VREEMDE KIJK OP GRACHTSWAL GROOT FRISIA-FEEST OVERHONDERD JAAR VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LAATSTE VERHAAL BART VAN DER WEERDT VOORBEREIDINGEN AL BEGONNEN NEGENTIENDE JAARGANG 9-7-1983 - NUMMER 437 'T KLEINE KRANTSJE Het lijkt ongelooflijk, maar toch is het zo: de L.A.C. Frisia, die zojuist met veel fanfare haar honderdjarig jubileum heeft ge vierd, is nu al begonnen met het voorbereiden van de feestviering rond het tweehonderdjarig be staan! Dat nieuwe feest zal - anno 2083! - een geweldige hap pening worden, waarvoor een indrukwekkend budget beschik baar komt. Het lijkt dan ook niet ondenkbaar, dat het standbeeld je van de jonge Frisiaan, dat zo juist een plaatsje kreeg op de Brol, vandaag over een eeuw van een compleet - gebeeldhouwd - Frisia-elftal gezelschap krijgt; de geldmiddelen zullen er in ieder geval wel voor beschikbaar zijn. Een vereniging, die serieus denkt aan een feestviering over hon derd jaar het is een unieke zaak. Maar de oudste noordelijke voetbalvereniging is in meer op zichten wel wat apart. Ook door dat nieuwe standbeeldje van een jonge voetballer neemt ze onder de vaderlandse voetbalvereni gingen al een speciale positie in - voor zover ons bekend is er geen andere club in ons land, die de voetbalsport op een dergelijke manier heeft geëerd. Het idee nu al te gaan denken aan het feest van over honderd jaar kwam van onze abonnee, de heer Siep van der Zee Siep van der Zee te Amsterdam, die tijdens het diner op de jubi leumreünie van Frisia, de vorige maand, het woord vroeg en het volgende, bijzonder originele plan lanceerde. "Geld, dat je in de zak hebt", aldus de héér Van der Zee,'heeft de onhebbelijke gewoonte om als sneeuw voor de zon te verdwij nen. Maar het heeft tevens de eigenschap te groeien als je er niet aan komt. En als je er erg lang niet aankomt, krijg je een verrassende ontwikkeling. Van deze laatste eigenschap van geld kunnen wij gebruik maken om de mannen van Frisia 200, in april van het jaar 2083 een onvergete lijk feest te bezorgen!" De heer Van der Zee stelde daarna voor een bescheiden be drag bijeen te brengen, dat vast gezet zal worden op een bank en dat in de loop er tijden door rentevermeerdering zal uit groeien tot een vorstelijke som. "Bij een rentepercentage van zes Vervolg op pag. 5) Een vreemde kijk op de Grachtswal, jazeker, want zo kennen we de situatie niet. Wat we hier zien zijn de huizen, die eens aan de Ooster- en Zuidergrachtswal hebben gestaan. Ze zijn in 1894 afgebroken voor het graven van het Nieuwe Kanaal. De huizen rechts hebben gestaan, waar nu het begin van de Kanaalstraat is; wanneer de beide schepen rechts precies zo waren blijven liggen, dan lagen ze nu tegen de Eerste Kanaals- brug aan. We kunnen op de foto ook aardig zien, dat de stadsgracht hier vroeger een ronding maakte. In dit nummer van 't Kleine Krantsje, op pagina 7, het laatste artikel van de hand van onze overleden medewerker Bart van der Weerdt: "Het verhaal van het kleine hondsje".

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1