Bijlage no. 1. Bijlage no. 2. Bijlagen tot het Verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden1871. 1 VOORSTEL van Burgemeester en Wethou ders tot afstand aan Jhr. Mr. P. B. J. Vegelin van Claerhergen te Joure van een gedeelte van het exercitieveld Achter de Hoven. Mijne Heeren Jhr. Mr. P. B. J. Vegelin van Claerbergen te Joure heeft zich bij requestdd. 3 November jl. tot ons gewendmet verzoek Z.H.WelGeb. te willen inlichten of het gemeen tebestuur van Leeuwarden ook genegen zoude zijn het hoekje grond door den staatsspoorweg afgesneden van het zooge naamde excereitieveld Achter de Hoven alhieraan hem in koop af te staanen zoo jaop welke voorwaarden. Na alvorens het advies van den gemeente-architect te hebben ingewonnen (zie bijlage A. Missive dd. 8 December 1870, no 25ü/3)hebben wij besloten aan den adressant te kennen te gevendat wij genegen waren aan uwe verga dering een voorstel te doen. strekkende, om voorbehoudens de goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie te besluitenaan Jhr. Mr. P. B. J. Vegelin van Claer bergen bij onderhandschen verkoop over te dragen het stuk grondzijnde liet zuidelijk gedeelte van het zoogenaamde exercitieveld en door den staatsspoorweg van het Noorde lijk gedeelte afgescheidenthans bekend ten kadaster ge meente Leeuwardensectie G nos. 3596 3597 en 3598 alsmede het gedeelte van den weggelegen vóór het hek dat toegang tot het land geeft op de schetskaart (bijlage B) met letter a aangeduid en zulks voor 4642 en op de in ons besluit omschreven voorwaarden. Bij missive van den 17 December jl.no. 104'n84 deelden wij ons besluit aan den heer Vegelin van Claerbergen mede met verzoek ons te willen berigten of hij genegen was den bovenvermelden grond c. a., op de door ons gestelde voor waarden in koop aan te nemen. In antwoord op die missive gaf de heer Vegelin van Claerbergen, bij schrijven van den 23 December jl. te ken nen dal hij bereid is om zoo spoedig mogelijkbij on derhandschen koop, tegen den prijs en op de voorwaarden door ons gesteld den meergemelden grond in eigendom over te nemen. Tengevolge der splitsing van het excereitieveld door den staatsspoorwegis de waarde van dien grond, althans van het zuidelijk gedeeltevoor het doel waarvoor dat land ge bruikt wordt, verloren. Het bezit van dit gedeelte van 'loude excereitieveld heeft voor de gemeente geerie bijzondere waarde en er bestaan overigens geene termen om den eigendom daarvan voor de gemeente te behouden. Wij hebben bij de bepaling der waarde van de aangevraag de pereeelen op den voorgrond gesteld, dat bij onderhandschen verkoop door de gemeentede koopprijs hooger moet ge steld worden dan de vermoedelijke waarde bij publieken verkoop. Dit in aanmerking genomen zijnde hebben wij gemeend dat er in casu termen bestaan tot onderhandschen verkoop. Tot inlichting moge strekken dat uwe vergadering den 8 Jaliuarij 1863 besloten heeft, van het excereitieveld 32 ares en 40 centiares aan het Rijkten behoeve van den staatsspoorweg, over te dragen tegen een getauxeerde waarde van ƒ1874.80, of ongeveer 58 cents per centiare dat het door den heer Vegelin van Claerbergen verlangd terrein van den 5 Maart 1870 tot den 12 November 1872 publiek verhuurd is aan IJef Jans van der Weide koemelker al hier, tegen ƒ36.11 de 27 aren en, 10 centiarendat wij de Bijvoegsel, behoorende bij de Leeuwarder Courant. waarde der bedoelde pereeelen hebben gemeend hooger te moeten stellen dan de waarde van weiland in de onmid- delijke nabijheid van de bebouwde gedeelten dezer gemeente, omdat bij de waardeering van bedoeld terreinals liggende aan den spoorweg en den weg «Achter de Hoven"meer oj) de geschiktheid als bouwterrein dan op de qualiteit van 't land gelet moet worden dat wij bovendien hebben in aanmerking genomen dat juist de geschiktheid tot bouwterrein de waarde van be doelde pereeelen voor den adressant doet verhoogen om dat in geval die grond bebouwd werdde waarde van de tegenover gemeld terrein gelegen gebouwen van den adres sant zoude verminderenvermits het vrije uitzigtdat er thans bestaat daardoor zoude worden belemmerd dat wij bij de bepaling der waarde als bouwterrein in aanmerking hebben genomen dat voor de in bebouwing- gegeven strook weidland aan den Singel achter de Infirme rie per centiare is betaald, eerst ƒ1, later ƒ1.59 en nog later f 2 dat met het oog daarop de waarde van de over te dra gen pereeelen land op ƒ1.50 en van de pereeelen water op ƒ0.50 per centiare is gesteld. Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de eer U Mijne Heeren voor te stellen om voorbehoudens goed keuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland te besluiten aan jhr. mr. P. B. J. Vegilin van Claerbergen ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw enz. Ie Joure bij onderhandschen verkoop in eigendom over te dragen het stuk grond, ten zuiden van den staatsspoorweg en door dien weg van het noordelijk gedeelte van het oude exerci tieveld afgescheiden bekend ten kadaster gemeente Leeu warden sectie G no. 3596. water, groot 2 aren 10 centi aren, en no. 3597. water, groot 5 aren 60 centiarentegen 50 cents de centiareen no. 3598 weiland groot 27 aren 10 centiarenen het gedeelte wegvóór het hek groot 1 are 8 centiare, tegen ƒ1.50 de centiare, en derhalve voor eene totale koopsom van 4642 en zulks op voor waarden door Burgemeester en Wethouders in overleg jnet den kooper vast te stellen. Aldus voorgesteld ter Raadsvergadering van den 9 Janu- arij 1871 door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. VOORSTEL van Burgemeester en Wethou ders aangaande adressen van J. W. Schreinhout en A. van Jelgerhuisom in eigendom te erlangen eene plek Ge meentegrond aan de Oosterkade. Mijne Heeren Bij request van den 27 January 1870 heeft J. W. Schrein hout. koopman alhier, zich tot ons gerigtmet verzoek, te mogen worden ingelichtof het aan deze gemeente be hoorende terrein aan de Oosterkade door hem" kan worden gekochten zoo jatot welke oppervlakteprijs en voor waarden. Anne van Jelgerhuis, mr. timmerman alhier, heeft zich met een gelijkluidend verzoek in dato 20 October 1S70 tot ons gewend. Naar aanleiding van het bepaalde bij art. 137 der ge meentewet deze reqnesten ter tafel uwer vergadering bren gende nemen wij de vrijheid, onder overlegging van het daaromtrent ingewonnen advies van den gemeente-architect, 1 .a#, j w_

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1871 | | pagina 1