INKOMSTEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. B B p c if "o GERAAMD BEDRAG HOOFDSTUK VII. UITGAVEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. Nadeclig slot van Hoofdstuk VII <u OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. 69 70 71 72 73 74 Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. Huur van huizen en andere gebouwen Huur of pacht van landerijen Opbrengst van den houthak Opbrengst van grasverpachtingen Pacht van de jacht en visscherij Huur voor het gebouw Groot Schavernek, waarin ge vestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers Huur van een gedeelte van het voormalig terrein van de Gemeente-reiniging aan den Overijsselschen straatweg in gebruik bij de Coöperatieve Veiling „De Tuinbouw" G.A Cijnzen en erfpachten Recognitiën ter zake van vergunningen Renten van kapitalen a. inschrijving op de Grootboeken der Natio nale Schuld6.288.17 b. wegens op een andere wijze belegde gelden 33.98 c. wegens tijdelijk belegd kasgeld 75 Samen 6.322.15 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer Restitutie van betaalde belastingen, maalgelden en straatbelasting Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VII 36 320 15 5.200 2.750 1.445,38 24.938,2,3 41.027,60 34.445,28 6.582,32 30 20 5.200 2.750,— 992,33 6.288,17 67,95 j 6.288,1'/ 50,96 3 6.358,99 6.339,13 24.709,85 0,62 thans voorgedragen 40.041,93 34.426,13 30,- 15,- 5.200,- 2.750,- 988,61 j— 6.322,15 24.615,28 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. Grondlasten en straatbelasting 25.598,56 25.598,56 26.578,97 Dijk- en polaerlasten f 10- 3 Erfpachten, grondrenten enz 3 3 3 Onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers 2.221,48 2.828,50 9.691,— Kosten van onderhoud van de voormalige Stedelijke 151,75 188,— 3 Kosten van verzekering 3 3 3 Onderhoud en administratie van bezittingen, niet voor den publieken dienst gebruikt of van werken en inrich tingen geheel of voor een groot gedeelte buiten de gemeente gelegen 3 3 3 Verhuringen en verkoopingen 3 3 3 Innen van renten, enzf 3 3 *3 Aandeel in de kosten van herstelling van een gemeene muur van het gebouw der hypotheken en het kadaster aan het Gouverneursplein 690,— 3 3 Jaarwedden van ambtenaren en beambten 3 3 3 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 3 3 3 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII komende 2.556,44 2 435,11 2.306,42 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII komende 3.022,26 3.191,08 3.195,81 Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII komende 3 3 3 Rente van waarborgsommen 204,79 174,88 174,88 Bijdrage aan Hoofdstuk VII van den kapitaaldienst tot het herkrijgen van vervreemde kapitalen 3 3 3 Bijdragen aan Hoofdstuk VII van den kapitaaldienst 3 3 3 Totaal der Uitgaven 34.445,28 34.426,13 34 947,08 Totaal der Inkomsten 41.027,60 40.041,93 39.921,04 3 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 19