HIER LACHTEN OPA EN OMA OM FA AT FX POPTNT .Brillont G«ro Cosaettns ™traat.i™ juwelier 9 STADSNIEUWS VAN VROEGER WAARSCHUWING LEEUWARDEN ZÜV#r °m*®a d#al*r 't 3i(eme 3£ranta/e leeM iedereen IJbeltje Busman, wonende bij K. op de Koornmarkt is hedennacht omstreeks half drie door K. met geweld op haar bed aangerand, onder de rokken gevat enz., medegesleept tot op het Privé en aldaar gedreigd haar te worgen indien zij begon te schreeuwen, waarvan zei ontkomen is door zich los te scheuren. Hedenmorgen is zij door K. de deur uitgeduwd en geweigerd have en goed af te geven. Gevonden door politiediennaar Hoog op de Stationsweg een etui. waarin een defect sigarenpijpje. De heer A. Zelle op de Kelders geeft kennis, dat een bediende van hem. Lambertus Lerk. ca 4 weken geleden een pet bij hem heeft gestolen en nu met plm. 200 a 300 gulden, die hij ontvangen heeft voor-geleverde en verkochte petten op den loop is. Hendrik van den Akker. Oldegalileën klaagt over den krankzinnige L.D., welke naast hem woont. Gisteravond is Hendrika Munsterman wonende op het Vliet bij de molen van den heer Van der Meulen voor hare woning verdronken. Hijman Cohen, wonende op de Pottebakkersplaats, heeft verleden week een naamloze brief ontvangen waarin hij op verregaande wijze wordt belasterd. Mozes Keizer, wonend in het Oranjeklooster, klaagt dat hem in het openbaar is verweten, dat hij Keizerdie brief heeft geschreven. Keizer verzocht dat Cohen hierover moge worden onderhouden, aangezien dit onwaar is. Aaltje en Aajke van der Veer in de Breedstraat klagen dat Pietje Oostmeijer in de Korfmakersstraat tegen Wijpkje Schuitemaker op de Olgegalileën heeft gezegd, dat zij (Aaltje en Aafke) alle avonden in de hoerekast kwamen in het Raadhuisstraatje en dat zij schuld hadden bij Waringa in het Danshuis. Pieter Beers en Wepke Jasper, beiden wonende achter de Infirmerie hadden zich voorlopig verkocht als plaatsver vanger bij Sperling op de Weaze, doch konden later van een anderen remplacantenbaas meer geld krijgen, aan wien zij zich ook later hebben verkocht. Sperling wil nu de vrijstellingen van de Nationale Militie, die hij van hem in handen heeft, niet teruggeven. Door Policiedienaar Goor aan de wacht gebracht Johannes Stek. die in beschonken toestand over de Wirdumerdijk liep en hem nariep „Dieven, geef mij mijn horloge terug, dat ik gevonden heb De Heer van Harinxma thoe Slooten op de Deinumer Zuup- markt geeft kennis, dat hij vermist een grote gele jachthond (teef) luisterend naar den naam van "Bruno". Hijman van den Hoek. slachter op de Weaze. klaaet. dat zijn zoontje Mozes, oud 14 jaren, zonder de minste aanleiding is geslagen door Seije Span, knecht bij den slachter Postma. De heer Bergstra in de Doelestraat geeft kennis, dat er hedenavond door een persoon, die opgaf genaamd te zijn De Graaf, wonende op de Tuinen, ten zijnen huize heeft gebedeld. De weduwe Koster, wonende op de Nieuweburen. staande met een disje met steengoed op de Brol. klaagt dat den molenaar Molenaar met zijn kar tegen haar dis is aangereden, waardoor een schade is veroorzaakt van fl. 4,50. A ukje Booij. oud 13 jaar heeft verleden week voor de Agatha Vereeniging bij de freule Heemstra bezorgd een rok en een sprei, waarvoor zij moest ontvangen fl. 29.80. De Wywwiww»; I unit n Den laatsten tijd loopen hier ter stede personen langs de huizen met geduchte getuigschriften, waarin zoogenaamd door de firma N.V. Rolf von den Bau- men verklaard wordt, dat zij een aantal jaren bij haar zijn werkzaam geweest en tevens de redenen van hun ontslag worden genoemd. Op deze wijze trach ten zij het medelijden van de ingezetenen op te wekken. De Commissaris van Politie waarschuwt echter tegen deze personen, daar hem bij informa tie bij de firma Von den Bau- men bleek, dat de laatste drie jaren dergelijke getuigschriften niet zijn uitgereikt en de papieren, gedateerd 1923, waar mee genoemde personen loopen, dus vervalscht moeten zijn. (1924) Echtgenoot: Ze zit nou zeker daar beneden d'r neus te poeieren! Bescheiden mensch Eer handelsreiziger komt bij een firma zijn waren aanbieden. De chef koopt niets "Van zulke klanten zou ik er wel twintig willen hebben," merkt de reiziger op. Chef: "Hoe bedoelt u dat; ik heb toch niets van u gekocht Reiziger: "Neen, juist daarom zou ik er wel twintig willen hebben, terwijl ik er nu tweehon derd heb." Altijd verkeerd "Waar heb je toch leren schrij ven; dat lijkt nergens naar. Kijk nu zo'n drie eens, die lijkt op een vijf." "Pardon, mijnheer, maar dat is ook een vijf." "Een vijf Ben je gek, jongen. Dat lijkt wel een drie."

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 9