DAAR KOMT DE VODDENMAN 1 I W VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KKAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs 15.-- per jaar Voor het buitenland ƒ.30.perjaar KRANfr7\ (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1,- 9-3-1974 Nummer 212 Fj "'■f -1i»v Uk, WM m

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1