VACANTIE-ONTSPANNING: WAT EEN FEEST! VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen VIER WEKEN LANG HEEFT DE SYMPATHIEKE VERENIGING „VACANTIE-ONTSPANNING" WEER AAN 2400 KINDEREN AANGE NAME DAGEN BEZORGD. TIEN JAREN LANG HEEFT ZIJ THANS DEZE TAAK OP BEWONDERENSWAARDIGE WIJZE VERVULD. ZATERDAGMIDDAG J.L. VOND DE SLOTSAMENKOMST VAN LEEUW ARDEN'S JEUGD PLAATS OP HET GROOTE WILHELMINA- PLEIN, DAT GEHEEL MET DE BONTE, JUICHENDE SCHARE WAS GEVULD. EEN WELDADIGE AANBLIK IN DEZE DONKERE DA GEN VOOR DE DUIZENDEN BELANGSTELLENDEN, DIE EEN OOGENBLIK UIT DE SFEER VAN SPANNING EN ONRUST WERDEN VERPLAATST NAAR DIE VAN HET ONBEZORGDE KINDERLEVEN. ALDUS HET ONDERSCHRIFT BIJ DEZE FOTO, DIE OP DE EERSTE SEPTEMBER 1939 IN HET BLAD IT FRYSKE GROUN HEEFT GESTAAN. UITGEREKEND OP DE DAG DAT DE TWEEDE WERELDOORLOG UITBRAK MET HET INVALLEN IN POLEN VAN DE DUITSERS. DE "ONBEZORGDE" KINDEREN VAN TOEN ZIJN NU ALLEN AL ROYALE VEERTIGERS EN BIJ HET ZIEN VAN ZO N PLAATJE ALS DIT ZULLEN ZE STELLIG MET EEN ZEKERE WEEMOED TERUGDENKEN AAN DIE ZO FIJNE DAGEN VAN DE VERENIGING "VAKANTIE-ONTSPANNING OOK ZULLEN ZE DAN BEPEINZEN, DAT ER VEEL, HEEL VEEL IS GEBEURD IN DE DRIE EN DERTIG JAREN, DIE SINDSDIEN VERSTREKEN ZIJN. EN WAT GAAT ER NOG GEBEUREN IN DE DRIE EN DERTIG JAAR, DIE NU NOG VOOR HEN LIGT? Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJ Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANr^\ f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Achtste jaargang 8-7-1972 Nummer 172 fRËM&d fitted

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1