Omschrijving der baten van de Gasfabriek Transporteeren Omschrijving der baten van de Gasfabriek' Ontvangen bedrag in 1939 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeawarden,19 Baten, hoofdstuk I, gewone dienst. Transport rantsoeneering van het gasverbruik zou moeten worden overgegaan, wordt een toename van 25 geraamd ten opzichte van het verbruik over d 939 - Blijkens de in Augustus 1940 bekende gegevens, moet het door grootverbrui kers geraamde verbruik met ca. 10 worden verlaagd, zoodat voor deze groep verbruikers op een afname van 712000 M3. kan worden gerekend. Door gemeentegebouwen zullen ca. 16000 M3. v/orden afgenomen. Op leveringen aan kermistenten wordt niet gerekend, terwijl het gasverbruik ten behoeve van de straatverlichting eveneens op nihil wordt uitgetrokken. •Het eigen verbruik is te ramen op 40000 M3, terwijl voor verlies en tem peratuurverschil ca. 1,8 van de totale aflevering moet worden geraamd. In 1939 werden, eigen verbruik, verlies en temperatuurverschil medege- rekend, rond 5933000 M3. afgeleverd. Rekening houdend met een toename van 25 zal de aflevering over 1941 totaal ca. 7416000 M3. bedragen, waarin begrepen voor verlies en temperatuur verschil 1,8 is ca. 133500 M3. en voor eigen verbruik 40000 M3. Produc tief zullen dus vermoedelijk worden af geleverd 7242500 M3. Hiervan zullen worden geleverd aan grootverbruikers 712000 M3. en aan gemeentegebouwen 160Ö0 totaal 728000 M3. De resteerende 6514500 M3. zullen v/orden geleverd aan gewone verbruikers (klein verbruik) e n munt gas ve rb ruike r s Voor de verdeeling van deze hoeveel heid dezelfde verhouding als in 1939 toepassende, zullen door gewone ver bruikers worden afgenomen ca. 4772000 M3. en door muntgasverbruikers 1742500 M3. In verband met het vorenstaande zullen de ontvangsten voor het gele verde gas vermoedelijk bedragen: M3.a gemctBedrag gewoon gas (grootverbr) 712000 4,48 31897,60 kolenbijslag memorie gewoon gas (kleinverbr)4772000 7,02 334994,40 muntgas 1742500 7,14 124414,50 gem.gebouwen 16000 6,17 987,20 straatverl. - 4= 746,16 eigen verbr. 40000- verlies 133500 7416000 M3. 493039,86 Ontvangen bedrag in 1939 399522,17 Geraamd bedrag voor: 1940 395232,36 399522,17 395232,36 tot het verslag der handelingen van den Baten, hoofdstuk I, gewone Gemeenteraad van Leeuwarden,19 dienst Transport =j= Straatverlichting: 3-| rente v.h.gemiddelde der vermoedelijke boekwaarden op 1 Jan.en 31 Dec.1941 ad 3315,53 116,04 5 afschrijving v.d.vermoede lijke aanschafwaarde op 1 Jan. 1941 ad 12602,31 630,12 7*6,16 Ontvangsten wegens te leveren cokes Onder volgno. 31 is aangenomen, dat voor de geraamde productie van 2966400 M3. steenkolengas benoodigd zijn 10986000 K.G. kolen. Aannemende, dat per 100 K.G. verwerk te kolen 70 K.G. cokes wordt geprodu ceerd, zal de cokes-en gruisproductie in 1941 bedragen 109860 ix 70 K.G. is 7690200 K.G. of 192255 H.L Hiervan zal voor eigen verbruik benoo digd zijn: a. voor verhitting en in werkingstel- ling der ovens aan de koolgasfabriek ca. 18 K.G. per 100' K.G. verwerkte kolen, is 1977480 K.G. 49437 H.L. b. voor de generatoren d'er watergasfabr50,16 K.G. per 100 K.G. te produceeren water- gas is ca. 2232000 K.G. In verband met' den aankoop van 1116000 K.G. gietcokes, zie volgno.31a nieuw, zullen voor dit onderdeel van het bedrijf benoodigd zijn ca. 1116000 KG=27900 c. voor de stoomketels der watergasfabr0,68 H.L. per 100 M3. te produceeren watergas, 30257 d. voor de stoomketels der koolgasfabr. 0,34 H.L. per 100 M3. te produceeren kool- gas 10086 e. voor de verwarmingstoe- stellen 1300 118980 H.L. Vermoedelijk blijven dus beschikbaar 73275 H.L. cokes en bries. Van de in de jaren 1937 V& 1939 voor verkoop beschikbaar gekomen hoe veelheden cokes en bries werd gemid deld afgeleverd 37,95 grove, 21,20 geklopte, 40,73 parel en 0,12 bries Deze cijfers aanhoudende voor 1941, zullen vermoedelijk worden afgele verd 399522,17 Transporteeren 41665,25 Geraamd bedrag voor: 1940 395232,36 43346,— 1941 493039,86 6960695 441187,42 438578,36 562646,81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 180