HET KANAAL WORDT GEGRAVEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OH HEJJL Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang. 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs 15.-- per jaar Voor liet buitenland 30,per jaar (alles bij voor uitbetaling) 23-2-1974 Losse nummers f.1. Nummer 211 Op deze hoogst interessante foto, gemaakt in april 1895, zien we een aantal stoere grondwerkers bezig met het graven van het Nieuwe Kanaal. Voor het maken van deze plaat heeft de foto graaf zich een eindje voorbij de pas aangelegde Tweede Kanaal- brug opgesteld en we zien de stad dus op de achtergrond. Precies in het midden de pittoreske boerderij van Sinne Eeltjes Andringa, waarvan we enkele weken geleden nog een grote foto op deze voorpagina hebben afgedrukt. Even rechts van de boerderij de toen nog gloednieuwe Bonifatiustoren en kerk, die zich beide hullen in een vage mist. Verder zijn de beide molens opvallende elementen op deze plaat. Deze prachtige monumenten stonden aan het Vliet, maar we weten niet precies welke molens het zijn. Er zijn namelijk een paar mogelijkheden: de linkse molen is de houtzaagmolen De Herstelling van de Wind aan het Zuidvliet en dan moet de andere de oliemolen De Hoop zijn, die verderop aan het Noordvliet heeft gestaan of, en dat is ook mogelijk, de linkse molen is de stenen oliemolen De Jonge Fenix van Pietersburen en dan is de rechtse molen die van De Wind. We hebben de foto aan verscheidene oudere Leeuwarders laten zien, maar het verschil van mening blijft: de veteranen kwamen er niet uit. Zelf menen we, dat de tweede zienswijze de juiste is en dat we dus links de Jonge Fenix zien, de oliemolen, en rechts De Herstelling, de hout zaagmolen. Elders in deze krant brengen we nog twee foto's van deze molens, die het Vliet in vroeger jaren zo'n bijzonder schilder achtig aanzien gaven. Maar nu nog even terug naar de grondwer kers: we zien het, dat werd in „die goeie ouwe tijd" dan allemaal maar met handkracht gedaan - een enorm karwei! Een paar jaar geleden hebben we nog een gesprek gehad met een van de man nen, die het Kanaal gegraven hebben - dat interview heeft toen in 't Kleine Krantsje gestaan. Wat we er ons nu nog van herinneren is de verzuchting van deze grijsaard: „het was een hondenwerk, meneer

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1