WIE ZICH NU ABONNEERT OP T KLEINE KRANTSJE WEL VAN GEHOORD Friesland Bank Regionale bank VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie uw eigen bank Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs: 15.-per jaar Voor het buitenland 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^ 21-11-1973 Extra nummer neemt beslist een verstandig besluit, want die krijgt alle nummers, die dit jaar nog verschijnen, gratis en die krijgt bovendien het unieke fotoboekje Pommeranten ter waarde van vier gulden negentig cadeau. En die betaalt voor dit alles, voor de resterende nummers van dit jaar plus het abonnement tot 1 januari 1975 plus dat curieuze boeltje Pommeranten, slechts zestien gulden en geen cent meer! Maar die zal zich toch wel even snel moeten opgeven, want deze uitzonderlijk voor delige aanbieding geldt tot. uiterlijk de 31e van de volgen de maand ofeindigt op een nog vroeger tijdstip, namelijk zodra onze voorraad Pomme ranten is uitgeput. U kunt zich op verschillende manieren abonneren: ten eers te door even bij ons aan kantoor te komen, adres naast Emmakade 39 (Vrede man de Vriesstraat 1) en dan krijgt U meteen dat fotoboek je Pommeranten mee of ten tweede door dat bedragje van 16.- over te maken op onze giro, nummer 98 10 62, of op onze rekening bij de RABO Bank te Leeuwarden. In dit laatste geval wordt het foto boekje Pommeranten per om megaande toegestuurd. Maar hoe U het ook doet: doe het meteen, stel het niet uit, U kunt er nu nog van profiteren. En mocht U in verband met de komende Sinterklaas één van uw familieleden willen verrassen: natuurlijk, ook dat kan - wij kennen ook de zoge naamde Geschenk abonne menten, die kosten geen halve stuiver méér. 't Kleine Krantsje - ja natuurlijk, daar hebt U wel vaker van ge hoord en U bent wellicht „altijd al" van plan geweest om U zich er op te abonneren, maar we we ten, hoe dat gaat - zoiets blijft er zo gemakkelijk bij. Voor de ongetwijfeld vele honder den, die nog een laatste zetje nodig hebben om over de streep te komen is dit extra nummer van 't Kleine Krantsje vooral be doeld, maar ook zij, die nog te weinig weten van deze „kleinste krant van Nederland" kunnen er nu nader mee kennismaken. 't Kleine Krantsje bestaat al bijna tien jaar en het is indertijd ontstaan, toen er een grote behoefte bleek aan lectuur over „de goeie ouwe tijd", over het gemoedelijke en nog kleine Leeu warden van weleer. De leesstof van 't Kleine Krantsje richt zich dan ook voornamelijk op dat punt, op de tijd, die achter ons ligt en waarover wij altijd zo graag willen praten, omdat het toen nog allemaal zo anders was. In die kleine tien jaar is de for mule van 't Kleine Krantsje dan ook wel succesvol gebleken en met een grote voldoening mogen we stellen, dat onze kleine krant letterlijk in alle werelddelen gelezen wordt, dus niet alleen hier, maar ook in Amerika, in Australië, in Moskou, in Singa pore, nou ja, noem maar op. En dat komt natuurlijk niet alleen, omdat 't Kleine Krantsje boeiende leesstof brengt, maar ook omdat het abonnementsgeld altijd bijzonder laag gehouden is: 15.- per jaar voor Nederland en dat, terwijl de krant eenmaal in de veertien dagen verschijnt. Uit enkele van de tot dusver verschenen 204 nummers van 't Kleine Krantsje hebben we de ar tikeltjes geknipt, die zijn bijeen gebracht in dit extra nummer, dat huis aan huis in geheel Leeu warden verschijnt. Ze zullen een goede indruk geven van het ka rakter van 't Kleine Krantsje, de kleinste krant van Nederland en de enige krant,die van oud nieuws nieuw nieuws weet te maken! Toen hët napraten wat lang duurde kregen de heren van de kegelclub trek aan „wat hatte- luks". De suggestie van een van hen om gauw even een potje ha ringen van huis te halen werd met gejuich begroet, maar uiters te stilte was geboden, toen deze nachtbraker thuis de trap op- sloop. Moeder de vrouw sliep im mers al en er zou wat waaien, wanneer ze merkte, dat meneer thuiskwam en prompt wéér de deur uitging! Daarom bleven ook alle lichten uit: tastend zocht rqe- neer in de keukenkast de haring- pot. Die stond gelukkig op de goeie plaats en terugkerend in de vriendenkring kwamen de held louter loftuitingen tegemoet. Er waren intussen al sneetjes brood gesmeerd, want van half werk hielden de heren niet. Maar hoe groot was de ontgoocheling, toen de vork in de pot kwam en slechts in 't zure water prikte er zat geen enkel harinkje meer in! Meteen was de stemming stuk en lang duurde het nu niet meer of de heren gingen uiteen; en naar huis. Alleen voor de gedegradeer de held stond daar - op de tafel in de huiskamer - nog een klein ver- rassinkje klaar: een boterham bordje met twee harinkjes, een lieve attentie van z'n vrouw -ujSrnO-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1