Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden 10 Uitgaven, Hoofdstuk I, Kapitaaldienst. Omschrijving der uitgaven van de Gasfabriek K AP ITAALDIENST. UITGAVEN. Hoofdstuk!. Nadeelig saldo 1940 Zie volgno. 30a nieuw. In rekening-courant gestorte gelden Zie volgno. 28. Alle uitgaven ten behoeve van de ver betering en uitbreiding van het be drijf, voor zoover niet vallende onder art. 17 der verordening onder II sub c en d De post kan gesplitst worden in: a. aankoop gasmeters 4500,- b. muntgasmeters 14000,- c. aanleg v. hoofdb.net 10000,- d'. dienstleidingen 4000,- e. muntgasleidingen" 5500,- f. straatverlichtmemorie 38000,- Onder deze bedragen zijn de volgende sommen begrepen voor arbeidsloon: c 2000,-; d 2100,-; e 1600,-; totaal 5700,-. Buitengewone aflossing van leeningen Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Aandeel in het disagio van in 194-1 gesloten leeningen Zie toelichting bij volgno.75a Kosten voorziening luchtbescherming Zie toelichting bij volgno's 75a en 758. Een schuldaflossing aan de Gemeente Voor de berekening van dit be drag wordt verwezen naar bijlage II. Aflossingsversch.il leeningen Geraamd op het verschil tusschen de som die door de Gemeente voor af lossing wordt betaald en hetgeen daar voor door het bedrijf wordt gerestitu- jeerd. Belegging reserve Hiervoor wordt nihil geraamd. Totaal van het Iste hoofdstuk Uitgegeven bedrag in 1212 1107462,03 43318,70 9869,58 20346,61 4157,13 200000,— 1385154,05 Geraamd bedrag voor: 1940 •85181,95 825000,— 22828,85 memorie memorie memorie 19667,49 4836,25 957514,54 1941 100895,35' 1000000,- 38000,- memoni memorr memor:- 19667,4 4836,; nihil /JiUto.ë 4463399,' 57C Kosten van den bouw van nieuwe kantoorlokalen Totale kosten geraamd op f 363000.- waarvan ten laste van de Gas fabriek. 181500.- Bjlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 VERZAMELING Totaal van afdeeling I, I, hoofdstuk I 272181,77 I tl II It 29533,75 I tt III tt 48711,12 I It IV tt 2393,50 I It V tt 4831 4,73 I tt VI It 149O806 I tt VII tt nihil I II tt tt VIII I tt tt 230973,12 =M8339$,12- Totaal >331 9f*~- >7 48104151 17- BALANS: Baten Inkomsten Lasten Uitgaven (gewone dienst) ^647(^16,05 (kapitaaldienst) "44^33^,1^ (gewone dienst) (kapitaaldienst) 4163399,12" 1991 4810415,1 7- ijf'Stf.'l 1810415,1?- Saldo /nihil.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 188