De gevelstenen spreken (29 «jan de jong jansma - succes het adres HENGELSPORT ROYAL Pony Piet nog steeds actief Bouwend op Broederschap Horoscoop van Burgemeester Brandsma ADVERTENTIEBUREAU 'T KLEINE KRANTSJE PERMANENTE EXCLUSIEVE VORMGEVING wordt nu abonnee op 't Kleine Krantsje Geforceerd optimisme Eigen mening Zenuline tabletten - Forte VEEMAN FENNO SCHOUSTRAS P U B LI CITE ITS K A NTOOR LEEUWARDEN - VRED DE VRIESSTRAAT 1 - TEL 20302 SCHRANS 25 en 26 i AUTOMATIEK Oude Ooslersiraai 5 De man, die met zijn pony op de voorpagina van dit Kleine Krantsje prijkt, is Jan van der Henne, bij de meeste Liwad- ders welbekend. De heer Van der Henne voorziet veel stad genoten van petroleum, was middelen en aanverwante arti kelen en met z'n paardewagen- tje loopt hij er langzamerhand wel een beetje uit in het steeds drukker wordende gemotoriseer de stadsverkeer. Z'n pony, die Piet heet, heeft al een respectabele leeftijd van vijftien jaar bereikt en al twaalf jaar is hij Van der Henne tot grote steun. Pony Piet over nacht ergens bij de Poptasteeg, maar op vrije uren mag hij wel eens in het weiland wandelen. De vorige herfst hebben kwa jongens hem daaruit losgelaten en Piet is toen rustig de stad ingekuierd. Politieagenten brach ten de pony toen naar de Kin derboerderij, vanwaar de heet Van der Henne de kleine vier voeter later kon afhalen. Pen paar jaar geleden heeft de heer Van der Henne even een auto gehad, maar dat werd door Onze astrologische medewerker laat hier een beknopte verkla ring volgen van de horoscoop van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden de heer J. S. Brand sma. Uiteraard is een en ander buiten verantwoording van de redactie. Wij zijn ervan over tuigd dat onze lezers met inte resse van dit overzicht kennis zullen nemen. De eerste kennismaking met deze enigszins sportief aandoen de burgemeester, verraadt een zekere reserve, doch welwillen de toenadering. Het valt op dat hij zeer goed gekleed gaat. Stelt namelijk een correct uiterlijk als eerste vereiste. Met een enigs zins geforceerde glimlach tracht hij zo spoedig mogelijk tot de kern van het onderwerp te na deren en heeft snel een oordeel of idee daarover. Zijn oordeel is ad-rem, men merkt dat hij een spitsvondig en snedig opmerker is en een helder begrip toont. Zijn karakter wordt beinvloed door de planeten Mars en Jupi ter. De voor het voetlicht tre dende eigenschappen zoals vriendelijkheid, gevoe-1 voor hu mor, hulpvaardigheid, naast de indruk die zijn scherp ontle- dend-actief verstand op de voor grond plaatst, moet de indruk wekken van „the right man on the right place". In speeches zal het blijken dat deze gekruid worden door een beetje geestigheid - geforceerd optimisme - maar ook zijn stre ven naar onpartijdigheid, want de nieuwe Burgemeester heeft voor zich zelf geestelijke vrij heid nodig. Voor hem is onaf hankelijkheid, persoonlijke vrij heid, absolute noodzaak. Verder beschikt hij over een goed geheugen, zal namen en ervaringen niet snel vergeten. Het zal verder__blijken dat zijn nervositeit voor degenen die hem van nabij leren kennen, merkbaar is door een verstrooid heid en een zoeken naar woor den. Wij menen uit de horo scoop op te maken dat hij in de jeugd ietwat stotterde, en nogal eens geprikkeld en opvliegend was. De heer Brandsma is een Fries. Wanneer hij onze belangen in Den Haag straks zal verdedigen, dan zal men de eigenschappen van het ras in de richting van eigenzinnigheid en onbuigzaam heid (in wezen doorzettingsver mogen! ontdekken. Een gezellig woonbaar centrum moet de hoofdstad van Friesland zijn. Dat zal uit de mening van burgemeester Brandsma straks blijken. Wanneer u nu reeds uit zijn horoscoop gaat weten dat de burgemeester graag stok paardjes berijdt, dan hebben zij, die met kunst, muziek en sport te maken hebben, aan hem een steunpilaar. Genoemde rubrie ken zal- hij stimuleren. In het bijzonder zal hij zich met de politie gaan bemoeien, want de Burgemeester stelt de hoogste eisen aan orde en verkeer. Wanneer