IV GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvaugsten en Uitgaven over 1866. Transport rara. 1385, uitg. 1343.82. Art. 5. Bureaubehoeften voor den architect- 70, - 142.16®. Art 6. Wegens schrijfloonen voor het bijhouden der boeken en regis ters op dat bureau - 380, - 384.67- Art. 7. Brandstof voor turfwer- kers, korenmeters, waagwerkers, en dergelijke beambten in hunne wacht huizen - 150, - 76.13. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de veeteelt, de marktproducten enz. voor het jaarlijksch verslag- 105, - 104.90. Totaal der 10e Afd. ƒ2090, ƒ2051,68» Totaal van het lie Hoofdstuk ram. 10,406, uitg. 11,175.41». H%ofdst. III. Afd. I. Kosten van de zorg voor de plaats, wegen, straten, pleinen, vaarten en andere plaats, werken, in den omvang bij art. 179//. der gem.-wet aangeduid. Art. 1. Onderh. van wegen, strat. enz. -. a. puin- en schilwegen ƒ500 b. straatwegen naar de Bontekoe en begraafplaats ƒ200, c. Iiar- linger en Sneeker trekwegen ƒ1850, d. leuningen, sluitboomen, palen enz. 300, e. straten, pleinen en kaden 4000, kolken en riolen ƒ500, ram. 7350, uitg. ƒ7348.285. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen,bruggeD, pijpen enz. als: a. vaart, en waterleidingenƒ150, b. beweegbare bruggen ƒ660, c. vaste bruggen ƒ740, d. steen, bogen ofpijpen/520,e. pont./ 100, stec- nen en houten wallen ƒ2700, g. wa tergordingen, stalten enz. ƒ100, Art. 3. Onderhoud van plantsoe nen, alsa. aankoop van plantsoe nen ƒ300, b. arbeidsloor.en ƒ500 Art. 4. Onderhoud van pompen, putten, den vijver en aanbehooren, als: apompen en aanbehooren bij den vijver/65, A putten en pompen tot algemeen gebruik ƒ385, c. se creten en waterplaatsen ƒ120, d. reglementen aanplakborden en red dingsmidden bij ijs ƒ120, Art. 5. Kosten van het opzame len van puin,straatwieden,strooijen des winters, sneeuwscheppenen bijt- hakken, als a. arbeidsloonen voor het opzamelen van puin, het reini gen der publieke straten en pleinen, sneeuwscheppenbijthakken enz. ƒ1450, b. straatwieden, strooijen en buitengewoon sneeuwscheppen ƒ425, Art. 6. Onderhoud van to rens, klokken, uur- en speelwerken, als: a. torens ƒ300. b. klokken en uurwerken, benoodigheden voorde tijdregeling enz. ƒ100,o. opwinden, regelen en schoonhouden van uur-en speelwerken ƒ415, d. bezoldiging van den klokkenist 150, e. idem der klokluiders 198, Art. 7. Onderhoud van de veemarkt 4970, 800, 2840.895. 525.38. 690, 238.82'. - 1875, - 1665.54. - 1163, - 925.85. 75, 105.66. Tiansportere ƒ16,923, /T3,650.43'. Art. I Transport ram169 2 3ui I g13,6 5 04 3 Onderhoud van de turf- werkersbanen en de verblijven van de waagwerkers en korenmeters - 60, Art. 9. Onderhoud van de oude manége en bijbehoorende stal - 150, Art. 10 Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen voor de fabricagiet) 825, Art. 11. Kosten der straatver lichting met gas als a. kosten der verlichting ƒ8000, b. kosten vau verandering of verplaatsing var. toe stellen 200, c. olievcrlichti«g met het onderhoud der daartoe be- noodigdc toestellen 100 - 8300, Art. 12. Aauleg en onderhoud van ijsbanenit 25, - Totaal der le Afd. ram. ƒ26,283, ƒ22295.46'. Afd. II. Kosten van het aanleggen en onderhouden der al- gemeene begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Gewoon onderhoud a. van gebouwen en van de begraafplaats zelve ƒ330, b. van de gereedschappen en meube- 25.02. 172.00'. 748.26. 7 699.74'. 