190,28 10000,— 97563,42 26892,48 26892,48 10000,— 103381,02 5960,28 2622,86 65OO,— 1520,— 352068,19 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden 10 Lasten, Hoofdstuk VII, VIII en IX, gewone dienst. Omschrijving der lasten van het Electriciteit Bedrijf Uitgegeven bedrag in 1959 Geraamd bedrag voor: 1940 Transport Couponbelasting nieuw Terug te betalen aan de Gemeente wegens door haar verschuldigde en niet op de geldgevers verhaalbare belasting. Totaal van het Vilde hoofdstuk Hoofdstuk VIII. Reservefonds Een storting in het reservefonds, bere kend naar de bepalingen van art. 25 der verordening Het reservefonds is volgestort. Totaal van het VlIIste hoofdstuk Hoofdstuk IX. Andere uitgaven, niet tot de vorige hoofdstukken behoorende. Onkosten, vallende op de aflevering van electriciteit Uit dezen post worden bestreden de uitgaven voor het opnemen van meters en het ophalen van gelden enzalsmede kosten wegens transport van transfor matoren enz In verband met de uitgaven voor 1938 en 1939 wordt hiervoor 14000,- ge raamd, waaronder 4379,72 is begre pen voor arbeidsloon van eigen perso neel Uitgaven wegens werk voor derden Deze post is geraamd naar de resul taten van 1939. Aan arbeidsloon is hieronder begrepen een bedrag van 3400, Vorderingen van het bedrijf op derden, v/elke oninbaar blijken In verband met de uitkomsten van 1938 en 1939 wordt hiervoor 200, geraamd. Aandeel in de algemeene kosten der gemeente in verhouding tot de diensten door de gemeente aan het bedrijf ver leend Afschrijvingen, volgens de bepalingen van art. 24 der verordening Voor de berekening van dezen post wordt verwezen naar bijlage III. Een winstuitkeering aan de gemeente Transporteeren 27095,39 27095,39 nihil nihil 13696,58 7716,49 307354,96 436521,73 nihil nihil 14000, 7480,— 330,— 265184,58 400375,60 ,-e tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Lasten, Hoofdstuk IX, gewone dienst. Omschrijving der lasten van het Elect riciteitbedrijf Uitgegeven bedrag in _12I2 Transport Blijkens de ramingen van Baten en Lasten zal in 1941 vermoedelijk een winst worden gemaakt van 206948,11, 'zie toelichting bij volgno. 59. l.\Kosten van den algemcenen dienst van het bedrijf Deze post is geraamd naar de resul taten van 1939 en kan gesplitst worden als volgt: materialen 53680 arbeidsloonen 4500, huur van rijwielen 285, subsidie' aan de Ver.van Dir. v.Electr.Bedr.in Nederland 350, bijdrage aan de N.V.tot keuring van electrotechn.materialen te Arnhem, ten behoeve van de uitbreiding van haar labora torium, gedurende 10 jaren, ingaande 1 Jan. 19411 en ein digende in 1950, ingevolge Raadsbesluit van 7 Aug. 1940 not193 R/121, t.w. 0,25 per kW hoogste belasting, zooals die is opgetreden in 1931, zijnde 3188 kW 797, f 0,10 voor elk kW meer,is voor 1941 312 i 10 ct. 31 ,20 828_,20 6500 Bijdrage aan de Ver.voor Middelbaar Technisch-en Ambachtsonderwijs te Leeuwarden, voor de helft van eventu- eele tekorten van een in het leven te roepen cursus voor installateurs Teneinde de totstandkoming van dezen cursus, welke van groot belang voor het bedrijf wordt geacht, mogelijk te maken, wordt deze post op de be grooting gebracht. Eventueele tekorten zullen door het' Gem.Electr.Bedrijf en het Prov.Electr.Bedrijfieder voor de helft, worden gedragen. Controle van meters, klokken, e.d. Het op dezen post geraamde bedrag komt ongeveer overeen met de gemiddelde resultaten van 1938 en 1939* De P°st betreft uitsluitend arbeidsloon. I?.jKosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der kantoren enz. In verband met de resultaten van 1939 wordt op dezen post 1550,- ge raamd, waarin 50,- is begrepen voor arbeidsloon. tO 436521,73 18 j Bel as tingen en premiën van assurantiën Transporteeren 6041,07 Geraamd bedrag voor: 3531 1941 400375,60 336988,99 memorie memorie 3600,— 1537,45 4553,43 451276,54 5188,44 416644,32 3100,— 1550,— 3929,20

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 174