1941. VIII, 12. 439—444. UITGAVEN. 12. Lager onderwijs (niet vallende onder de 1 t/m 11). 439 Kosten van de lagere avondhandelsschool 6.250, De kosten hiervoor worden geraamd als volgt: salarissen van directeur en leeraren5.802, De salarissen zijn geregeld bij raadsbesluit d.d. 28 October 1924 (Gemeenteblad no. 25 van 1924), gewijzigd bij raadsbesluit van 19 Mei 1936 (Gemeenteblad no. 21 van 1936). leermiddelen en boeken- 400, diverse uitgaven - 48, Totaal6.250,— Het reglement voor deze school werd vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 October 1924 (Gemeenteblad no. 24 van 1924), gewijzigd bij raadsbesluiten d.d. 18 Juni 1929 (Gemeenteblad no. 19 van 1929) en 11 Augustus 1937 (Gemeenteblad no. 28 van 1937). De school telde op 16 September 1940 173 leerlingen. Het leerplan van de school is zoodanig gewijzigd, dat het voldoet aan de eischen voor het middenstandsdiploma, bedoeld in de vestigingseischen, opgenomen in de Vestigings wet kleinbedrijf. 440 Bijdragen aan andere gemeenten in de kosten van lagere avond-handelsscholenmemorie Het is niet bekend of op dezen post uitgaven moeten worden gedaan. 441 Kosten van het plaatselijk schooltoezicht200, Dit bedrag wordt aan de commissie uitgekeerd ter goedmaking van diverse onkosten. Voor 1941 wordt 200,geraamd. 442 Kosten der commissie tot wering van schoolverzuim450, De leden dezer commissie genieten een presentiegeld van 1,50 per vergadering, met een maximum van 100,per jaar, terwijl de belooning van den secretaris is bepaald op 300,per jaar. De commissie bestaat uit 5 leden; gerekend wordt, dat aan presentiegeld noodig is 140, belooning secretaris- 300, drukwerken e.d- 10, Totaal450, 443 Teruggaaf van schoolgelden10, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 444 Verstrekking van gemeentewege van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen9.980, De post wordt op de begrooting aangebracht ingevolge raadsbesluit d.d. 27 Augustus 1901, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 19 December 1901, no. 71. De ingekomen berichten van de hoofden van de verschillende scholen worden hierbij overgelegd. 86 VIII, 12, 13. 444—449. 1941. UITGAVEN. Het is thans niet bekend, of de verstrekking van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen kan plaats hebben. In dit verband zij gewezen op de moeilijkheden, welke voort vloeien uit de distributiemaatregelen en uit de ingebruikneming van schoolgebouwen voor andere doeleinden. Volstaan wordt met op dezen post hetzelfde bedrag te ramen als op de begrooting voor den dienst 1940 uitgetrokken f 9.980,waaronder begrepen de uitgaven, door gemeente werken geraamd (zie volgno.s 84 en 182 begrooting van gemeentewerken). 445 Subsidiën aan vereenigingen in het belang van de voeding en kleeding van schoolgaande kinderen720, Voorgesteld wordt een subsidie van 720,te verleenen. 446 Subsidie aan het bestuur van het schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland 22,50 Voorgesteld wordt een subsidie van 22,50 te verleenen. 447 Tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten van onderwijsals bedoeld in art. 13, eerste lid, der Lager-onderwijswet ig20 75, Bij raadsbesluit d.d. 16 December 1936 is aan P. S. Kooistra, wonende Ouddeel, in deze gemeente, een tegemoetkoming toegekend van 25,per jaar en per kind, dat de openbare lagere school te Tietjerk bezoekt. Hij heeft thans 3 kinderen, die deze school bezoeken. 13. Middelbaar onderwijs. 449 Kosten der gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijf-jarigen cursus H.B.S.-A64.850, a. Jaarwedden van directeur, leeraren en beambten59.662, Voor de specificatie dezer jaarwedden wordt verwezen naar de bij de begrootingsstukken overgelegde lijst. De jaarwedden van het personeel, verbonden aan de 5-j. H.B.S.-A, zijn laatstelijk geregeld bij raadsbesluit d.d. 24 November 1925, goed gekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven d.d. 2 Februari 1926, no. 157, afd. M.O., gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 20 Maart 1934, goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 29 Mei 1934, no. 5588, afd. V.H.M.O. en bij raadsbesluit van 16 April 1935, goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 23 Mei 1935, no. 7325, afd. V.H.M.O. Op deze salarissen wordt een gelijke korting toegepast als op de bezoldiging van het rijkspersoneel. Bij raadsbesluit van 21 Juli 1937 is de gemeentelijke H.B.S. met 3-jarigen cursus en hoogere handelsschool omgezet in een H.B.S.-A met 5-j. cursus. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van directeuren, leeraren en beambten- 1.437, (V.g. volgnos. 71 en 169, sub a en d, begrooting gemeentewerken). c. Erfpacht en huur van terreinen- d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik- 2.061, (V.g. volgnos. 71 en 169, sub c begrooting gemeentewerken). Transporteeren63.160 87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 109