AANSLAG OP SCHOONHEID VAN DE STAD Het slopen van de stadspoorten ilSP 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 13-5-1972 Nummer 168 NA AL EERDER IN T KLEINE KRANTSJE TEKENINGEN TE HEBBEN AFGEDRUKT VAN DE HOEKSTERPOORT, DE TUINSTERPOORT EN DE ONZE LIEVE VROUWEN POORT BRENGEN WIJ TOT SLOT EEN AFBEELDING VAN DE WIRDUMERPOORT, DAT WIL ZEGGEN DE BINNEN- EN BUITENPOORTEN, DIE GESTAAN HEBBEN AAN HET BEGIN VAN DE WIRDUMERDIJK TER HOOGTE VAN HET HUIDIGE GEBOUW AMICITIA. DE GRACHT, DIE WE OP DE VOORGROND ZIEN, LIEP VROEGER DWARS DOOR HET TEGENWOORDIGE WILHELMINAPLEIN IN DE RICHTING VAN HET SCHAVERNEK EN HAD, ACHTER DE RUG VAN DE TEKENAAR, EEN VERBINDING MET DE STADSGRACHT, ZOALS DIE ER NU BIJ DE NIEUWEWEG NOG STEEDS IS. LATER WERD ENKELE TIENTALLEN METERS TEN ZUIDEN VAN DEZE OUDE GRACHT DE KRONKELACHTIGE ZUIDERGRACHT GEGRAVEN EN VERLOOR DE GRACHT LANGS HET RUITERS KWARTIER ZIJN BETEKENIS ALS VERDEDIGINGS GRACHT. TOEN IN 1845 HET PALEIS VAN JUSTITIE MOEST WORDEN GEBOUWD, BESLOOT MEN DE OUDEGRACHT TE DEMPEN. DRIE EN TWINTIG JAAR EERDER WAS DE HIERBIJ AFGEBEELDE WIRDUMERPOORT AL WEGGERUIMD, NET ALS DE ANDERE PRACHTIGE STADSPOORTEN, ZODAT WE WEL KUNNEN STELLEN, DAT LEEUWARDEN IN DEZE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW BIJZONDER VEEL SCHOONS VERLOREN HEEFT. DE POORTEN ZIJN ER ALLANG NIET MEER - ALLEEN HUN TEKENINGEN HERINNEREN ONS NOG AAN DE SCHOONHEID VAN DE STAD VAN WELEER. HOE U, ALS ABONNEE OP T KLEINE KRANTSJE, DEZE PRACHTIGE TEKENINGEN ZELF KUNT VERWERVEN, KUNT U ELDERS LEZEN IN DEZE KRANT.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1