8 KUK EENS HIER SJOERD IS WEER AAN T WERK r "MENEER PETERS ZEI HEDZER RYPSTRA" mm k T KLEINE KRANTSJE STADSNIEUWS VAN VROEGER FELICITEERT kleine ^LLrantfije lecot iedereen De Provinciale Sportprijs, kort geleden ingesteld en het vorige jaar voor het eerst (aan Atje Keulen - Deelstra) toegekend, is voor dit jaar toegevallen aan een Leeuwarder, de heer Jan Koste lijk. De heer Kostelijk, we hoeven het wellicht nauwelijks te zeggen, heeft bijzonder veel voor de voet balsport in Friesland gedaan en dan met name voor de jeugd. In het Provinciehuis is hem de prijs uitgereikt, waarbij hij veel lovende woorden kreeg te horen. Ook de schepper van deze wisseltrofee, de jonge kunstenaar Ruud Peters uit Leeuwarden, kwam even aan het wpord. Hij zette uiteen, hoe hij gekomen was tot zijn ontwerp, een staaf van een meter lang, die elk jaar aan de onderscheidene een schijf verliest - deze schijf heeft de vorm van een pompebled. "Het vorige jaar" aldus de heer Peters, "zei Hedzer Rijpstra, meneer Peters, leg het even uit, maar" zei ik toen, "aan m'n lijf geen polonaise. Toen durfde ik niet, nu wel". OBER CHRIS OVERLEDEN Op de leeftijd van een en tachtig jaar is in Leeuwarden overleden de heer Christoffel Mulder, bij veel Leeuwarders beter bekend als de ober "Chris", die tientallen jaren kelner in het nu verdwenen hotel Amicitia is geweest, eerst onder de heer Feldhaus, later bij de heer Jan Koops. Zwervend door de oude binnenstad betrapten we dezer dagen persfotograaf Sjoerd Andringa, terwijl hij in de Monnikemuurstraat op een kampeerstoeltje zat. Niet om er uit te rusten van t dagelijks doen, maar om er met het penseel het hoekhuis van de Monnike muurstraat en de Nieuweburen te vereeuwigen. Sjoerd is niet alleen een voortreffelijk fotograaf, maar ook een zeer verdienstelijke aquarellist. Hij zei ons getroffen te zijn door de zachte tinten op en rond het hoekhuis, dat op dit moment wordt gerestaureerd. Helaas is het lang zo geweest, dat drukke fotografische werkzaamheden hem verhinderden veel aan deze liefhebberij van het aquarelleren te doen. We zouden mogen hopen, dat hij er in de toekomst wél tijd voor vindt. y ix x.* x xxxrr ij rr Jr rj» -»-r *J-Jé -» J- Vier panden heeft het Schildersbedrijf Tjepkema betrokken aan het Zuidvliet. Dit zijn twee ervan: een lust voor het oog. Gistermiddag is te Barneveld, op bevel der Rechtbank, een 12 jarig meisje door 10 gewapende rechtsveldwachters onder bevel van een brigadier en in tegen woordigheid van den burgemees ter en de deurwaarder bij haar grootouders weggehaald. Met geweld moesten de politieman nen, wien dit werk klaarblijkelijk tegen de borst stuitte, het meisje, dat hevig tegenstribbelde, uit het huis dragen. Hartverscheurend gilde het kind, toen het uit het huis werd gehaald en zoo hevig was het verzet der kleine, dat zij weldra op een brancard moest worden gebonden, om vervolgens naar een haar wachtende auto te worden gedragen. De saamge- stroomde buren gaven luide hun afkeuring over de handelwijze van den vader te kennen. De Rechtbank had de teruggave van het kind gelast op verzoek van den vader, die, nu het meisje wat ouder is geworden, van haar diensten kan gebruik maken. (1911) De politie in Den Helder heeft een bekende straatfiguur, Lange Gerrit bijgenaamd, die als venter van thee, koffie en andere verpakte artikelen zijn kostje ophaalde, van de straat verwij derd. De man, die ontzettend verwaarloosd was, zal in een gemeentelijke instelling onder dak worden gebracht. Bij inspec tie van zijn woning vond men, verpakt