AHTIEK VEROVERT DE WERELD antiek So oud kan jou niet wudde juffrouw antiek antiek Koopman binne die doofpotsjes wel echt oud?'' VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN antiek antiek Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a. d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KEANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 9 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 27 JANUARI 1965 De prijzen van het antiek blijven stijgen. Het gaat de antiquair voor de wind, maar van een gouden tijd is geen sprake. Als vrijwel alle bedrijfstakken pikken de antiquairs een graantje mee van de welvaart. De handelaars zitten echter met een zorg: de voorraad is steeds moeilijker aan te vullen, de artikelen worden schaarser doordat de mensen alles wat maar naar antiek ruikt' stevig thuis houden. Voor een antiquair is het echt en toer geworden een mooi ding te bemachtigen Enkele jaren geleden slaagde een sjacheraar er nog wel eens in om bij een boer tussen een hoop rommel iets van waarde te vinden. Dit ging dan tegelijk met de grote partij „lompen en oud-metaal" de deur uit. De vele publicaties in tijdschrif ten en kranten over de toenemende belangstelling voor antiek (vooral van buiten landers) hebben de mensen echter de ogen geopend. uit Denemarken, Zweden en Amerika kochten enkele ja ren geleden meubels (vooral ronde tafels met gedraaid,e poot) uit Beppe's tiid met wagonladingen tegelijk. De enorme vraag naar oud heden heeft ook veel imitatie in de handel gebracht om de honger te stillen. Alles is er in nieuw-oud te krijgen en de namaak is vaak zo perfekt, dat een leek het niet meer kan onderscheiden. De prij zen spreken echter vaak kla re taal, want wie denkt een koopje te hebben gehad omdat hetzelfde artikel daar zo duur voor het raam staat kan er voor 98 procent op aan, dat hij ,nieuw-oud' heeft gekocht. De industrie vaart er wel bij. Koperen emmertjes, asbak jes en noem maar op. Alle maal artikelen, die in grote massa worden geslagen en hun weg vinden naar de par ticulier. Voor velen is antiek een stijl geworden. De een meet zich djt aan, omdat hij het zelf mooi vindt en de an der omdat anderen het ,duur staan' vinden. Ben ander fa cet is, dat het bezit van oud heden meer algemeen goed is, hetgeen ook impliceert dat de voorwerpen langer bij dezelfde eigenaars blijven. Vele antiquairs beginnen met naast hun oudheden namaak- anitiek te 'verkopen, djt <om nieuw leven in de zaak te blazen. We spraken hierover met de heer G. Beuneker Jr. (Hoek Nieuwesteeg-Bagijne- straat). Dit denkt de heer Beuneker over deze maatre gel van zijn collega's: „Ik vind, dat de waardie van de zaak er doorf achteruit gaat. De aspirant-koper krijgt on getwijfeld ergens het gevoel ,dit is nieuwgemaakt oud, dan zal dat het ook wel zijn' daar ontkom je niet aan", aldus de heer Beuneker, die er aan toevoegde, dat er altijd goede antiekzaken blijven bestaan. Leeuwarden telt niet veel an tiekzaken, tenminste niet in verhouding met een stad als Groningen. Er zijn de laatste tijd wel een paar bijgekomen (bestaande zaken van bui tenaf) maar veel nieuwelin gen, die van de hoogconjunc tuur willen profiteren (nie mand belet hun dat, het is een vrij beroep) zijn er ge lukkig niet. Met beunhazerij is ook niemand gebaat. Voor de ,voddeman' alles weghaalt, zijn de dingen die waardevol kunnen zijn apart gelegd. De kranten zorgden er ook voor, dat spulletjes uit Grootmoeders tijd in de be langstelling kwamen, het ge volg was dat de vraag steeg, maar het aanbod bleef ten achter. De enige mogelijkheid iets los te krijgen bij de ar geloze burger is ruilen. Voor al sommige dekenventers hebben hier een handje van. Wanneer de huisvrouw niet kooplustig is, stelt de deken- venter wel eens voor zijn .wollen' artikel, dat hij ver koopt voor 50.- (waarde misschien f 15.-) te ruilen voor een koperen keteltje. Hier hebben de meesten nog wel oren naar, want meestal wordt hun niet meer dan en kele tientjes geboden voor de ketel. Nu echter 50.-, in de vorm van de deken dan. Bij deze ruil is er vaak een die huilt en dat is dan de huis vrouw, die er na een paar maanden wellicht achterkomt dat de deken niet van wol is Lange tijd is Friesland de voedingsbodem geweest voor de winkels in de randstad, omdat hier alles goedkoop werd aangeboden. Ook dit is totaal veranderd. De prijzen zijn in vier jaar meer dan verdubbeld en de markt in Friesland is hierbij niet ten achter gebleven. Het buiten land heeft met het uitdunnen van de voorraad ook een handje geholpen. Opkopers Stadgenoot P. Broeksma, Su- matrastraat 9, klampt op perron van station in Haarlem heer aan met de vraag, waar de trein naar Den Haag komt te staan. Antwoord van de onbekende heer „U komt ze ker uit Leeuwarden, he?" ,.Ja", zegt de heer Broeksma verbaasd," maar hoe kan U dat weten?" „Dat zal ik U vertel len" zegt die meneer, „ik woon in Voorburg, en ik ben geabonneerd op 't Kleine Krantsje, en daar heeft toch laatst een foto van U inge staan antiek antiek antiek

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1