SPANNING EN BEST SPEL MAKEN DEZE P.C. TOT GROOT FESTIJN FRYSKE als het om bouwen gaat de leeuw jellema bv VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Als alles goed gaat: DE RING FAN IT UOCHT De P.C. op radio Q BOEKHANNEL T. WEVER B.V. KAATSEN IN FRIESLAND TWAALFDE JAARGANG 4-8-1976 EXTRA NUMMER UNYK BOEK MEI FOLKSFORHALEN TYDLIK LEGE YNTEKENPRIIS F 27,50 H C/5 W O C/5 'TKLEINE KRANTSJE WANNEER WIJ ONS OPMAKEN VOOR HET VIEREN VAN HET P.C. FEEST VAN DIT JAAR GAAN ONZE GEDACHTEN NATUURLIJK TERUG NAAR HET ZO GESLAAGDE FESTIJN VAN HET VORIG JAAR. TOEN EEN ENTHOUSIAST EN GROOT PUBLIEK BIJ BIJZONDER MOOI WEER VAN UITSTEKEND SPEL KON GENIETEN. ZOU DE PARTIJ VAN NU ZICH OPNIEUW MOGEN VERHEUGEN IN ZULKE VERBLIJDENDE OMSTANDIGHEDEN? SLECHT WEER EN SLECHT SPEL KUNNEN DE HELE DAG BEDERVEN. EEN MOOIE ZONNIGE ZOMERDAG, UITBLINKENDE PRESTATIES, SPANNING EN SENSATIE DAARENTEGEN KUNNEN OOK DEZE HONDERD EN DRIE EN TWINTIGSTE P.C. PARTIJ TOT EEN ONVERGETELIJK GEBEUREN MAKEN. Johan van Seyst, Klaas van Wieren en Piet Jetse Faber waren de grote winnaars van het vorige jaar en Johan van Seyst werd te recht naar aller mening uitgeroepen tot de Koning van de dag. In de eerste omloop hadden ze het partuur van Gerrit de Jong, J. van der Molen en O. Hiemstra geklopt en in de tweede ronde kregen ze de handen vol aan dat van Klaas Herrema (H. Leeuwen en W. Kolthof) en op dat moment was het nog niet te voor spellen, dat ze op deze dag de finalisten zouden zijn. Maar in de halve finale tegen het stellig favoriete partuur van Jarich van der Veen, Johan Westra en Flip Soolsma begon het trio van Van Seyst op volle toeren te draaien en gunden ze hun tegenstanders zelfs geen enkel eerst. Intussen drongen Piet de Jong, Johan Halbesma en André Roosenburg tot de finale door dank zij een duidelijke overwin ning op het partuur van Cathri- nus van Seyst (T. Bartsma en A. Bootsma). Helaas bracht de eindstrijd minder spanning dan was ge hoopt: de mannen van Van Seyst liepen er zo doorheen en een Klaas van Wieren kon met al z'n ervaring na afloop dan ook samlc- troch Ype Poortinga Mear dan yn oare streken libje yn Fryslan noch tal fan folksforhalen fuort Ype Poortinga hat yn 'e rin fan de jierren üt de mule fan béste fortellers tüzenen forhalen op de lüdban féstlein en foar ütjefte biwurke. Yn DE RING FAN IT LJOCHT binne sa'n 300 forhalen samie. G. van der Meer makke der 64 tekeningen by. Yn gearv/urking, mei de Frvske Akademy waerd it boek ütjown fl troch Bosch Keuning to Baarnc en De Tille to Ljouwert. Mei troch sybsydzje fan inkelde ynstansjas kinne jo dit manske boek (448 siden great forniaet) nou keapje foar mar f 27.50. GEAN DUS FUORT NEI RIEDHÜSPLEIN 4, FRENTSJER -TEL. 05170-2405 en 3147. HET SPEI MET DE KLEINE BAL DOOR DE EEUWEN HEEN DOOR J.J. KALMA Fraai uitgevoerd op groot formaat (18 x 25'/2 cm.) in geheel linnen band met geplastificeerd stofomslag. Omvang 292 pagina's, met 125 illustraties, w.o. zeldzame foto's van grote mannen en unieke feiten uit de kaatshistorie. Prijs f 24,50. verklaren dat hij nog nooit zo gemakkelijk de P.C. gewonnen had. Johan van Seyst werd dus Koning en dat was hij in 1969 ook al geweest, terwijl Klaas van Wie ren in '67 al eens tot Koning was gekroond. Voor de jonge Piet Jetse Faber was het het eerste grote succes op de P.C. Stellig zullen „de ouwe rotten" Johan van Seyst en Klaas van Wieren alles in het werk stellen opnieuw een greep naar de macht te doen, maar met Piet Faber lukt het hun nu niet weer: in plaats van de jonge Stienser speelt Wiepie van Wieren mee. Beide broers staan hoog geno teerd in het puntenklassement van dit jaar en het zou bepaald geen grote verrassing zijn, wan neer de van Wierens in deze partij weer een grote rol gaan spelen. En wie weet wat ook een Johan van Seyst dan weer gaat doen. Een prolongatie van het Koningschap? Woensdagavond weten we meer! Net als in vorige jaren zal de RONO ruimschoots aandacht besteden aan de P.C. In de uitzending van tien over zes tot vijf voor zeven, drie kwartier lang dus, komen verslagen van partijen en gesprekken met kaatsers. Valt de finale precies in deze tijd, dan zal het verslag van deze eindstrijd natuurlijk rechtstreeks te beluisteren zijn. Verslaggevers zijn Griet van Dünen en Eelke Lok. Afstemmen op het F.M. - kanaal 5 of 88,6 mHz. H Z Ca O bouwmaatschappij Hoofdkantoor: Badweg 42, Postbus 16 Telefoon 05133-2125 Gorredijk Filiaal: Oostelijke industieweg 27 Postbus 80 Franeker Telefoon 05170 - 4441

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1