MAAR ER ZITTEN WEL GEVAREN AN TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN Vijfenzestig plus? Heel mooi! ie 3£ran(<>/e (ee^f iedereen siepeltsjes. Precies 3 maanden later woog Jappie weer 72 kilo, had ie sien doel bereikt. Maar... eerlijk, hij voelde sieh de laaste tied lieulemaal niet prettig. 'k Zal toch dokter Borhenscholl, mien huusarts erisraadplege mutte". Jappie kwam en vertelde an dokter eerlijk en oprecht van sien schransen en de daarop gevolgde „natuur- Jappie Knollebaas, mien buurman, is vorig jaar 63 jaar wudden. Ge promoveerd dus tot 65 plusser. Tjonge, jonge, dat vond hij reuze, 't Laaste jaar was ie der, as 't ware, heulemaal naar toegroeid. Mooie plannen voor de toekomst, geen gebrek. Eindelijk morrens niet meer vlug een stukje brood en een kopke thee, en dan hastig fut... nee, nou, na sien pensioen en AOW zou hij sien leven direct anders en beter indele. „Begeerte"had hem anraakt. Musten je morrens die uutgebreide ontbijttafel van em kieke. Niks ontbrak. Witte- krente- en suker- brood. Jam, kees, roombutter, melk. 't Kon niet op. 's Middags half één sun zelfde uutgebreide maaltied. En musten je 's avonds komme. Soep, gebakken eerpeltsjes, 'n grau we gehakbal as een vuust, 'n halve kiep soms. Dan liep het vet em bij sien kin del. En hij schurkte sien skouders inne stoel, wreef zich vergenoegd inne handen, as of ie een briefke van vijf en twintig op straat vonnen had en zei dan „dit is mien Schrans- uurke". Mar, al un paar keer had ie een nij overhemd anschaffe mutten. Want 't boordsje wudde hem veul te strak en te nauw omme hals. Jappie Knollebaas Senior, jonge, dou must dy toch es voor de aardig heid wege late; hij docht an sien bloedvatten, hartvervetting en meer van die niet su plezierige dingen. „Uitkijke" dus, was de boodskap. Gong naar de drogist. De man zei, na de weging: „Je wege persies oppe kop om af, 98 kilo". Jappie schrok sich een halve aap. „Binne jou daar niet mis met? 'k Woog altieten nooit meer dan 72 kilo". Nou je kanne van Jappie segge wat je wille, maar niet dat ie gien strenge maatregels hierteugen nam. Zette zichsels direkt op dieet. Af- remme, terug naar de 72 kilo was sien leuze. Dat wudde voortaan, morrens, één sneetje rogge, met een appel, 's middags één sneetje witte met een tomaat, 's avonds rauwe slaat, met zure augurkjes of zure geneesmethode" soa as Jappie 't uutdrukte. „En nou voel ik mie su lammenadig en su hol, 't is net as of ik in een veul te ruume jas zit". ,,'t Ja" zei dokter, „26 kilo inne 3 maanden afslanke dat is 4 pon inne week... toch veuls te veul". „Niet alleen dat" zei Jappie, „maar 't rommelt en 't rattelt oek su in mien maag". „Hm, hm" zei dokter. „U zei?" ,,'k Zei hm hm" verdudelijkte dok ter. ,A zo, ja ja" zei Jappie be- griepend. Dokter gong sit ten en staar de peinzend zijn sigarenrook na. „Dus rommele en rattele". „Nou rommel en rattel mie es wat voor", zei ie. Dokter peinsde verder en riep ten slotte uut ,,'t Ja, dat istEureka!" Jappie schrok zich die andere halve aap en docht: „welverdorie, na 3 maanden hongerlappen, laboreer ik dus oek nog an Eureka? Bin 'k oek nog niet jarig". Dokter nam 't woord en zei: „Kiek, ik zal het openlijk en eerlijk met je beprate. Toen jou een goed half jaar an 't schransen waren, wudde je vansels dikker, vetter en vleziger over je rug en schouders. Denk mar an Hans en Grietje. Der kwam 26 kilo meer vlees an jou te zitten. En je huud, dat vel van jou, dat spande sich der