IV GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten cn Uitgaven* Transport 13,118.00. sen ƒ170, d. reglement- en andere aanplak-borden en reddingsmiddelen bij ijs ƒ120, te zamen 558.00. Art. 5. Kosten van het opzamelen van puin, straatwieden, strooijen des winters, sneeuwscheppen en bijthakken, als a. Arbeidsloonen voor het op zamelen van puin, het reinigen dep- publieke stra ten en pleinen, sneeuwscheppen, bijthakken enz. f 1700, bstraatwieden, strooijen cn buitengewoon sneeuwscheppen ƒ425, te zamen2,125.00. Art. 6. Onderhoud van torens, klokken, uur- en speelwerken, als a. Torens ƒ500, b. klokken en uurwerken, benoodigdheden voor de tijdregelingenz. ƒ100, c. opwinden, regelen en schoonhouden van uur- en speelwerken 415, te zamen - 1,075.00. Art. 7. Onderhoud van dc veemarkt - 75.00. Art. 8. Idem van de turfwerkersbanen en de verblijven der korenmeters cn van de voormalige wijnwerkerswacht- 80.00. Art. 9. Idem van de oude manege en bijbehoo- rende stal- 50.00. Art. 10. Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen voor de fabricage en de straat reiniging - 500.00. Art. 11. Kosten der straatverlichting met gas, als: a. Gewone kosten der verlichting 8,400.00, b. Kosten van verandering of verplaatsing van toe stellen J 200.00, c. Olie-verlichting met het onder houd der daartoe benoodigde toestellen ƒ100, te zamen- 8,700.00. Art. 12. Aanleg en onderhoud van ijsbanen - 25.00. Art. 13. Voor kosten van onderzoek naar mid delen tot verbetering van de opzameling, afvoeren behandeling van meststoffen en straatvuilnis memorie. Totaal der Ie afd. 26,306.00. Afd. II. Kosten van het aanleggen en onderhouden der alge- meene begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Ge woon onderhoud a. Van gebouwen en van de begraafplaats zelve ƒ265, b. Van de gereedschappen en meubelen ƒ150, te zamen415.00. Art. 2. Bezoldiging der beambten- 800.00. Art. 3. a. Daggelden van de opzieners, lijkbezor gers en buitengewone werklieden ƒ2500, b. Onder scheidene andere uitgaven ƒ100, te zamen - 2,600.00. Totaal der He Afd. ƒ3,815.00. Afd. III. Kosten van verstrekte diensten aan de stads-waag en van het onderhoud van deze. Art. 1. Kosten van verstrekte diensten, als: a. Bezoldiging van den waagracester 450, b. Idem van de wegers en weegsiers ƒ445.60, c. Uit te betalen werkloon aan de waagweikcrs ƒ2,650, te zamen ƒ3,545.60. Art. 2. Onderhoud van het gebouw en de gereed schappen - 475.03. Totaal der Ille Afd. 4,020.60. Afcl. IV. Kosten van verstrekte diensten aan de Visehmarkt en van het onderhoud van deze. Art. 1. a. Bezoldiging van den visch-afslager ƒ240, b. Idem van den visch-opbrenger J <1 0, c. Uitkeering ad 2 pet. der bruto opbrengst aan den visch-afsla ger 200, cl. Als boven ad 1 pet. aan den visch-opbrenger 100, e. Uitgaven aan den omroeper, de aanzegsters cn wegens andere kosten 60, te zamen640.00. Art. 2. Onderhoud van dc visehmarkt - 100.00. Totaal der IVe Afd. ƒ740.00. Afd. V. Kosten van de Gasfabriek. Art. 1. Aankoop vati grondstoffen21,900.00. Art. 2. Bezoldiging van het personeel - 14,500.00. A it. 3. Onderhoud van gebouwen cn lasten - 2,000.00. Art. 4. Aankoop cn onderhoud van werktuigen a. Onderhoud van werktuigen voor de fabricage J 9500, b. Aankoop van grondstoffen, meters en verdere gastoestellen in voorraad f 3300, tezamen - 12,800.00. Art. 5. Diverse andere uitgaven- 2,000.00. Art. 6. Kosten van de vaste Raads-Commissie voor de gemeentelijke Gasfabriek- 300.00. Art. 7- Vergoeding van renten aan de Gemeente wegens voor de Gasfabriek verstrekte kapitalen - 13,000.00. Totaal der Ve Afd. 66,500.00. Afd. VI. Kosten van aanleg of verbetering van gemeente wegen, straten, bruggen, waterleidingen, kaden, wallen, pleinen, grachten, gebouwen en andere soortgelijke inrigtingen. Art. 1. Gedeelte der werken tot uitbreiding van het bebouwde gedeelte der gemeenteƒ60,000.00. Art. 2. Kosten van aankoop of onteigening der opstallen op het bouwterrein 1)memorie. Art. 3. Stichting van een nieuw beursgebouw - 50,000.00. Art. 4. Demping