Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk III, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. HOOFDSTUK III. Uitbreiding en schuldaflossing. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. 246 247 248 Saldo op 1 Januari door de Gemeente te vorderen Gelden door de Gemeente te verstrekken ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van het bedrijf Ontvangst uit de exploitatie ten laste van den ge wonen dienst ten bedrage van de afschrijvingen 58.412 51 - 5.086 55 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 62.410 32 65.97843 4.874 23 I Totaal van het lilde hoofdstuk Het bedrag, benoodigd voor kapitaalverstrekking, is gebaseerd op het nadeelig saldo van de laatst vastgestelde rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven (i.e. 1939), hetwelk een voordeelig saldo gaf van 62.309.90 te vermeerderen met het bedrag der afschrijvingen over 1940 4.874.23 67.184.13 te verminderen met het bedrag der aflossing en aankoop materiaal over 1940 805.70 400.—)1.205.70 65.978.43 1941. 5.086 71 63.499 06 67.284 55 71.06514 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk III, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. HOOFDSTUK III. Uitbreiding en schuldaflossing. 285 Uitgaven ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van het bedrijff aankoop gereedschap400. motormaaimachine1.200. Samen 1.600.- 286 287 Schuldaflossing leening 1937, oorspronkelijk groot 8.650. 1935, 12.651.69 Samen f f 198.40 607.30 805.70 f Saldo op 31 December aan de Gemeente verschuldigd Het bedrag der afschrijvingen bedraagt (zie volgno. 248)5.086.71 afvoor gelden door de Gemeente te verstrekken ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van het bedrijf, alsmede aflossing van kapitaal (zie volgnos. 285 en 286)2.405.70 383 46 805 70 62.309 90 Rest 2.681.01 Saldo 1 Januari 1941 door de Gemeente te vorderen 65.978.43 Samen 68.659.44 Totaal van het lilde hoofdstuk 63.499 06 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 400 805 66.078 1.600 70 805 70 85 68.659 44 67.284 55 71.065 14 54 55

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 153