INKOMSTEN EN UITGAVEN BEGROOTING DIENST 1923 MEMORIE VAN TOELICHTING. GEMEENTE LEEUWARDEN. BEVOLKING 44085 INWONERS. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 192o. Bijlage no. 1. DER VAN DE GEMEENTE VOOR DEN MET 402 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Donderdag 27 December 1923 Voortzetting der vergadering op Zaterdag 29 December. dere levensdagen steeds met dankbaarheid moogt terug zien op Uw welbesteed leven. De Raad geeft blijken van instemming met deze woorden. De Voorzitter sluit zich, mede namens Burgemeester en Wethouders, bij de woorden van den heer Tiemersma aan, en deelt mede, dat ook in de vergadering van Burgemeester en Wethouders de heer v. d. Horst is toegesproken en hem dank is gezegd voor zijn zoo ge waardeerde diensten in 't belang van de gemeente en van den Raad. Hij spreekt de hoop uit, dat de tijd, dien de heer v. d. Horst nu te midden zijner kinderen in Wageningen gaat doorbrengen, moge behooren tot de aangenaamste zijns levens, en dat hij nog dikwijls aan Leeuwarden zal terugdenken. Zijn werk werd steeds op hoogen prijs gesteld. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergade ring door den Voorzitter gesloten. VERBETERING. Het gesprokene door den heer IJ. de Vries in de raads vergadering van 20 December 1923 (Handelingen pag. 290, 2e kolom) moet aldus worden gelezen: De heer IJ. de Vries vindt de redactie van het voorstel j ook niet buitengewoon gelukkig. Spreker zou liever deze redactie hebben: „De Raad besluit het sectie-onderzoek na te laten en de begrooting af te handelen vóór 1 Januari 1924." Spreker dient het volgende voorstel in: „De Raad besluit de begrooting 1924 niet in de secties te onderzoeken, doch vóór 1 Jauari 1924 in openbare vergadering te behandelen." 25117

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1923 | | pagina 1