B. de Vries gevogelte wijnen BOEKEMA 't Spinnewiel 6 -sauca Uw leverancier van al uw Huishoudgoed Nieuwestad 123 Tel. 25891 POSTZEGEL- HANDEL MIENT DE VRIES leveren wij het beste op herenmode-gébied GORTER f Muurliteratuur HET SENTERS JOODSJE ST. JACOBSSTRAAT LEEUWARDEN ll in' ifrfrÜLl f fn Minnemastraat 1, LEEUWARDEN Telef. 05100-29204 Voor een vakkundig advies komt U natuurlijk bij Mient de Vries. Een fiets van Mient is altijd naar Uw zin en U rijdt gegarandeerd tevree het voorjaar in RIJWIELHANDEL Uiterdijksterweg 1LEEUWARDEN, tel. 28865 b.g.g. 30165 nieuwestad 20 leeuwarden Komt u eens langs in onze gezellige Wol-, Handwerk- en Kralenboetiek Wij geven U graag deskundig advies Nieuwestad 121 (tegenover de Waag) Leeuwarden Telefcon 05100-25242 Lezers klommen in de pen vervolg van pag. 4 rechtstreekse overschrijving naar bankrekeningnummer 580145522 van „Rehobothschool 1920-1980" Spechtstraat 10 in Leeuwarden. Onder mededelingen dient bij beide betalingswijzen te worden vermeld: - man of vrouw (en ingeval vrouw de meisjesachtemaam), -geboor tejaar en - eigen vervoer of open baar vervoer. Voor nadere inlichtingen (bijvoor beeld over het programma) kunt u zich wenden tot J. B. de Rouwe, De Yp 46, Bergum tel. 05116-3232 Zoveel mogelijk oud-leerlingen ontvangen een brief over de reünie. Aangezien wij echter maar een be perkt adressenbestand hebben, is dit berichtje bedoeld voor degenen die geen brief toegestuurd krijgen. Tietjerk Johan Sjoukema NIET OP SCHOOT In 't Kleine Krantsje nummer 354 antwoordt mevrouw Schreuder- Mollema mij, i.v.m. met mijn arti keltje betreffende de Kalksteeg. Zij schreef destijds in 't Kleine Krantsje over de Kalksteeg en dat zij vroeger in het Bagijne Klooster had ge woond. Of heb ik dat mis? Zij kende alle mensen, die ik óók kende, o.a. „tante" de Jong, de Bouma's, me vrouw Huisman, die later met de heer W. Eppinga trouwde, de Glad- ders enz. Het Bagijneklooster van vroeger - er is niets meer van over Haar schrijven heeft me op een dwaalspoor gebracht, 't Is nl. zo, ik heb van 1923 tot 1928 met mijn ouders in de Kalksteeg gewoond op nummer 8. Wij woonden in één huis met de weduwe Huisman en haar vier kinderen. De woning was in twee appartementen gesplitst, Onze achterbuur was de familie Jan Schreuder. Zijn vrouw, een blozen de, flinke vrouw, heette Jantje. Ik meen te weten dat haar familienaam Reinhard was. Dit echtpaar had la ter zes kinderen, t.w. Johannes, Ale, Janna, Jan-Emst, Henk en Maaike. Toen Janna geboren was en ik bij „tante Jantsje" naar de baby mocht komen kijken, zette mevrouw Schreuder de baby op m'n schoot. Ik was toen zes jaar. Zoals ik zei, jaloers dat wij geen zusje hadden gekregen. Bovengenoemde familie woonde in het Bagijne Klooster. Deze familie heb ik dus goed gekend en met Jo hannes, hun oudste zoon, speelden we ook dikwijls. Na de dood van mevrouw Schreu der, is de heer Schreuder met een zuster van mijn moeder hertrouwd, zodat hij mijn oom is geworden en nog steeds is. Mevrouw Mollema-Schreuder heeft dus inderdaad niet op mijn schoot gezeten, maar wel een J. Schreu der, die wij Janneke noemden. Dit wilde ik toch even vermelden. Leidschendam, J. G. Boer-Lemmers HET VLIET In een vorig nummer schreef ik n.a.v. de kaatsfoto bij de Am bachtsschool, dat Van Gelderen, die op de foto voorkomt, naast ons woonde aan het Zuidvliet. Maar vader Van der Laan wist het beter. En als je zes en tachtig bent, oud Weerklanker en Vlietster, dan kun je gerust zeggen: dou hest ut mis seun, dat is niet van Gelderen, die naast ons woonde, mar sien Vader en Moeke. Die hadden dat han- deltsje, de ouwe baas had mar een arm. Waarvan akte en de seun buugt deemoedig het hoofd. Wat was het anders een pracht foto van de trapkebrug he! Kom, oude Vlietsters, begint jullie de pen niet in de hand te kriebelen? Net achter de brug de groende winkel van Sik- ke Brouwer. Daarnaast woonde, dacht ik, Spoelstra, die was bij het spoor. Dan kreeg je een steeg met een hofje, dat liep dood op de Ci- choreibuurt. Aan de andere kant van Bouwer had Willem Faber z'n au tosloperij. Daar waren wij als jon gens niet weg te slaan. De verhalen die daar rond gingen waren lang niet altijd voor onze oren bestemd. Maar daar trokken de mannen zich niets van aan. En als Willem eens een goed handeltje had gedaan, dan schoot er wel eens een cent over. Vlug over het brugje naar Hartkamp om een dubbel dikke Sunny Boy. Dat was een Chocoladecaramel. Ja, ja die Trapkebrug, de „Ge sprekken bij de brug" zijn alom be kend. Maar reken er op, dat ze er bij de trapkebrug ook wat van konden. Daar komen we nog wel eens op terug. Zaandijk J. v.d. Laan op raam school in de Margaretha de Heerstraat: BETER 10 LERAREN AAN DE GALG DAN 1 VOOR DE KLAS In de Sacrementstraat, midden in Woonde vroeger een jood met z'n gezin Al wat hij verkocht kostte maar één cent Doosjes, poeders, knikkers, kleur tot prent En wou hij zelf wat bij een ander halen Dan kon hij alleen maar met centen betalen Voor één cent speelde hij vaak op z'n pootje Daarom noemden ze hem ook 't Sentersjoodje: Rommert Schiphof

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 6