RECLASSERING VECHT TEGEN ONBILLIJK OORDEEL PUBLIEK natio nale.M natio nale dte leeuw en Groeiend begrip voor doelstellingen Husqvarna L.DI VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 UW JUWELIER S. BOLMAN EN CO N.V. Uf .l |i t technisch installatie bureau leeuwarden - weerd 24 - tel. 23805 Redactie, administratie en advertentiealdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar KRANtTN v. h. buitenland f 7,50 per jaar .OSSE NUMMERS 40 CENT DERDE JAARGANG 1967 NUMMER 73 Zaterdag 30 september is het Nationale Reclasseringsdag. Dan zal, ook in Leeuwarden, in het kader van een jaarlijkse actie van het Nationaal Bureau voor Reclassering door een straatcollecte iedereen weer even met het werk van de Reclassering worden geconfron teerd, wat wel heel noodzakelijk blijkt in een tijd, waarin het gevecht van de Reclassering tegen onbillijke oordelen van het publiek zich voortdurend toespitst: al is er dan een groei end begrip voor de doelstellingen van de Reclassering, de houding van veel Nederlanders jegens delinquenten, die hun straf hebben uitgezeten, getuigt niet altijd van humane ge voelens. Dikwijls moet de man, die al voor zijn zonden heeft geboet, nóg eens zure vruch ten plukken doordat ook de gemeenschap hem nog eens straft. JUWELIER NIEUWESTAD 160 - LEEUWARDEN Zo'n Reclasseringsdag heeft eigenlijk een bijzondere beteke nis voor een stad als Leeuwar den met een van de beruchtste gevangenissen van ons land. Tot voor kort kwamen hier uitslui tend de langst gestraften te recht - voor delinquenten met een straf van minder dan vijf jaar was hier geen plaats; het grote, grauwe, sombere gebouw aan het Blokhuisplein herberg de de zware jongens van Ne derland, de levenslangen, de moordenaars met tien, vijftien of twintig jaar, de brandstich ters, de verkrachters, de grootste krakers. „In Leeuwarden" zitten was een kwalijke zaak, „Leeu warden" is lange jaren in de ogen van velen een synoniem geweest voor de grootste bajes van ons land. Wat velen buiten Leeuwarden van Leeuwarden wisten was weinig meer dan dat dit de stad van de gevange nis was. Toch zijn de stad Leeuwarden en de gevangenis Leeuwarden altijd twee, voor elkaar vreem de werelden geweest: hoe die gevangenis er van binnen uit ziet weten maar weinigen, hoe de gevangenen er hun straftijd doorbrengen is niet algemeen bekend, wie hier in vroeger ja ren een aanzienlijk deel van hun leven moesten doorbrengen kenden van de Leeuwarders al leen de directie, de bewakers, de dokter en de dominee en hoog uit enkele reclasseringsambtena- ren. Onbekende wereld Hoezeer de wereld van de ge vangenis in het hart van deze stad voor de Leeuwarders een vreemde en onbekende wereld is, is onlangs wel gebleken, toen 't Kleine Krantsje een onver wachte kans kreeg een fotore portage te maken bij het terrein van het Huis van Bewaring naast de Strafgevangenis: de foto's van gedetineerden, als dieren van Artis in kooien naast elkaar, heeft velen bijzonder ge schokt - aan zo'n confrontatie met de harde werkelijkheid gaan we gewoonlijk liever voor bij. Na de narigheid van Huis van Bewaring en Strafgevangenis volgt voor velen later de teleur stelling nog eens door de maat schappij te worden gestraft - de weg terug wordt soms zo moei lijk, dat sommigen vervallen in het maken van een oude fout, die ze niet zouden hebben ge maakt, wanneer ze na hun eer ste straftijd door de vrije wereld als een volkomen vrije man wa ren aanvaard. Het is een van de doelstellingen van de Reclassering ervoor te waken, dat de gestrafte juist niet in z'n oude fouten vervalt. De reclasseringsinstellingen hebben contact met grote aantallen ge detineerden en met mensen, wier relatie met de Reclassering geheel vrijwillig is. Aan het be gin van dit jaar waren er, be halve het administratieve per soneel, 433 leidinggevende func tionarissen en reclasseringsamb- tenaren werkzaam, terwijl rond vierduizend vrijwilligers hun medewerking aan de Reclasse ring verleenden. Tezelfdertijd bedroeg het aantal „onder toezichtgestelden" ruim vijftienduizend. Met ondertoe- 1045 voorwaardelijk niet ver volgden, 12376 voorwaardelijk veroordeelden, 689 voorwaarde lijk invrijheidgestelden, 115 voorwaardelijk gegratieerden, 616 voorwaardelijk ter beschik king van de regering gestelden en 509 met proefverlof buiten de inrichting verblijvende en voorwaardelijk ontslagen ter be schikking van de regering ge stelden. Preventief. Tegenover dit grote aantal van ruim vijftien duizend personen, die met behulp van de Reclas sering in de vrije maatschappij verblijven, bedraagt het gemid delde aantal gedetineerden in de verschillende strafgestichten 3350. Van dit aantal is gewoon lijk iets minder dan de helft preventief gedetineerd. Boven dien verblijven gemiddeld 850 ter beschikking van de regering gestelden in rijksasielen voor psychopaten en in particuliere inrichtingen. A SWl: l)I.N MNCl M. II I NAAIMACHINES voor elk doel en elke beurs N.yv. Voorstreek 65-67 Leeuwarden zichtgestelden worden in het algemeen bedoeld die mensen, aan wie door de rechter of de minister de bijzondere voor waarde is opgelegd, dat zij zich moeten gedragen naar de aan wijzingen van een reclasserings- instelling - deze reclasserings- instelling krijgt dan de opdracht de betrokkene hulp en steun te verlenen. Die ruim rsooo konden als volgt worden onderverdeeld: Zwatte Jan liep nu tegen de ze ventig en wanneer hij op z'n jonge jaren terugzag, moest hij eerlijk toegeven dat hij in z'n jeugd zo het een en ander had uitgespookt: wat stelen hier, wat helen daar en zo nu en dan een homp voor hem en een stomp voor haar. Ter afwisse ling van de talloze politierech ter- en rechtbankvonnissen kwam er ook nog al eens een vonnisje wegens openbare dron kenschap op z'n strafblad voor; kortom, men had Jan niet alleen Zwatte Jan hoeven te noemen om de ldeur van z'n haar. Het laatste delict, waarvoor hij de kast in ging betrof dat van een inbraakje in een pakhuis van een distilleerderij, waar hij zich notabene een paar jaar eerder ook al eens ongevraagd toegang had verschaft - en dat niet alleen om z'n eigen dorst te lessen Maar zie: na veel vlotte beken tenissen in vorige zaken bleef Zwatte Jan hardnekkig ontken nen zich te hebben schuldig ge maakt aan het laatste geval: kon VERDER LEZEN OP PAG. 8 centrale verwarming gasverwarming oliestookinrichtingen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1