521,55. - 800,00. ƒ2609,53. ƒ3931,08. len ƒ150, te zaraenger, 480, uit; Art. 2. Bezoldiging der beambten - 800, Art. 3. a. Daggelden van de opzieners, lijkbezorgers en buitenge wone werklieden ƒ2200, 5, onder scheidene andere uitgaven ƒ100, te zamen- 2300, Totaal der 2e Afd. ram. ƒ3580, Afd. III. Kosten van verstrekte diensten aan de Stadswaag en van het onderhoud van deze. Art. 1. Kosten van verstrekte diensten als a. bezoldiging van den waagmeester 450, b. id. van de wegers en weegsters ƒ445.60, c. uit te betalen werkloon aan de waagwerkers ƒ2450, tezamenram. ƒ3,345.60 uitg. ƒ3,693.95. Art. 2. Onderhoud van het ge bouw en de gereedschappen, ram. - 270.00, - 207.8 9'. Totaal der 3e Afd. ram. - 3,615.60 -3,901.84'. Afd. IV. Kosten van aanleg of verbetering van gemeentewe gen, straten, bruggen, waterleidingen, kadep, wallen, pleinen, grachten, gebouwen en andere soortgelijke inrigtingen. Art. 1. Verbetering van het Lekkumerdijkje. memorie. Art. 2. Demping van de gracht, loopende van de Wijde Gast huissteeg tot de Langepijp ger. mem. uitg. 6.67®. Art. 3. Demping van de gracht loopende van de Wijde Gasthuissteeg tot de Oldehoof- ster Waterpoort, Art. 4. Naamborden aan straten en pleinen Art. 5. Publieke pompen op brandputten Art. 6. Aanbouw van pu blieke secreten en waterplaatsen Art. 7. Vernieuwing van de Irnsumerzijl- 8000, Art. 8. Steenen walmuur op Camstraburen Art. 9. Daarstelling van een beursgebouwj, mem. Art, 10, Aanschaffing van een lokaal voor reddingstoe stellen bij brandmem. Transportere ƒ16,100, 2000, - 300, - 2300, - 500, - 3000, - 1,881.38®. 299.72. - 2,349.66' - 8,108.07. - 2,560.01'. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866 V Transport ram. 16,100, uitg. ƒ15,205.53. Art. 11. Voortzetting der stichting van een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs -57,300, -44,624,28. Art. 12. Vergrooting van de Tusschenschool le klasse - 2000, - 1,814,80'. Art. 13. Aankoop der hui- zinge Bellevue, L 277 ...,,- 8000, - 7,925,04°. Art. 14. Tweede termijn van de koopschat wegens aankoop der huizinge C141 - 1900, - 1,9 09,9 51 Totaal der 4e Afd. ram.ƒ85,300, uitg. ƒ71,479.61. Afd. V. Kosten van verstrekte diensten aan de vischmarkt en van het onderhoud van deze. Art. 1. a. Bezoldiging van den vischafslagcr 240. b. id. v. <1. vischopbrenger ƒ40. c. uitkeering ad 2 pet. der bruto opbrengst aan den vischafslagcr 200. d. id. ad 1 pet. aan den vischopbrcugcr 100. e. uitgaven aan den omroeper, de aanzegsters en wegens andere kosten ƒ60, te zamen ger. 640, uitg. 586.04'. Art. 2. Onderhoud van de vischmarkt - 20, - 46.44. Totaal der 5e Afd. rara. 660, 632.48'. Afd. VI. Kosten van de Gasfabriek. Art. 1. Aankoop van grpndsstoff. ger. 16,200, uitg. 19,600.72. Art. 2. Bezoldiging van't persoueel - 11,000, - 10,758.60. 3. Onderhoud van gebouwen, kosten van brandverzekering en lasten- 2,000, - 1,499.43. Art. 4. Aankoop en onderhoud van werktuigen, a. onderhoud van werktuigen voor de fabricagie f 8,800. b. Aankoop van meters en andere gastoestellen 5,000, te zamen - 13,800, - 14,974.58. Art. 5. Diverse andere uitgaven - 1,200, - 1,187.69'. 6. Uitbreiding der Gasfabriek - 20,000, - 4,134.55'. 7. Kosten van de vaste raads commissie voor die fabriek 300, - 300.00. Totaal der 6e Afd. ram. 64,500, 52,455.58. Totaal van het Ille iloofdst. rara. ƒ183,938.60, uitg. ƒ154,696.06'. Hoofdst. IV. Kosten van brandweer. Art. 1, a. Onderhoud van het materieel en bewaarplaatsen daarvoor 1.425; b. kosten van voorzorgsmaatregelen/200; c. id. van beheer ƒ860; d. bclooningen en vergoedingen van het personeel bij de brand spuiten, de bergers en redders en den bode 28 LI; e. nieuwe onderscheidingslcekenen voor de brandmeesters 100f. veran dering der