KLEIN INCIDENT BIJ VOETBALWEDSTRIJD VOOR LEEUWARDEN EN DE WUDE WERELD ER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANTEN f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Achtste jaargang 9-9-1972 Nummer 175 ONDERWEG MAAR EVEN INSTAPPEN DEZE FOTO IS NOG NIET EENS ZO VERSCHRIKKELIJK LANG GELEDEN GEMAAKT, WANT ZE DATEERT VAN 1939 EN IS DUS NOG GEEN VEERTIG JAAR OUD, MAAR ZE ROEPT TOCH OP EEN KOSTELIJKE MANIER DE SFEER OP VAN DE GOEIE OUWE TIJD. WE ZIEN HET TRAMMETJE, VAN LEEUWARDEN OP WEG NAAR HET BILDT, DE HARLINGERSTRAATWEG KRUISEN EN PAKE EN BEPPE, DIE AL VAST TE VOET OP WEG ZIJN GEGAAN, MOETEN ER NOG MAAR EVEN IN. DUS MACHINIST, STOPPEN ASJEBLIEFT, MAAR LIEVER NIET IN DE BOCHT, WANT ER KOMT NET EEN AUTO AAN EN WIE WEET WAT ER VAN DE ANDERE KANT KAN NADEREN; WEL TIENTALLEN AUTOMOBIELEN SNELLEN HIER DAGELIJKS VOORBIJ. „UITKIJKE, MOEKE!" ROEPT DIE ENE BOMENROOIER, „DE TRAM IS BIJ JE VOOR JE 'T WEET!" Ik mag su sundagsmiddags we Iris graag naar een voetbalwedstried. Leuk. En vooral, as mien buurman Berend met gaat. 'n Origineel tiepe, die Berend, 'n Klein druk senuwachtig mantsje; een vurig en fanatiek Cambuur- supporter. Verbalend interessant (en ook leersaam) om hem tiedens de wedstried te bestuderen. ..Hééé, Jan!idioot... is dat nou af geve?" „Suffert...! f" „Gabel jonge jonge, dat is toch veulst te kort, wie doet suks nou...! „Leg nou niet te eieren en te mieren! Gerrit! „Deurdreune! Deurdreune seg ik'" Dergelijke wieze raadgevingen en waardevolle technische adviezen, bndt hij dan de heule wedstried deur. Tja, as je wat van annimmen binne, dan kanne je heul wat deug delijke voetbalkennis van Berend opstrieke. „Prutswerk" seit een meneer links van Berend. Berend geeft mij op sombere toon de droeve boodskap deur. „Meneer seit oek al, prutswerk". Intussen rekt hij sien kleine gestalte en mager halske su ver mogelijk uut, trachtend, al turend en speurend, nieuwe fouten, tekortkomingen of technische onvolmaaktheden te ont dekken; onmiddellijk bereid, deze kosteloos en vrijblijvend, alhoewel uitermate luidruchtig te corrigeren. Dan... ineensfetommeskreeuwt ie, brengt sien hand naar sien kop en siet omhoog. Ik sei;,,wat nou, 't is toch een gewone ingooibal? Wat isser annc hand?" „Wat isser anne hand? wat isser anne hand?" bouwt hij mie sacras- tisch na. Dou kanst beter vrage, wat isser inne hand". Met een onnoemelijk vies gesicht laat ie mij sien handpalm sien en seit „dit is toch oek wel het top punt. Nou hewwe we hier", en hij telt op sien vingers „één scheids rechter, twee grensrechters, zes be stuursleden, twee en twintig speulers i en wel 6000 toeschouwers... en dat die verrekte rot-kraai nou uutge- rekend mij, op mien kale kop skiet- te mut...!" LIWADDER

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1