we vast stellen dat de heer Brandsma over een onge kend groot aantal relaties Be schikt, dan moeten we ook con stateren dat hij zijn vrienden op de vingers kan tellen. Hierin is hij in het leven teleurgesteld. Het lot door de sterren gekleurd, maakte hem meer geestelijk dan materieel ingesteld. Hij is im pulsief in discussies en kan kri tisch zijn. Het is daarom voor hem moeilijk om de diplomaat te spelen. Hij eist van zijn me- veel reparaties een kostbare en ergerniswekkende zaak en toen is hij maar weer gauw overge schakeld op de betrouwbaarder paardekracht. Zodat Pony Piet een van de laatste paarden mag zijn, die we in de stad in actie kunnen zien - wat ons betreft graag nog voor een lange tijd dewerkers de volle inzet. Houdt er niet van om de dingen op de lange baan te schuiven. Is eer der ongeduldig en zal niet rus ten voor het doel is bereikt. Volgens uw astroloog heeft hij een sociaal gerichte instelling en ik veronderstel dat zijn in nerlijk ook aansluit bij D '66. Vooral de hulp aan onderont wikkelde gebieden zal namelijk zijn bijzondere belangstelling moeten hebben. Het harmonische gezin Brand sma draait om moeder en de familie houdt van reizen. Vader heeft graag alles op vaste plaat sen staan, is klassiek ingesteld. De heer Brandsma is vitaal. Soms wat nerveus en daardoor prikkelbaar. Moet veel in de frisse lucht en 't lijkt me dat hij graag zijn jas en hoed vergeet Hoofdpijn en slapeloosheid zijn z'n kwaaltjes. In het latere le ven kans op doofheid. Zal graag aanzitten aan een goed diner. Houdt van gezelligheid, wat hij niet zo zeer laat blijken, maar intussen geniet hij er van. De heer Brandsma is niet dog matisch en heeft een uitgespro ken eigen mening, die zo ge zegd kritisch en koel kan zijn. Hij bouwt op broederschap en eist tempo van zichzelf en van z'n medewerkers. Zal streven naar efficiënt functioneren van het apparaat dat de gemeente bestuurt. Zal in de toekomst persoonlijk ingrijpen en hande len. Wij kunnen uit de horo scoop niet vaststellen dat de heer Brandsma tot zijn pensioen in de schevetorenstad zal blij ven. Voordien is een verhuizing niet uitgesloten. (Copyright 't Kleine Krantsje) De gevelsteen, die de tekenaar ditmaal voor ons heeft uitge beeld, kunnen we vinden aan de Vierhuisterweg: hij zit daar in de zijmuur van de boerderij Paffenraad, even ten westen van de Harlingerstraatweg. In de steen met het jaartal 1596 zijn de wapens uitgehouwen van Van Paffenrode en Liauc- kama. Adam van Paffenrode (of Paffenraad), afkomstig uit Gelderland en overleden in 1639, ligt begraven in de Martini kerk in Franeker in het graf van Anna van Dekema. Van Paffenrode was getrouwd met Ymck van Liauckama, een dochter van Schelte van Liauckama en Jel Jarichs van De kema. In 1939 is de boerderij Paffenraad afgebrand, waarbij de steen uit de muur gevallen is. Bij de herbouw is de wa pensteen op dezelfde plaats in de muur ingemetseld. Zij, die Christus zien als hun verlosser en meer willen weten a.g. de Bijbelse profetie over zijn WEDERKOMST, bestellen het boek ,,'s Werelds Enige Hoop". 430 blz. f 9,90, door Ds. F. J. Voorthuis of „Christus is het Ant woord". 108 blz. f 4,90. Bestellen door storting op giro 811542. Coöp. Zuivelbank Leeuwarden, t.n.v. Stichting Veritas. 4869.72. Wenst u een GRATIS SCHRIFTELIJKE BIJ BELCURSUS te ontvangen, zend naam en adres aan: De Stem Der Profetie, Pr. Alexan- derweg 1 Huis Ter Heide. (Gem. Zeist). PRUS PER 200 STUKS 4,00 Analyse: met viscum en zincum valerianic cum d3 Gebruik: bij erge opwinding of overspan ning 4-7 x daags 1 tablet opzuigen of met water innemen. Verkrijgbaar in de apotheek of rechtstreek» Heerenwaltje 5, Leeuwarden Tel. 05100—23448 Fabriek: Harlingerweg 29, Franeker, tel. 05170-2987 Filiaal: Noorderhaven 1, Groningen, tel. 05900-32090 advertentieplaatsingen in alle dag- en nieuwsbladen periodieken en vakbladen - advertentiecampagnes HOEK OOSTERSTRAAT-OSSEKOP - TEL. 28437 - LEEUWARDEN VOGELS - KOOIEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 8