VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHT5JE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar vji. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) COSSE NUMMERS 65 CENT Zesde jaargang 2-5-1970 Nummer 119

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1