der gracht van af den Noord- oosthoek van het kadastrale perceel sectie C no. 210 tot de Doelepijp- 3,854.00. Art. 5. Idem van af de Doelepijp tot de 01- dchoofdster-waterpoort- 20,400.00. Art. 6. Idem van de Wijde Gasthuissteeg tot de Langepijp- memorie. Art. 7. Stichting van een gebouw voor de burger dag- en avondschoolmemorie. Art. 8. Stichting van een schoolgebouw voor uitgebreid lager onderwijs- 12,000.00. Art. 9. Voortzetting der werken tot uitbreiding van de Gasfabriek- 20,000.00. Art. 10. Verwen en behangen der hoogere bur gerschool - 2,600.00. Art. 11. Daarstelling van eene pomp vóór het gebouw der Rijks hoogere burgerschool - 300.00. Totaal der Vie Afd. ƒ169,154.00. Totaal van het Ille hoofdst. - 270,535.60. Hoofdstuk IV. Kosten van brandweer. Art. 1. a. Onder houd van het materieel en de bewaarplaatsen daar voor 1425; b. Kosten van voorzorgs-maatregelen ƒ200; c. Idem van beheer, ƒ885, d. Belooningen en vergoedingen van het personeel bij de brand spuiten, de bergers en redders en den bode ƒ2561 e. verandering der perspomp no. 1 200, te zamen5,271.00. Totaal van het IVe hoofdst. 5,271.00. Hoofdst. V. Kosten van het onderhoud der gemeente eigendommen en de, wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimraering en onderhoud van huizen als: a. de herberg „de klanderij" 190 b. de woningen in de Yvobrouwersstceg en op het Iloekslcr kerkhof, ƒ80; c. het huis in de Hoog straat met daarachter gelegen Soephuis, in de Klokstraat cn in de Doclestraat met het kantoor van waarborg, 307 d. smids-, verf- en timmer- winkels, ƒ50: e. kantoor en woonhuis van den Architect 50voorm. Infirmerie 70g. gebou wen in den Stadstuin, met tuin en aaubehooren 605; h. het huis in 't Nieuw straatje, lett. C no. 142, ƒ200; i. de huizen lett. I nos. 2, 3, 35 en GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting van Inkomsten en Uitgaven. V 36 ƒ265; 1c. de Hulpbeurs lett. I no. 37, ƒ100; l. dc voorm. Israël. Armenschool lett. K. no. 333, 25; m. brugwachterswoningen lett. Kno. 334, lett. L no. 55 en 259, lett. P no. 37 en 41, ƒ213; n. het huis Bellevue lett. L no. 277, memorie; o. het huis op Oldegalilcën lett. N no. 19b, 40p. het huis in de Zuiderwalstecg lett. E no. 253 en 253a, 30 q. woning boveu de Tusschen- school le klasse, ƒ30; r. gedeelte van den Kaval- lericstal, 50, te zamen2,305.00. Art. 1A. Onderhoud van de Irnsumerzijl en brug met bijbehoorende woning- 100.00. Art. 2. Grondlasten enz. wegens de aan de gemeente behoorende eigendommen2,600.00. Art. 3. Huur van een stuk gronds tot berging van kaardasch en vuilnis- 100.00. Art. 4. Kosten wegens brandverzekering - 400.00. 5. Dijk- en polder-lasten- 6. Kosten vallende op verpachtingen - 75.00. 7. Idem de ontvangst van renten- 45.00. Totaal van het Ve hoofdstuk 5,625.00. Hoofdst. VI. Afd. I. Kosten der kamer van koophandel cn fabrijken. Art. 1. Toelage aan de kamer van koophandel en •fabrijkenƒ300.00. Totaal der Ie afd. ƒ300.00. Afd. II. Kosten der plaatselijke gezoudheids-politie. Art. 1. Jaarwedde van de keurmeesters van het vleesch en de visch 600.00. Art. 2. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herënting- 100.00. Art. 3. Diverse uitgaven- 20.00. Totaal der He afd. ƒ720.00. Afd. III. Kosten der zorg voor de openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie a. Jaarwedde van den inspecteur cn dc politiedienaars ƒ11,875, b. kleeding en wapening dei- politiedienaars ƒ660, c. diverse kosten van politie ƒ300, d. bu reaukosten ƒ250, e. voor brandstoffen ƒ100, voor licht en flambouwen ƒ105, g. gewoon onderhoud van de nachtwachthuisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereedschappen ƒ145, te zamenƒ13,435.00. