ALPHABETISCH REGISTER op het verslag van het 18 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Memorie van Toelichting der Gemeente-begrooting 1867. Begr. 1866. Bcgr. 1867. Hoofdst. VIII, Afd. II, Art. 1, Hoofdst. VIII, Afd. II, Art. 1, memorie. memorie. Even als ten vorigen jare wordt ook nu wederom dit art. voor memorie op de begrooting aangebragt, hoewel liet niet waarschijnlijk is, dat de gemeente in het volgend jaar tot de storting der bedoelde subsidie verpligt zal zijn. Begr. 1866. Begr. 1867. Hoofdst. VIII, Afd. Ill, Art. 1, Hoofdst. VIII, Afd. Ill, Art. 1, 2897. ƒ3,478.50. Dit art. wordt tot een hooger cijfer voorgedragen, doordien bij Raadsbesluit van 9 Mei 1866 no. 5, aan den heer J. S. Spoel- stra, oud commies controleur der plaatselijke belastingen dezer gemeente, uit die betrekking een eervol ontslag is verleend, onder toekenning van een jaarlijkseh pensioen ad 700, terwijl de toelagen aan de wed. J. van der Horst, wegens hare drie kinderen, zijn verminderd met ƒ40.50, uithoofde de oudste dier kinderen op den 10 Maart 1867 meerderjarig wordt en volgens Raadsbesl. dd. 13 Sept. 1860, no. 3/39 alsdan voor deze de uitkeering vervalt. De som op dit art.uitgetrokken is gespecificeerd op den staat bijlage no. 16. Begr. 1866. Begr. 1867. Hoofdst. VIII, Afd.III, Art. 2, 300.IIoofdst. VIII, Afd.III, Art.2, 300. Tot dusverre heeft de gemeente alleen aan het Rijk te betalen in het pensioen van den voormaligen onderwijzer F. II. Die- mcr ad 177,66®. Men heeft evenwel gemeend wederom 300 voor dit art. te moeten stellen, ten einde bij eventuele pensione ring van thans in dienst zijnde onderwijzers, liet verschuldigde met het disponibel bedrag te kunnen bestrijden. Begr. 1866. Bcgr. 1867. Hoofdst. VIII, Afd. III, Art. 3, Hoofdst. VIII, Afd. III, Art. 3, ƒ586,40. 550. Tengevolge het overlijden van de wed. Vastennout, die cene jaarlijksche gratificatie genoot van 36.40 is op dit art. voor 1867 550 uitgetrokken, ter voldoening der gratificatiën toege kend aan E. van der Zeef, wed. Overberg en L. de Bruin, ver meld op den overgelegden staat bijlage no. 17. Begr. 1866. Begr. 1867. Hoofdst.VIII,Afd.III,Art.4, 156.Hoofdst.VIII, Afd.III,Art.4, 156. Vaste uitgaaf. Begr. 1866. Bcgr. 1867. Hoofdst. IX, Afd.I, Art. 1,memorie. Iloofdst.IX, Afd. I, Art. 1, memorie. Dit art. is wederom voor memorit aangebragt en als gere serveerde post op onvoorziene uitgaven vermeld, ten einde bij eventuele noodzakelijkheid naar vereisch te kunnen worden aan gevuld Begr. 1866. Begr. 1867. Hoofdst. IX,Afd. II, Art. 1, 130. Hoofdst. IX, Afd. II, Art. 25. Voor het onderhoud der tolhekken enz. op den kunstweg naar Hijum is over 1867 de som van ƒ25 voldoende geacht. Begr. 1866. Begr. 1867. IIoofdst.IX,Afd.III,Art.l,1400. IloofdstJX,Afd.III,Art.l,1400. Op dit art. is het gewone bedrag in uitgaaf gesteld. Begr. 1866. Begr. 1867. IIoofdst.IX,Afd.III,Art.2,2200. IIoofdst.IX,Afd.III,Art.2 J 2200. De subsidie ten behoeve van het stedelijk muzijkkorps is uit getrokken tot het bij Raadsbesluit van 23 Febr. 1865 no.c/00, bepaald bedrag. Begr. 1866. Begr. 1867. Hoofdst.XI, Afd.III, Art.l, ƒ20175. Hoofdst.XI, Afd.III, Art.l, 9500. Bij de begrooting over 1866 was op dit art. primitief 10,000 toegestaan. Tengevolge verschillende omstandigheden, is dat be drag bij wijziging der begrooting voor dat dienstjaar belangrijk verhoogd. Hoezeer hoogst moeijelijk te ramen is het thans uit getrokken cijfer noodzakelijk geacht ook in verband met de op de begrooting voor memorie gestelde posten. De gewone ver anderlijke uitgaven op de begrooting voorkomende, bedragen on geveer eene som van 220,000. 