en opgeborgen in allerlei doosjes, bujjes, trommeltjes enz. aanzienlijke geldsommen. Hoe groot het bedrag is, is nog niet bekend, maar het loopt in de duizenden. Gerrit, die een stum perige indruk maakte en zeer het medelijden wist op te wekken, is eenige jaren geleden voor een Op de plaats waar honderd en zestien jaar geleden de dichter - staatsman Pieter Jelles Troelstra geboren werd, aan het Zuidvliet, heeft het Schildersbedrijf Tjep kema B.V. dezer dagen zijn nieuwe werkruimten, kantoren en showroom in gebruik geno men. Het bedrijf zetelt nu in vier vroegere panden, die alle zijn gesloopt en herbouwd. Een gevelsteen in een van deze huizen, herinnert nu aan de geboorte van Troelstra op deze plaats. Twee van de vier panden, de meest linkse, kregen hun vroege re gedaante goeddeels terug; ze zijn nu werkelijk een lust voor het oog. De situatie achter de gevelwanden is trouwens nave nant; het verplaatsen van het bedrijf, dat nu veertig jaar heeft bestaan, van de Oostergrachts- paar honderd gulden bestolen. Hij wist toen zoo zeer indruk te maken, dat een comité uit de burgerij een actie voor hem opzette om hem% een nieuwe wagen en wat bedrijfskapitaal te bezorgen. (1930) In de dichte bossen op het Stati- borgebergte in Joegoslavië, waar nog vele beren, wolven en andere wilde dieren huizen, is een zeven jarig knaapje gevonden, dat geheel wild tusschen den dieren leefde. Het bleek, dat dit kind twee jaar geleden door zijn moeder in het bos was verloren. Zij dacht dat het door de wilde dieren was verscheurd. De knaap had zich echter weten te voeden met gras en vruchten en de dieren vielen hem niet aan. De jongen wordt thans door dokto ren onderzocht. De moeder is in hechtenis genomen. (1933) ONGEVAL BD T VOETBALLEN Gisteravond ruim 6 uur is de 13-jarige Klaas Meijer uit de Auke Stellingwerfstraat, terwijl hij met vriendjes op een stuk land aan den ILekkumerweg aan het voetballen was, in een greppel gevallen. Hij brak zijn voet op twee plaatsen. Nadat de dokters O. Schreuder en M. E. Kulsdom den voet hadden verbonden, werd hij naar de ouderlijke woning gebracht. (1931) wal naar hier betekent voor Tjepkema dan ook een geweldige verbetering. stadgenoot, de heer BOUKE VAN DER SLOOT, met zijn acht en zestigste verjaardag op de zestiende van deze maand. Tekenaar en kunstschilder Bou- ke van der Sloot is geen Leeuwarder van geboorte; hij zag in Franeker het levenslicht als zoon ven de kunstschilder An ders van der Sloot. Al spoedig na de lagere schooljaren werd duidelijk, dat Bouke er weinig voor voelde z'n leven op een kantoorkruk door te brengen. Liever drukte hij de voetsporen van zijn vader en snel maakte hij zich de techniek van potloodte kening en olieverf eigen, waarna hij zich op fijnschilderen ging toeleggen. Met dit fijnschilderen als uitgangspunt heeft Bouke van der Sloot zich via het impres sionisme en later het expressio nisme tot een zeer bekend en gewaardeerd landschaps- en por tretschilder ontwikkeld. Door zijn bescheiden aard bleef Bouke van der Sloot wellicht voor veel stadgenoten op de achtergrond; zijn fijne werk zullen evenwel heel velen kennen.. Vooral be kend werd hij doorzijn medewer king aan de jaarlijkse maandka- lender van het Instituut voor Landbouwcoöperatie. Zowel het rijk als de provincie hebben, evenals de gemeente Leeuwar den, werk van Bouke van der Sloot aangekocht. Graag wensen wij de heer Van der Sloot de inspiratie toe nog vele jaren met zijn gewaardeerde werk door te gaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 8