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. ter zake overtredingen van enkele politie- 40.00. Art. 3. Aandeel der gemeente in de toelage voor de bewaking van politie-gevangenen - 16.64. Totaal der Ille afd. ƒ13,491.64. Afd. IV. Kosten van invordering van plaatselijke belastingen. Art. 1. Drukloonen van registers cn aanslag-billctlen ten be hoeve van het stedelijk kantoor Art. 2. Kosten van het zegelen der registers voor het stedelijk kantoor en der aanslag-billetten voor dc plaatselijke belastingen Art. 3. Perceptiekosten ter zake de gemeente- opeenten op Rijks belastingen Art. 4. Bureaukosten van den gemeente-ontvanger Art. 5. Kosten van gaardering van de belasting op tooncclvertooningen enz Art. 6. Idem van de bruggelden „7. marktgelden 8. kaai- en walgelden 9. Voor kosten van vervolging ter zake onderscheidene belastingen Art. 10. Beschrijvingskosten van den hoofdelijken omslag en der belasting op het houden van honden Totaal der IVe afd. Totaal van het Vie hoofdst. 60.00. 250.00. 1,400.00. 50.00. 50.00. 200.00. 120.00. 2,130.00. ƒ16,641.64. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. Hoofdst. Vil. Uitgaven door bijzondere wetten aan de gemeente opgelegd, alsarmwezen, onderwijs, militie, schutterijen, uitkeeringen, enz. Afd. I. Armwezen. Art. 1. Subsidie aan de stads armen- karaer ƒ34,000.00. Art. 2. Subsidie aan het stads-werkhuis - 1,475.00. Art. 3. Jaarwedde van de stads geneesbeeren, heelmeesters en vroedvrouwen- 2,080.00. Art. 4. Vcrplegings-, vervangings-en transport kosten in degestiehten te Omraerschans en Veenhuizen - 12,000.00. Art. 5. Voor geneeskundige hulp aan minver mogenden - memorie. Art-6. Verplcgingskosten van arme krankzinnigen - 3,200.00. Art. 7. Verplcgingskosten in gevangenissen, van kinderen van niet veroordeelde gevangenen - 20.00. Art. 8. Reisgelden aan doortrekkende hulpbe hoevenden, begrafeniskosten ten behoeve van min vermogenden enz500.00. Art. 9. Kosten van het stads-ziekenhuis - 5,690.00. Art. 10. Kosten van onderhoud en uitbesteding van weezen beneden de zes jaren400.00. Art. 11. Intrede-gelden voor arme weezen die in het Old-burger weeshuis worden opgenomen - 220.00. Art. 12. Onderhoud van gebouwen voor armen- inrigtingen alsa. Gewoon onderhoud van het stads armenhuis, benevens het lokaal voor de arm voogden en dc woning van den bode 592, b. idem van het stads-ziekenhuis en de bergplaats voor turf ƒ685, c. idem van het stads-werkhuis 60, te zamen1,337.00. Art. 13. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen, in de gemeente domicilie van onder stand hebbende, elders is verstrekt- memorie. Totaal der Ie afd. 60,922.00. Afd. II. Onderwijs. Art. 1. Stedelijk gymnasinm a. jaar wedden van de docenten 5610, b. toelage boven de jaarwedden, volgens art. 10 der bepalingen, 700, c. verdere kosten van het onderwijs 700, te zamen7,010.00. Art. 2. Burger dag- en avondschool a. Jaar wedden en toelagCD der leeraren 6500, b. braud- stof en licht J 250, c. leermiddelen en behoeften bij het onderwijs in dc natuurkundige wetenschap pen 500, d. diverse uitgaven 100, te zamen - 7,350.00. Art. 3. Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen a. Jaarwedden van de onderwijzeres sen ƒ450, b. uitkeering aan de hoofdonderwijzeres van de haar aankomende schoolgelden 4,680, c. verdere kosten ten behoeve dier school ƒ150, tezamen - 5,280.00. Scholen voor uitgebreid en gewoon lager onderwijs. Art. 4. Jaarwedden van de onderwijzers in a. de school voor uitgebreid lager onderwijs 5600 b. de burgerschool voor meisjes ƒ2100; c. dc tus- schenschool le klasse 3150; d. de drie tusschen- seholen, 2e klasse 8050 e. de drie armenscholen ƒ7125; de drie bewaarscholen 3550, te zamen - 29,575.00. Art. 5. Leermiddelen en schoolbekoefteua. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs 250 b. voor de burgcrsehool voor meisjes 180; c. voorde tusschenscholen f 990 d. voor de armenscholen 540; e. voor dc bewaarscholen ƒ270, te zamen - 2,230.00. Art. 6. Brandstoffena. voor de school voor uitgebreid lager onderwijs ƒ125; b. voor de bur gerschool voor meisjes 75; c. voor de tusschen scholen 350 d. voor de armenscholen ƒ280 e. voor de bewaarscholen 200, te zamen - 1,030.00. Art. 7. Lichta. voor de school voor uitge breid lager onderwijs J 100 b. voor de burger- Transportere f 52,475.00.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 16