s a V 3 C _bf) "o 138 139 140 141 142 143 INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, 1, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen 1. Ondersteuning aan behoeftigen. Subsidie van de provincie in de kosten var verpleging van arme krankzinnigen Bijdragen van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen Rente van een inschrijving op de Grootboeken N.W.S. uit een aan de Gemeente besproken legaat ad ƒ5000. Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgncs. 12, 13 en 14) Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woon schepen Ontvangen ziekengelden Teruggaaf door den Raad van. Arbeid van rentezegels, geplakt voor ambtenaren van Maatschappelijk Hulp betoon Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX, 1 64 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 8 253,15 17.480,61 147,- 3.485,38 140,80 116,25 62,40 29.685,59 711,490,18 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag! 7.772,50 16.300,— 147 3.542,99 43,55 200,— 60,71 28.066,75 730.487,30 8 520,5(1 17.400,-1 47,1 4.280,9c I 30.498, 729.288,3" UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, 1, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. Belooning van doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, enz Kosten van den gemeentelijken dienst voor Sociale zaken Kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brandschade van de bureaux van den gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken Kosten van de gemeente-apotheek Kosten van ziekenverpleging Kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen Aandeel van de provincie in de bijdragen van parti culieren in de verplegingskosten van arme krankzinnigen Begrafeniskosten van onvermogenden Vergoeding aan de Maatschappij van Weldadigheid voor verstrekten onderstand aan in haar koloniën geves tigde personen uit deze gemeente Ondersteuning aan behoeftigen in geld Suosidiën aan Godshuizen, te weten: Subsidiën aan armbesturen, te weten: Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp betoon Lidmaatschap van het Centraal archief en inlichtingen bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Neder land Kosten van werkhuizen en dergelijke armen-inrich- tingen Onderhoud van de haven voor woonschepen en van het woonwagenkamp Kosten van werkverschaffing Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 1 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 1 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IX, 1 komende Bijdrage aan Hoofdstuk IX, 1 van den kapitaaldienst Subsidie aan de Vereeniging Leeuwarder Tehuis voor dakloozen „Practische Hulp" te Leeuwarden Uitgaven ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat IJpey Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IX, 1, 65 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 9 389,15 16.258,— 16.308,— 39.772,97 40.330,— 40.381,— 3 2.821,— 2.273,— 3 3 3 10.916,40 10.408,01 13.199,57 114.599,99 116.249,— 115.377, 4.399,57 4.075,— 4.350, 615,50 700,— 700, 3 3 3 3 3 3 486.260,64 495.653,13 494.109,63 25,- 25,- 25,- 4 139,95 4.338,— 4.856,— 958,12 1.007,— 937,— 3 3 3 16.779,23 14.775,61 13.415,03 8.708,70 8.147,80 7.120,66 10.127,96 10.171,25 10.503,98 3 3.650,— 3 5.381,50 3 5.585,50 1.000,— 3 147,- 147,— 147,- 711.490,18 730.487,30 729.288,37 29.685,59 28.066,75 30.498,46 681.804,59 702.420,55 698.789,91

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 33