MOOI LEEUWARDEN WORDT VERNIELD u VEERTIG JAAR GELEDEN: OORLOG IN NEDERLAND VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN DROEVIGE PLAAT UIT 1868 min iiiiiiiiiiiiiiiiiii ZESTIENDE JAARGANG 9-2-1980 NUMMER 354 llllllllllllllllllllllllll GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ 'NTEHIEUR 't BINNENHUYS 'T KLEINE KRAUTS JE si ■■-Wi -■m m ■et y Dit is een droevige plaat uit de zestiger jaren van de vorige eeuw: de Leeuwarders zijn hard aan 't werk om een prachtig stukje stadsschoon grondig te vernielen. Zij graven, waar nu de Willemskade ligt, de bolwerken af en zullen de schilderachtige stadsgracht op dit punt zo vergraven, dat de kronkels er uit gaan en er een fantasieloos, lineaalrecht stuk gracht overblijft. Een nieuwe gracht, voorzien van stenen kaden natuurlijk, want ook de pittoreske singels, geliefkoosde wandelplaatsen voor onze voorouders, moesten nu meteen maar aan de kant. De tekenaar moet gestaan hebben op de plaats, waar eens de Verlaatsherberg stond, hij zag links de al gehalveerde zogenaamde Hooge Berg met daarop weleer de molen De Hoop en rechts waarschijnlijk de vermaarde herberg Bellevue. De molen links op de achtergrond heeft gestaan op de plaats van het huidige Beursgebouw; rechts daarvan, nauwelijks te zien, de herberg De Klanderij. Wat de Leeuwarders zelf, anno 1868, dachten van hun vernielzuchtige werk? Wel, ze zagen het als een enorme verbetering voor de stad en hadden geen enkel begrip voor de schoonheid, die verloren ging. Voor ons, honderd jaar later, onbegrijpelijk, maar ja, hoe zullen ze over een eeuw de veranderingen beoordelen, die wij nu, anno 1980 teweeg brengen in deze stad? Over drie maanden is het precies veertig jaar geleden, dat in Neder land de oorlog uitbrak. Op de tiende mei trokken Duitse troepen onze grenzen over - vier dagen later was ons land bezet. En die bezetting zou vijf lange jaren duren; 15 april 1945 werd Leeuwarden bevrijd, aan stonds vijfendertig jaar geleden dus. Graag willen wij onze lezers vra gen hoe zij deze beide gebeurtenis sen ervaren hebben. Wat zijn uw herinneringen aan die onthutsende meidagen van 1940 in Leeuwarden? En hoe denkt u aan de bevrijdings dagen van 1945 terug? Schrijf uw herinneringen op en stuur ze naar 't Kleine Krantsje - t.z.t. drukken wij ze graag in onze krant af. Dat hoeven natuurlijk geen lange verhalen te zijn - misschien is een enkel klein voorval u het beste bijgebleven. U hoeft ook niet over oorlog en bevrijding beide te schrij ven, maar het mag natuurlijk wel. De aardigste bijdragen willen wij graag honoreren met een exemplaar van het pas verschenen boekje Po pulaire Leeuwarders met een be schrijving en foto's van bekende .stadgenoten van vroeger en nu. binnenhuys •meubelen» ADVISEURS B.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1