INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 8 en 9, gewone dienst. e 110 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 8 en 9, gewone dienst. Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 8 u 6 3 bp ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 104 105 106 107 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 Teruggaaf door besturen van vereenigingen, die vervolg onderwijs doen geven, van te veel ontvangen bijdragen ingevolge artikel 102, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 8 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden Uitkeering van gemeenten ingevolge artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920 108 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Tegemoetkoming van het Rijk in de jaarlijksche vergoe ding van terreinen en gebouwen van bijzondere lagere scholen ingevolge art. 205, achtste lid, der Lager-onderwijs- wet 1920 109 I Uitkeering van andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 111 112 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeeringen ingevolge art. 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. 101 der Lager- onderwijswet 1920 Terugontvangst van pensioensbijdragen, verschuldigd door besturen van bijzondere scholen voor personeel, wier jaarwedden ingevolge art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 door de gemeente zijn vergoed Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Transporteeren. 50 573,67 573,67 4.178,50 7.435,27 498,65 3.734,05 1.804,23 241,31 13.713,51 717,70 memorie 717,70 3.315,94 7.000,— 578,45 3.692.07 140,72 1.366,75 215,38 632,33 0,07 13.625,77 17.152,3' OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Bijdragen aan besturen van bijzondere scholen in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs, bedoeld ir art. 102 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge artikel 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Belooning als bedoeld in art. 33, tweede lid, der Lager- onderwijswet 1920, toe te kennen aan de onderwijzers, verbonden aan in de gemeente gevestigde bijzondere scholen, welke voor rijksvergoeding in aanmerking komen Kosten van instandhouding van schoolgebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven aan besturen van bijzondere scholen als bedoeld in art. 101, tweede lid, der Lager- onderwijswet 1920 Vergoeding aan schoolbesturen wegens erfpacht van het schoolterrein als bedoeld in art. 101, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding aan schoolbesturen wegens huur van gebouwen en terreinen als bedoeld in art 205bis der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding aar besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen bedoeld in art. 84 der Lager- onderwijswet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 Vergoeding ingevolge art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 aan besturen der bijzondere scholen, welke voor rijksvergoeding in aanmerking komen, voor aan die scholen verbonden boventallige onderwijzers Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. lOlèw der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bij zondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijs wet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Transporteeren 4.178,50 4.178,50 573,67 3.604,83 189,83 8.434,57 9.215,71 51,68 790,44 259,26 18 941,49 3.290,94 25,— 3.315,94 717,70 2.598,24 memorie 200,— 8.590,16 5.171,37 50,- 636,75 250,- 14.898,28 thans voorgedragen. 1.049,33 25,— 1.074,33 183,25 891,08 125,— 7.716,14 6.601,68 50,— 636,75 250,— 15.379,57 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 26