overhene. Ja! Goed maar nou na 3 maanden is dit vlees weer fut, mar jou huud, je vel, dat op jou leeftied niet meer su lienig, elastisch en soepel is, as dat van een jongkerel van 20 jaar, dat paste sich hierbij niet an. Dat hangt er nou as 't ware, slap naast. Der zit te veul 1795 5 Maart Groote optocht te Franeker. De stoet bestaat uit: 200 schutters, de academische senaat in ambts gewaad, de studenten, 160 bur gers, 80 vrouwen, 115 meisjes, de municipaliteit, de oude bur ger Waardenburg dragende een zwaar touw aan een stok, waar aan een schild met opschrift: Met zulke touwen was ik aan mijn zoon gebonden; drie bur gers weleer gevangen, nu ver beeldende vrijheid, gelijkheid, broederschap; eenige kinderen van vroegere gevangenen, dra gende de verbroken boeien hun ner ouders; groote kinderen, dragende de ketens van de poor ten met het groote slot; de vrouwen en moeders der ver volgden met een banier, waarop dit opschrift: Wij deelden in de droefheden, nu deelen wij in de vreugde; twee smeden; de deu ren van alle poorten. Na 't los sen van 't geschut, riep burger Scheltema met een gelukwensch den stoet tot gezang op. Hierna had de dans om den vrijheids boom plaats. De gebroken boei en werden aan den toren ge hecht met het opschrift: ge smeed in 1787, verbroken in 1795. De Fransche commandant Dumain was met eenige officie ren uit Harlingen gekomen en gaven hun genoegen in alles te kennen door een Fransch pa triottisch lied aan te heffen. 1796 lFebr. Ds. Eelko Alta teekent zich in de Leeuw. Cour. „hersteld lee- raar te Bozum". Zijn beide zo nen werden in 1788 beschuldigd wegens het zingen van patrioti- sche liedjes op straat, waarvoor één 36 weken in de Friesche bastille gezeten heeft, doch na een kostbaar proces is hij door het toenmalige Vrije Hof van Justitie onschuldig verklaard, evenals de andere na een kost baar proces van 2 jaar. De vader werd wegens het schrijven van een brief aan een der uitgeweken staatslieden uit zijn ambt ontzet met verval van tratement. Hij werd echter gesteund door edel moedige patriotten. Hij publi ceert in de Leeuw. Courant van 1797 telkens manifesten. ruumte tussen je vlees en je vel. Dat is hier des poedels kern. Trou wens, ik zal het je dadelijk bewieze. Dokter nam een stoel, gong der op staan, nam 't nekvel van Jappie tussen duum en vinger, trok dit met kleine korte rukjes langzaam omhoog en zei: „Kiek, kiek, daar komme se al... daar komme se al". En inderdaad, de twee bloote, blan ke, maar lege billetjes, kwamen uut Jappie's halsboord te voorschien. Dokter liet het nekvel los en de twee vleiden zich broederlijk en zachtkens neder op Jappie's beide schouders; slap en leeg, as twee doorgeprikte kinderballontjes. „Mien diagnose was toch wel just he" zei dokter triomfantelijk, ,,'k Zei al, veul te veul ruumte tussen vlees en vel. UWADDER OP DE VIJFDE JULI 1921 HEEFT DE EERSTE KLAS VAN DE ULO SCHOOL 12, DE LATERE HBS AAN DE ACHTER DE HOVEN, EEN UITSTAPJE NAAR HOTEL TJAARDA IN ORANJEWOUD GEMAAKT EN TOEN IS DEZE FOTO ER GEMAAKT, OPDAT WE HET NOOIT ZULLEN VERGETEN. OP DE BOVENSTE RIJ EERST EEN ONBEKENDE, DAN H. BERGSMA, NOG EEN ONBEKENDE, O. HIDDEMA, LERAAR MEINARDI, P. VAN DER BERG EN F. GEUKER. OP DE TWEEDE RIJ: A. BREN- NINKMEYER, GIEZEN, J. KOET, EEN ONBEKENDE, J. FEENSTRA, H. LAMERS, MARGJE MET EEN VRAAGTEKEN, H. HELLINGA EN H. KAMPHUIS. OP DE DERDE RIJ: S. LANDSTRA, EEN ONBEKENDE EN G. HOOGEVEEN.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 8