5523,— 10255,42 730,— 51881 ,40 288506,25 51,10 Bijlage 50," 7. 9- 165,— i 39929,17 39929,17 210,— 831035,52 350,— 350,-- 380,— 380,— Bijlage tot het verslag der handelingen van den G-emeenteraad van Leeuwarden iq Baten, Hoofdstuk I, Gewone dienst. Volgj- no.l: Omschrijving der haten van het Ele ot ricit e itbedrijf Transport kWh. 2113200 e. Dubbeltarief95 van het verbruik in1939 ad 388442 kWh 3690OO Speciaal-tariefgrootver- bruikers, 95 van idem ad 8802588 kWh 8362500 g'. Straatverlichting memorie h, Tijdelijke aansluitingen, ca. 6200 i. Eigen verbruik ca. 60OO Totaal: 10856900 De opbrengst dezer hoeveelheden zal vermoedelijk bedragen, gerekend naar de gemiddelde opbrengsten in 1939: kWh a gem.ct. Totaal: 937800 20 I8756O,— 1006600 11,5 115759 iaEnkeltarief jb.piektarief c.Ruiratetar enkel dubbel jd.Nachtstroom 35000 15,78 97300 10,54 36500 2,— |e.Dubbeltarief 369OOO 14,06 ifSpeciaal tar83625OO 3,4-5 I kolenbijslag ;g.Straatverl i 1 .Bijdr.i.d. kosten j der hoogste be- j lasting 2.Distributie- j kosten(zie volgno.24 sub i) (De sub 1 en 2 genoemde posten i worden voor me- j morie uitge- trokken. 3-Hente 2-| v.h.vermoed, kapitaal(gem, boekw.op 1/1 en 31/12*41 ad 118840,54 4. afschr. 5 v, d. ve rmoe daans chafw op 1/1 '41 ad i 415186,06 Jh'. Tijdel. aansl. 6200 15,73 ;i.Eigen verbr. 6000 10, 10856900 kWh 2676O,— memorie memorie memorie 2971,01 20759,30 975,26 600,— 712280,64 Garantie Betreft bijbetaling van de beneden de gecontracteerde hoeveelheid afgeno men stroom volgens speciaal-tarief. Deze post wordt voor memorie uitge trokken. Pachtsommen In verband met de resultaten van 1939 wordt hiervoor 150,- geraamd. Y/aar schuwingen Hiervoor wordt 50,- geraamd. Transporteeren Ontvangen bedrag in 1939 838425,87 Geraamd bedrag voor: 1940 822250,52 2423, 47 149,92 j_94i |Volg no. tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 Baten, Hoofdstuk I, II en III, gewone dienst. 712280,6i memorie 340,— 50,— memorie 150,- 841050,36 822640,52 712480,6^ 5. 6. Omschrijving der baten van het Elect ricit eitbedrijf Transport Ontvangsten wegens den opbrengst van afval In verband met de resultaten van 1938 en 1939 wordt voor dezen post 210,- geraamd. Verhaal van omzetbelasting Deze post wordt voor memorie uit getrokken. Ontvangsten wegens werk voor derden In verband met het onder volgno. 39 geraamde wordt op dezen post 8580,- uitgetrokken. Diverse ontvangsten Hierop worden gebracht eventueele ontvangsten wegens winst op magazijn e.d. Totaal van het Iste hoofdstuk Hoofdstuk II. Ontvangsten wegens den aanleg en het gebruik van gemeentetoestellen. leterhuur Op 1 Juli 1940 bedroeg het aantal geplaatste meters 14351 stuks. Er wordt gerekend, dat op 1 Jan. 194-1 geplaatst zullen zijn 14450 en op 31 Dec. 194-1 14650 stuks, is gemiddeld 14550 stuks. Rekenend naar de gemiddeld per meter in 1939 ontvangen huur, zal per meter worden ontvangen 2,82 of totaal 41031, Totaal van het Ilde hoofdstuk Hoofdstuk III. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Rente van belegd kasgeld Vermoedelijk zal de stand der Centrale Kas een debetsaldo aangeven, waarvan het door het bedrijf aan rente te betalen bedrag onder volgno. 35 is verantwoord Rente enz. wegens deelneming in de Coopra te Rotterdam Het hiervoor geraamde bedrag komt ongeveer overeen met de op dezen post in 1939 ontvangen som. Transporteeren Ontvangen bedrag - in 1:939- 841050,36 261,26 nihil 8286,41 nihil 822640,52 memorie 8230,— memorie 849598,03 nihil Geraamd bedrag voor: 1940 1941 712480,64 memorie 858O,— memorie 40044,— 40044,— memorie 381,34 381,34 721270,64 41031 41031 memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 170