4 ter vergadering van den Raad der Gemeente Leeuwarden gehouden gedurende den jare I860. verhandelde Aanbestedingen. Mededeelingen van gehoudene- 1°. wegens herstelling van walrauren 2°. bet maken van een gedeelte wal- muur op Camstraburen 3°. het leveren van 6 ijzeren pompen op brandputten 4°. het leveren en stellen van een gas houder met waterkuip 5°. het doen van herstellingen aar lrnsumerzijl 6°. de vernieuwing der zir.kbekleedingt op het Stads ZiekenhuisI 7°. de herbesteding van afbraak-, graaf- en metselwerken aan de Gasfabriek 8°. het doen van verfwerken aan ver schillende gebouwen 9°. het vergrooten en veranderen van de Tusschenschool le kl. 10°. het doen van herstellingen aan den 8choeiwal langs den trekweg te Dronrijp 11°. het leveren van 20 stuks gegoten ijzeren lantaarnpalen Ambtenaren en bedienden der Gemeente Benoeming, ontslag enz. van- 1°. mededeeling der benoeming door B. en W. van J. F. Mijlius, tot klerk ter Secretarie 2°. besluit dat er noodzakelijkheid be staat tot het benoemen van een lijkbezorger 3°. Idem tot benoeming van een keur meester van het vleesch en de visch VERGADERING. Datum. 8 Febr. 22 No. 18 7 Jul ij 26 9 Aug. 22Sept. 27 27 Dec. 12April 27 Dec. 2 6 April St. Anthonjj-Gasthuis. a. 1°. Benoeming der Commissie tot onder zoek aangaande de bevoegdheid van de voogden tot het maken van sommige be palingen, als die welke zijn vervat in heti op 3 Oct. 1 864 vastgesteld reglement enz. 22Febr. 2°. rapport der Raads-Commissie hier-: omtrent 3°. behandeling van dit rapport en besluit tot renvooi aan de Commissie ten fine van het stellen eener bcpaaldeconclusie.26 Julij 4°. aanbieding van die conclusie 5°. verwerping van het le lid dier conclusie b. 1°. verzoek van de Voogden om over te gaan tot het opmaken eener acte redres, ten einde eenige perceelen gronds op naam van het Gasthuis worden over- gebragt. Renoeming eener Commissie tot onderzoek 2°. behandeling van dit voorstel en besloten tot renvooi aan de Commissie benoemd by besluit van 22 Febr. 26 Julij 4 16 Aug. 16 13Sept. 6 21 18 15 12 13enl4 15 Mrt. 4 28 22 2 29en30 26 Julij 23 122 14 20 99 117 126 171 173 242 44 241 241 20 67en68 112—116 146 163—165 Apotheek. [Stads-] Diligentverklaring van de Commissie ten aanzien van liet uitbrengen van rapport Voorstel der Commissie om aanvulling door het ontslag van Dr. Meursinge Benoeming van den heer Oosterholf in die Commissie Archief der Gemeente. Geschenk ten behoeve der Gemeente n het portret van den kunstschilder Tjeerd Andringa, door Jhr. J. A. Lycklama a Nyeholt aangeboden VERGADERING. Datum. 8 Mrt. 12 April 28 Junij 9 Aug, No. Armbesturen en andere gemeentelijke instellingen. [Begrootingen, rekenin gen enz. van-] a. Begrootingen. 1°. Stads-Armekamer. Inzending der Begrooting voor 1867 23 Aug. Rapport der Commissie138ept. Vaststelling25 Oct. 2°. Bank van Leening. Inzending der begrooting over 1867 25 Oct. Rapport der Commissie22 Nov. Vaststelling13 Dec, 3°. Brandweer. Inzending der begrooting voor 1867 16 Aug. Rapport der Commissie;13Sept. Vaststelling27 4°. Ned. Israëlitisch Armbestuur. Rapport der Commissie omtrent de be- grootmg voor 1866 8Febr. Terugzending dier begrooting .22 Inzending der gewijzigde begroot, voor 1866 12 April Rapport der Commissie9 Mei Besluit tot terugzending dier begrooting 24 Wedcrinzcnding dier begrootir.g 14 Junij Rapport dienaangaande7 Julij! Besluit tot terugzending dier bcgrooting 12 I Nadere inzending der begrooting 26 Vaststelliug der begrooting 9 Aug.! 5°. Dienstdoende Schutterij. Inzending der begrooting voor 1867 26 Julij Rapport der Commissie13Sept. Vaststelling2 7 6°. Stads Teekenschool. Rapport omtrent de begrooting voor 1866 25 Jan.; Vaststelling 8 Febr. I Inzending der begrooting voor 1867 4Sci>t.| Rapport der CommissieII Oct.; Vaststelling 25 7°. Nieuwe Stads Weeshuis. Inzending der begrooting voor 1867 22Seut. Rapport der Commissie25 Oct.! VaststellingSNov.j 19 19 7 20 18 16 5 11 23 2 12 14 6 14 4 15 20 3 12 2 12 6 13 13 5 13 2 8 7 4 Pag. 26 45 91 126 155 169 191 193 236 126 169 172 II 15—17 44 72 73 86 en 8 7 99 101 117 125 117 169 172 11 13 157 191 4 171 21 194 2 205

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1866 | | pagina 10