JUBILEUM-RECREANA Frieslandhal Leeuwarden (speciaal vergroot) WANDELINGEN DOOR DE STAD ZATERDAG BEGINT DE GROOTSE APRIL APRIL APRIL APRIL APRIL 270 standhouders 40.000 m2 standruimte dagelijks 9 voorstellingen nieuwe elfstedenfilm in het weekend rondvluchten voorlichting reizen en trekken ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG HET RECORD VAN EEN FLESCH Een eigenaardig record behaalde dezer dagen een flesch. Deze had namelijk voor de af stand van Noord-Ameri- ka, waar hij uitgezet was, tot Europa 52 dagen noodig, dat is de helft van de tijd, die Columbus voor zijn reis van Spanje naar Haïti noodig had. (1942). Alles voor uw recreatie: zeil- en motorboten casco's - caravans - tenten motoren - fietsen - brommers - hobbyartikelen enz. SLECHTS VHF DAGEN ZATERDAG OPEN VANAF 2 UUR ALLE ANDERE DAGEN VANAF 11 UUR i Si/eine 3£rant<5/e leeót iedereen 1805 3 Juli Aanbesteed het bouwen van een nieuwen toren te Hallum. Verkoop van het landhuis Ko ningsbergen met bosschen enz. aan de Linde onder Olde- holtpade. 1805 5 juli Houtboelgoed op Hania-State onder Holwerd, aanwijzing te geven door den hovenier Vic tor Clesfont. Comparitie van Hervormden en dissenters om te spreken over de vernieuwin gen van den dorpstoren te Pie- tersbierum. 1805 10 Juli Van het afgebroken Bornia- State te Weidum zijn nog te koop 100.000 beste metsel- steenen, 4000 pond lood, een beste volière geschikt om te plaatsen op het einde van een heerensingel bij wijze van een Tursche tent. 1805 19 Juli Openbaar examen der Fran- sche school van Blocquevil- le te Harlingen in de Luther- sche kerk aldaar, in presentie van gemeentebestuur en cura toren. Eerst opent de presi dent met een Fransche aan spraak, daarna worden de ca hiers der leerlingen rondgege- ven, waarna een Fransch dic- tée wordt opgegeven, vervol gens examen in Fransch, En- gelsch, boekhouden en andere vakken door de ondermeesters Winkel en Hakbijl, dan prijs- uitdeeling, toespraken der prijswinnaars, om te besluiten met een toespraak van Bloc- queville. 1805 20 Juli Verkocht in de Witte Arend te Staveren 4 pondematen greidland, geheeten Ooster- monnekeveld aldaar. 1805 21 Juli Floreenplichtigen van Wie- wert compareeren over de ver nieuwing van den dorpstoren. 1805 24 Juli Verschenen bij C. 'van Gor- kum te Sneek: Magazijn voor den openlijken godsdienst, dl. II en Noodige Bijlagen tot het stukje De Geestelijkheid ont maskerd, met de ontbrekende attestatien, een voorrde en slot van de predikanten Visser en Ferf. 1805 1 Augustus J.W. Brouwer neemt de boek handel over van C. van Sligh te Leeuwarden. Een dezer dagen verhuisde een collega-uit-de-journalis- tiek van het noordwesten naar het uiterste zuidoosten van de stad. Hij besloot z'n oude (en goede) gewoonte te handhaven door te voet naar de krant te gaan en kwam zo - na jaren - weer eens op het Vliet terecht. Het werd ge woon een belevenis, want de goede man wist niet, wat hij zag. Hij begon er dan ook enthousiast over te vertellen in het etablissement, waar nog wel eens wat journalisten elkaar ontmoeten om er een borreltje te drinken; zoveel leuke hoekjes en gezellige winkeltjes had hij hier niet meer verwacht. Door de ervaring van deze stadgenoot rijst de vraag of er nog veel Leeuwarders zijn, die wandelend speurtochten maken door de stad. Waar schijnlijk niet, want we zijn langzamerhand zo aan de fiets en de brommer en de auto gewend geraakt, dat we niet eens meer weten, hoe plezierig een wandeling kan zijn. Wat we fietsend of autorijdend missen en ons ontgaat merken we pas, wanneer we tóch eens te voet de stad doorkruisen. In de komende maanden willen we een aantal wande lingetjes maken door de stad en daarvan in 't Kleine Krantsje verhalen. Dat zullen dan wel bijzonder korte tochtjes zijn, omdat er in ons goede oude Leeuwar den - en dat geloven we vast - nog heel veel is te zien, waar iets over te vertellen valt. Vaak zullen we dus slechts een enkel hoekje van de stad bezoeken, een enkele straat misschien of zelfs niet meer, dan een stukje van een straat. Laten we gaan starten in het hart van de binnenstad: het verslag van onze wandeling door de Breedstraat vindt U in dit Kleine Krantsje op pagina 6. 5 6 7 8 9

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 2