2§ ,1 13479,75 2i 11 19256,79 11 15405,43 13479,75 61712,12 19667,49 235819,39 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,10 B IJ L A G E I. Staat "betreffende in 1941 uit te betalen pensioenen, (zie volgno, 43 der begrooting). wed. Y. ten Brink, geb. T.- Bulstra 85, K. Liezenga, geb. D.A.Kooistra 96, A. Bul, geb. Boonstra 81 262,— o B II L A G E I - S p e c i f i c -a t i e der arbeidsloonen (zie volgno. 35 der begrooting) 1 werkman met een weekloon van 34,32, totaal per jaar 1784,64 4 werklieden I? ff ft ff 32,64 tf tt 6789,12 21 ti ti ft tf tt ff 32,40 tf tt 35380,80 22 11 ti ff t? ff ff 30,72 ff tt 35143,68 10 11 it tf ff tf tf 28,80 tf tf 14976, 18 11 11 f» ff I? tf 27,84 ft 11 2605824 1 werkvrouw ft tf ff tf 17,24 tt ft 89648 77 personen 121028,96 voor aangenomen werk is geraamd tt 2000,— voor extra wegens werken in hoogere loohklasse tt 500," voor vergoeding voor overuren tt 2000,— voor vervanging bij verlof en ziekte ff 1000,-- voor los personeel ft 14744,72 =j= (Ingevolge het eerste uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Generaal v.h. Departement van Sociale Zaken van 11 Juni 1940 betreffende het beperken van werk, zijn de loonen van alle op 9 Mei 1940 in dienst zijnde losse werklieden in dit bedrag begrepen.) - 141273,68 Hiervan is bestemd voor den gewonen dienst (zie volgno, 35) 135573,68 en voor den kapitaaldienst (zie volgno. 75) 5700,— In het hoofdbedrag ad 121028,96 zijn de ziekte-en verlofgelden begrepen. tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 BUL_A GE II- Staat van Schulden van de Gemeente Gasfabriek te Leeuwarden aan de Gemeente, op 1 Januari 1 9 4 1 Leening Oorspronke lijke bedra gen: Aflossing tot 31 Deo, 1940: Saldi 1 Januari 1941 Aflossing 1941 Saldi 31 December 1941 1911 3i 30362,39 23036,49 7325,90 755,17 6572,73 1937 4 35359,70 7456,72 27902,98 1864,18 26038,80 1937 3i 160350,76 34360,89 125989,87 11453,63 114536,24 1938 19256,79 3851,36 15405,43 1925,68 1938 3851,36 1925,68 1938 3 66947,57 3490,30 63457,27 1745,15 331534, 76047,12 255486,88 ji.i ..ui mm

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 189