perspomp van de spuit no. 3 200; tezamen geraamd 5596,uitg. f 3,683.50. Hoofdst. V. Kosten van bet onderhoud der gemeente- eigendommen en de wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimmering en onderhoud van huizen, als: a, de herberg de klanderij 85; b, de woningen op de Nieuweburen, achter de witte hand en in de Yvo Brouwersteeg en op het Iloeksterkerkhof ƒ200; c, de huizen in de Hoog straat met daarachter gelegen Soephuis in de Klokstraat en in de Doelestraat met het kantoor van waarborg 280, d, turfschuren, smids-, verf- en timmerwinkels enz, 270, e, kan toor en woonhuis van den Architect 310, voormalige infir merie en wachthuisjes der commiesen 85, g, gebouwen in den stadstuin met tuin en aanbehooren 910, h, huizen bij de Koren markt I 3, 2, 35 en 36 395, i, de hulpbeurs 1 37 ƒ110, k. brugwachterswoningen ƒ450, l, liuis op Oldegalileën N 195 75, w., Israël, armenschool 25, n, huis in 't Nieuwstraatje C 141 ƒ45 tezamenger,3240, uitg.2,414,57', Art, 2, Grondlasten enz, wegens Transportere ger. 3240, uitg. 2414.57'. lransport ger. ƒ3240, uitg. ƒ2414.57'. de aan de gemeente behoorende eigendommenƒ2600, -2,535.28. Art. 3. Huur van een stuk gronds tot berging van den haard- asch en vuilnis- 100, - 100.00. Art. 4. Kosten wegens brand verzekering -1110, - 351.12. Art. 5. Dijk- en polderlasten memorie - Art. 6. Kosten vallende op ver pachtingen 50, - 81.11'. Art. 7. Id. op de ontvangst van renten40, - 40.10. Totaal van 't 5e hoofdst. ger. 7140, uitg, 5,522.19. Hoofdst. VI. Afd. I. Kosten der Kamer van Koophandel en fabrieken. Art. 1. Toelage aan de Kamer van Koophandel en fabrieken ger. ƒ300, uitg. f 298.22'. Afd. II. Kosten der plaatselijke gezondhcidspolitie. Art. 1. Jaarwedden van de keur meesters van het vlecseh en de visch -500, - 500.00. Art. 2. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herenting -100, - 100.00. Art. 3. Diverse uitgaven - 20, -1,137.39'. Totaal der 2e aid. ger. ƒ620, uitg. ƒ1,737.39®. Afd. III. Kosten der zorg voor de openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie a. jaarwedde van den inspecteur en de politiedienaars 11,200, b. klecding en wapening der politiedie naars ƒ600, c. diverse kosten van politie ƒ300, //.bureaukosten ƒ250, e. brandstoffen 150, licht on flambouwen 120, g. gewoon onderhoud van de nachtwachthuisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereedschappen 145, te zamenger. 12,765.00, uitg./12,736.34'. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. ter zake overtre dingen van enkele politie - 40.00, - 40.35®. Art. 3. Aandeel der gemeen te in de toelage voor de bewa king van politie-gevangenen - 16.64, - 16.64. Totaal der 3e Afd. ger. ƒ12,821.64uitg. ƒ12,793.34. Afd. IV. Kosten van toezigt en van invordering van plaatse lijke belastingen. Art. 1. Jaarwedde en bcloo ningen van de ambtenaren én toelage voor kubiekmeting bij de stedelijke accijnsen ger1400, uitg./ 1722.91°, Art. 2. Drukloonen der ac cijns- en andere registers en der aanslagbillctten ten behoeve van het stedel. kantoor - 120, - 109.11®, Art. 3. Kosten van liet ze gelen der registers voor het ste delijk kantoor250, - 109.23. Art. 4. Perceptiekosten ter zake de gemeente-opcenten op 's rijks belastingen ....„- 2000, - 1743.51'. Art. 5. Bureau-kosten van den gemeente-ontvanger 300, - 277.03'. Art. 6. Voor brandstoffen en licht in de wachthuizen der com miezen 40, - 8.00. Art. 7. Kosten van gaardering van de belasting op toor.eelver- tooningen, enz-50, Transporteere 4160, 3969,81.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 3