te laten dienstdoen. 4-4-1815 6. Toezending door Gouverneur van de weimening van Com missaris Generaal van Dep. van Oorlog op het besluit van Z.M. van 26-3-1815. No.16, speciaal Art.9 onder No.6. 4-4-1815 7. Missive van Gouverneur omtrent het in werking brengen der Wet op de Schutterijen. 4-4-1815 9- Besluit van Ged. Staten tot regeling van Art.72 der Wet op de Schutterij. 20-6-1815 4. Verzoek van Prov. Commandant zich met betrekking tot het bezetten der 3 nachtposten door de Schutterij te gedragen naar het 24e Art. der Wet op de Stedelijke Schutterijen. 12-12-1815 4. K.B. regelende de benoemingen bij de Schutterij. 16-7-1816 3. Missive van Gouverneur, houdende mededeling over vroe ger omtrent Art. 18 en 15 der Wet op de Schutterij. 14-2-1818 6. Toezending van K.B., houdende dat bij parades, waarbij de Schutterij assisteert, de hoogste in rang het Commando heeft, en bij gelijke rang de militaire Officier. 19-8-1818 1. Missive van Gouverneur, houdende inlichtingen over Art.16 der Wet op de Schutterijen. 26-1-1819 1. Aanschrijving door Gouverneur aan de Besturen om op te geven of voldaan is aan het 2e gedeelte van Art.4 der Wet op de Schutterijen. (Prov. Blad No. 17). Het vereiste Register is tot eind 1818 bijgehouden. 22-6-1819 1. Toezending door Gouverneur van K.B. omtrent het af leggen van de eed, voorgeschreven bij Art.4o der Wet op de Schutterij. (Prov. Blad No.57). 31-8-1822 1 Toezending door Gouverneur van K.B., houdende een ex plicatie. van Art. 95 der Wet op de Schutterijen. (Prov. Blad No. 100). 30-11-1822 5. Inzending door Krijgsraad Schutterij ter goedkeuring een door hem volgens Art. 19 en 20 der Wet Schutterijen van 27-2-1815 opgesteld Reglement of bepalingen bl alarm of brandseinen. Gesteld in handen van Burgem. J.D. WIERDSMA. 10-6-1823 4. Toezending door Gouverneur van door Z.M. vastgestelde bepalingen, die moeilijkheden opleveren aangaande de Schutte rijen. 22-2-1825 5. Toezending van bepalingen aangaande de uitvoering der Wet op de Schutterij van 27-2-1815 (St. No.26). Gezonden aan de Krijgsraad der Schutterij en aan de Auditeur. 10-9-1825 1. Aanschrijving door Gouverneur, houdende inlichting om trent het juis begrip van familie en huisgezin voor de Schut tersdienstplicht. 18-10-1825 6. Mededeling door Gouverneur van een beslissing omtrent het recht verstand van Art. 18 der Wet op de Schutterij, met op zicht tot de Officieren. 14-1-1826 2. Toezending door Gouverneur van K.B., houdende bepalingen omtrent het recht begrip van Art16 der Wet op de Scbutterij van 27-2-1815. (St. No.20). 23-12-1826 4. Mededeling door Gouverneur, dat volgens K.B. 16-11-1826. No. 132 ten aanzien der Schutterijen geen verdere bepalingen omtrent Zegel en Registratie in acht behoren te worden geno men, dan die welke bij de Wet Schutterij, 27-1-1815 (St. No.20) zijn voorgeschreven. 23-12-1826 5.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 1