Herinnering aan barre winter VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN wwéji 8| Süff i 1 i Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade Leeuwarden Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar LOSSE NUMMERS 40 CENT TWEEDE JAARGANG - NUMMER 31 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 1 DECEMBER 1965 Paarden voor sneeuwschuiver MMMMMlW WWHAMWWVWVl -f=- fi - Een fantastisch beeld van de strenge winter van 1929, waaraan in dit nummer van 't Kleine Krantsje speciale aandacht wordt be steed: twee krachtige paarden trekken een zware sneeuwschuiver langs Uniabuurt en Berlikumermarkt. Maar zou er zes en dertig jaar geleden wel één Leeuwarder zijn geweest, die hier ook maar enige romantiek in zag Er waren in die tijd nog allemaal paar den in de stad: paarden brachten de bruidjes naar het stadhuis, paarden trokken de zwarte koetsen naar Schapedijkje en Span jaardslaan, paarden deden het sleperswerk. Nu zijn er eigenlijk helemaal geen paarden meer en we zouden vreemd opkijken, wanneer we plotseling in de binnenstad nog eens werden geconfronteerd met een beeld als dat van deze plaat. Maar zo gaat het nu eenmaal: al het oude verdwijnt. De paarden zijn er niet meer, van die sneeuwschuiver zal wel niets meer over zijn, ook de Fir ma A. de Metz is er niet meerAlleen de blanke sneeuw blijft altijd, altijd gelijk

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1