HET HONNEWIEFKE (JUFFROUW PORTIELJE) HEEFT NOG ALTIJD „BEESTESPUL" OPGRAVERS VONDEN GEEN SPOOR VAN OUDE JELGERAPOORT OOK IN NIEUW TOUTENBURG VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VIJFTIENDE JAARGANG 28-10-1978 NUMMER 324 'T KLEINE KRANTSJE Een dezer dagen zijn wij in Nieuw Toutenburg te Noordbergum op bezoek geweest, bij mevrouw Aaltsje Potma-Van der Spoel, bij de oudere Leeuwar ders zeker nog wel bekend als 'Juffrouw Portielje'alias 'Het Honnewief- ke"Een kleine twintig jaar geleden woonde ze in een huisje langs de spoorbaan in het uiterste zuidwesten van de stad in het gezelschap van tientallen honden, katten, bokken, geiten, hamsters, nou ja, met wat niet al. Wf| wrwyn Uw DINERS ZAKENUINCHES VERGADERINGEN RECÉPTIE8. EXPOSITIE®* lEUWtSTAD 78 LEEUWARDEN - TEL. 05100^1568 >*tff -*• t*i-*i -Y'fi'v*-' •„^•Weast zijn gest, zodra twt U past I.. De recente opgravingen op de hoek van de Pijlsteeg en het Schoenmakers- perk hebben niet de resultaten opgeleverd, die men gehoopt had te zullen bereiken. Fundamenten van de oude Jelgerapoortde stadspoort, die hier in vroeger eeuwen moet hebben gestaan, werden helaas niet gevonden en we mogen ons dan ook afvragen, of de poort wellicht ietsje noordelijker heeft gestaan, bijvoorbeeld op de grens van Perkswaltje en Schoenmakersperk. De eerste verdedigingsgracht van Leeuwarden liep, beginnend bij de Nieuwestad, door de huidige Bagij- nesteeg en de Sint Anthonystraat in noordelijke richting en maakte, op de plaats, waar nu de tuinen liggen van het Nieuw Sint Anthony Gast huis, een haakse bocht naar rechts om daarna weer links af te buigen, op het huidige Schoenmakersperk. Vandaar liep de gracht langs de Nieuweburen naar de Voorstreek, waar het water met de gracht daar verbinding had. De vraag is nu, of de oude Jelgerapoort, waarvan niet eens bekend is of die van hout of van steen is geweest, wellicht gestaan heeft op een plaats, waar nu geen schep de grond in is gegaan, name lijk de ongeschonden bestrating van de zuidelijke grens van het Schoenmakersperk Wel hebben de gravers in het gat op de hoek van de Pijlsteeg en het Schoenmakersperk op een diepte van een anderhalve meter een merk waardige goot gevonden: zware balken, die, liggend in de lengte richting van de Pijlsteeg, wellicht hebben gediend om water af te voe ren van de hoger liggende grond aan de stadskant naar de lager liggende grond bij het Schoenmakersperk. Verder zijn er de gebruikelijke pot scherven aangetroffen, resten van bewoning uit de veertiende eeuw en ook kwam er nog een waterput aan het licht, opgetrokken in kleine rode baksteentjes, maar die dateerde uit een veel latere tijd en bleek voor de archeologen niets waardevols te be vatten. De hoop van de oudheidkundigen is nu gevestigd op het Wilhelmina- plein, waar de aanleg van de reus achtige parkeergarage de archeo logen gelegenheid biedt onderzoe kwerk te doen. Ook hier zijn al een groot aantal scherven en beenderen van dieren tevoorschijn gekomen, maar spec taculaire vondsten bleven ook op deze plaats tot dusver uit. Op de afbeedling boven, een repro ductie naar een schilderij uit de ze ventiende eeuw, zien we de toe stand, zoals die eens op de hoek van de Pijlsteeg en het Schoenmakers perk is geweest. Op de achter grond de ook toen al aanwezige 01- dehove. Van al die lievelingen heeft ze afscheid moeten nemen bij haar vertrek naar Nieuw Toutenburg, maar zie: al heel gauw is daar haar grootste wens in vervulling gegaan - de directie van deze inrichting vond het goed, dat zij ook daar enkele dieren hield. En zo is Aaltsje Potma dus altijd 'het Honnewief- ke" gebleven en siert de erenaam "Juffrouw Portielje" haar nog steeds. Elders in dit Kleine Krantsje meer over deze oud stadgenote, een dierenlief- hebster van de eerste rang. VAN GROOT BELANG Noem mij eens, zei de onderwij zer, twee voortbrengselen van on zen tijd, die voor ons van het groot ste belang zijn en honderd jaar gele den niet bekend waren. - U en ik, antwoordde de leerling.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1