I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk V en VI, gewone dienst ui O B B 3 3 .2s OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor vastgestelde rekening. 1940. 1941. HOOFDSTUK V. V olkshuisvesting. 29 Ontvangst van de Gemeente wegens uitgaven ten behoeve van de Bouwpolitie uitgaven geraamd op10.079 algemeene kosten2.519. 126/127 10.204 01 12.262 12.598 Samen 12.598. Zie tevens onder volgno. 91b. Totaal van het Vde hoofdstuk 10.204 01 12.262 12.598 - HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 30 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van het onderhoud van straten en pleinen uitgaven geraamd op51.000.— algemeene kosten7.650. 128 46.203 21 48.552 58.650 - Samen 58.650.— 31 Alsvoren wegens kosten van de verbetering van de bestrating en het vervangen van een gedeelte der veld keibestrating door bestrating met andere steensoorten 129 memorie memorie 32 Alsvoren wegens kosten van de uitbreiding van trottoirs uitgaven geraamd op1.800.— algemeene kosten378 Samen 2.178. 130 1.699 13 1.855 2.178 33 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van wegen en voetpaden uitgaven geraamd op4.870.— algemeene kosten1120. Samen 5.990. 131 4.901 16 5.593 5.990 34 Alsvoren wegens kosten van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van kolken en riolen uitgaven geraamd op4.550.— algemeene kosten1.229. 132 f 5.004 57 5.387 5.779 Samen 5.779.— Transporteeren f 57.808 37 61.387 72.597 12 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk V en VI, gewone dienst. 126 127 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. HOOFDSTUK V. V olkshuisvesting. Uitgaven ten behoeve van de bouwpolitie jaarwedde van den inspecteur technischen ambtenaar adjunct-commies bureau- en reiskosten onderhoud meubilair Huur, verlichting, enz. (zie onder volgnummer 91b). 4.155. 2.970. 2.430. 400.— 24.— Samen 9.979.— Kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de Woningwet Bedoelde som strekt onder meer tot dekking der uitgaven voor het plaatsen van kenteekenen, bedoeld bij artikel 25 dier wet. Totaal van het Vde hoofdstuk 9.266 28 33 65 9.299 93 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 9.709 100 - 9.809 9.979 100 10.079 128 131 HOOFDSTUK VI. Openbare werken. Onderhoud van straten en pleinen 130 Onderhoud van wegen en voetpaden a gewoon onderhoud. gewoon onderhoud1-425. aankoop en vervoer van wegenmateriaal 1.020. b onderhoud van den wal aan den Dokkumer- trekweg c onderhoud van den wal en rijweg Harlinger- trekweg, buiten de gemeente Leeuwarden 1.115. belooning opzichter175. d. onderhoud van den wal en rijweg Sneeker- trekweg e onderhoud van den wal en rijweg Harlinger- trekweg in de gemeente 129 Verbetering van bestrating en het vervangen van een gedeelte der veldkeibestrating door bestrating met andere steensoorten Uitbreiding van trottoirs 2.445.— 350.— 1.290.— 300.— 485.— Samen 4.870.— 132 41.801 57 Kolken en riolen vernieuwing en uitbreiding van kolken en riolen 450. heistelling, schoonmaken en onderhoud van kolken en riolen4.100.- 1.545 4.311 97 54 4.251 41 Samen 4.550.- Transporteeren 51.910 49 42.220 - 51.000- memorie 1.546 4.510 4.242 memcjrie 1.800 - 4.870 - 4.550 52.518 - 62.22C 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 132